Мета: дати учням уявлення про взаємозв’язок між правами людини, правовими нормами та обов’язками; формувати уміння вести дискусію, аргументовано доводити свою точку зору, презен-

тувати результати проектної діяльності; виховувати почуття відповідальності за свої дії в повсякденному житті.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . А ктуалізація опорних знань

1. Що таке права людини?

2. Що таке обов’язки?

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Права людини будуть захищені, якщо кожен з нас буде дотримуватися умов та стандартів пов’язаних з ними.

«Відкритий мікрофон»

1. Наведіть приклади з власного життя, коли виконувались або порушувались ваші права.

2. Поясніть, чому так сталося.

Дискусія «Чи можна прожити без обов’язків?»

Завдання групам

Підібрати по 5–7 аргументів «за» і «проти» до тверджень:

1) у суспільстві повинні бути лише права;

2) у суспільстві повинні бути тільки обов’язки;

3) у суспільстві повинні бути як права, так і обов’язки.

Учні дають остаточну відповідь на головне питання дискусії.

Гра «Передай наступному»

Задача групи — показати взаємозв’язок прав та обов’язків.

Вчитель називає право і визначає учня, який повинен назвати обов’язки, пов’язані з реалізацією цього права. Потім учень, що відповідав, називає право і визначає однокласника, який називає обов’язки, і т.ін.

па

Юридична відповідальність

У ч и т е л ь. За порушення прав і невиконання обов’язків людина повинна нести відповідальність. Суспільством розроблена система норм поведінки, яка записана в законі. Це правові норми.

Відповідальність за порушення правових норм називається юридичною.

Вікові рамки

• Цивільно-правова — до 14 років — батьки, з 14 до 18 — самостійно, на загальних підставах.

• Трудова — з 14 років.

• Дисциплінарна — з часу вступу до школи.

• Адміністративна — з 16 років.

• Кримінальна — з 16, з 14 до 16 років — за особливо тяжкі.

Таким чином, юридична відповідальність охоплює всі сфери нашого життя. Уникнути її можна, лише діючи в рамках закону.

Робота в парах

Поміркуйте і наведіть приклади за таким логічним ланцюжком.

1. Право — порушення права — відповідальність.

2. Обов’язок — невиконання обов’язку — відповідальність.

prava[1]

IV. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались про права та обов’язки людини у вашому житті?

2. Чи змінилось ваше ставлення щодо необхідності їх дотримуватися?

3. Які висновки про важливість прав та обов’язків у вашому особистому житті ви зробили?

4. Чи змінилось ваше ставлення щодо необхідності виконання обов’язків?

V. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. У процесі обговорення ми довели, що права та обов’язки є невід’ємним елементом нашого життя і дотримання їх конче важливе для кожного з нас.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати власний проект конституції для класу або школи, де будуть зафіксовані права та обов’язки.__