Мета: ознайомити учнів з основними правами та обов’язками учасників навчального процесу, поняттям та задачами шкільного самоврядування; розвивати вміння аналізувати життєві ситуації, висловлювати та аргументувати власну точку зору; формувати вміння давати оцінку ролі учнівського самоврядування у власній школі; формувати розуміння необхідності дотримання прав та обов’язків усіма учасниками навчального процесу та створення дієвого самоврядування в школі.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Яку роль відіграє школа в житті особи та суспільства?

2. Дайте оцінку державній політиці щодо розвитку школи та освіти.

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Як у демократичному суспільстві, так і в демократичній школі повинна панувати дисципліна. Це можливо за двох умов: якщо всі учасники навчального процесу визнають необхідність дотримуватися дисципліни; якщо вони будуть поважати права інших та виконувати власні обов’язки.

IV. Вивчення нового матеріалу

Права та обов’язки учнів

Практична робота з документом

Клас розподіляється на групи. Учні мають опрацювати текст ст. 51, 55 «Закону України про освіту» (див. додаток), розв’язати ситуації і дати відповіді на запитання.

1. Яке право було порушено?

2. До кого потрібно звертатися, якщо порушуються ваші права?

Ситуації

1. Даючи оцінку історичній події, учень висловив думку, що відрізнялась від думки вчителя. Вчитель наказав учневі вийти з класу і запросити до школи батьків.

2. Класний керівник викликав батьків відмінника Колі і вимагав, щоб вони заборонили їхньому сину товаришувати з двієчником Васею.

3. Вчитель трудового навчання дав завдання учням сьомого класу під час уроку перенести важкі шафи, сказавши, що за невиконання завдання поставить «двійки».

4. Директор відмовляється прийняти до школи дитину, що погано чує, аргументуючи це тим, що вчителям буде важко працювати з цим учнем, незважаючи на те, що в дитини є слуховий апа-

рат, який вирівнює слух до нормального.

5. Коментуючи результати контрольної роботи, вчитель насміхався над учнем, що припустився помилки в простій задачі.

6. Учитель не дозволив учневі брати участь у шкільній олімпіаді, оскільки в учня не дуже високі результати з даної дисципліни.

7. Під час практичних занять з хімії учні лише спостерігали, як вчитель проводить експерименти, оскільки він не дозволяв їм користуватись обладнанням.

8. Батьки однієї зі шкіл звернулись до адміністрації з проханням відкрити факультатив з фізики.

9. Батьки звернулись до адміністрації школи відкрити клас з угорською мовою навчання, оскільки в містечку багато сімей, що спілкуються цією мовою. Адміністрація відмовила.

10. Учень, що брутально поводився щодо вчителя, відмовився вибачитись.

Проблемне питання:Як ви вважаєте, чому не можна залишати поза увагою порушення прав в школі?

У ч и т е л ь. Як і в сім’ї, так і в суспільстві в цілому, учасники учбового процесу окрім прав повинні мати обов’язки.

Практична робота з документом

Учні в групах мають опрацювати текст ст.52 Закону України «Про освіту» (див. додаток), проаналізувати запропоновані ситуації та відповісти на запитання.

1. Які обов’язки не виконуються в даному випадку?

2. Куди і до кого треба звертатись?

3. Які санкції можуть бути застосовані щодо порушника?

Ситуації для колективного обговорення

1. Учень регулярно пропускає уроки без поважної причини.

2. Учень регулярно запізнюється на уроки, чим заважає вчителям.

3. Учениця регулярно не виконує домашні завдання та не працює під час уроків.

4. Учні зламали парту.

5. Учень постійно виявляє хуліганську поведінку щодо однокласників.

Проблемне запитання: Чому не можна залишати поза увагою невиконання учасниками навчального процесу своїх обов’язків?

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались про права та обов’язки учасників навчального процесу?

2. Як нові знання вплинуть на вашу свідомість та поведінку?

3. Чи корисною була для вас робота з документом?

4. Які труднощі під час виконання цього завдання виникали у вас?

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Проаналізувати рівень дотримання прав та обов’язків у вашій школі.

3. Підготувати коротке повідомлення про відомі вам форми шкільного самоврядування.

prava_ta_obiaz_uchniv[1]

Додаток

Закон України «Про освіту»

Стаття 51.

Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

• навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

• вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

• додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

• продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

• одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

• доступ до інформації в усіх галузях знань;

• участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

• особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

• участь в об’єднаннях громадян;

• безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

• забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

• трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

• перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;

• користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Стаття 52.

Обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:

• додержання законодавства, моральних, етичних норм;

• систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

• додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

2. Інші обов’язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Стаття 55.

Права педагогічних та науково-педагогічних працівників

1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• участь у громадському самоврядуванні…

Стаття 56.

Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

• забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

• виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

• готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

• захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.__