Тема уроку. Від Середньовіччя до Нового часу.

Цілі уроку: сформувати в учнів поняття «Новий час», наповнивши його зміст яскравими образами, що викликають інтерес до вивчення цього періоду історії; ознайомити з періодизацією всесвітньої історії, уже вивчених періодів стародавнього світу і середньовіччя; визначити основні ознаки нового часу: технічний прогрес, підприємництво, індивідуалізм тощо.

Обладнання: карти «Великі географічні відкриття», «Європа в XV—XVI ст.»

Поняття: технічний прогрес, цивілізація, буржуазія, наймані робітники, Великі географічні відкриття, Реформація, освіта, абсолютна монархія, нація.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Запитання учням.

З чого почалася історія людства?

Вчитель. Розгляньте схему (робота зі схемою з підручника). Вона умовно поділяє історію на періоди, кожний з який має свої характерні ознаки.

Запитання учням.

Що ви можете сказати про умови життя і праці первісних людей? Що було для людей найціннішим? Що було основою їхнього існування? (те саме — про давні часи і середньовіччя).

Вчитель. Отже, найбільшою цінністю у ці періоди була земля і її плоди; праця була в основному колективною, усі люди залежали вщ когось, навіть якщо займали високе положення в суспільстві; знаряддя праці були примітивними, праця ручною, продуктивність праці невисокою; знання про світ людей були дуже обмеженими; головну роль у формуванні світогляду людей відігравали релігія і церква.

Ми вивчали життя людського суспільства в умовах аграрної (аграрно-ремісничої) цивілізації. Незалежно від того, у якій країні (Єгипті чи Італії, Китаї чи Англії), у якому столітті (у III ст. до н.е. чи XIII ст. н.е.) жили люди, світ, у якому вони жили, існував за певними законами і здавався незмінним.

(Учні опрацьовують поняття «аграрна цивілізація» за підручником та визначають ознаки зазначеного поняття).

Висновок:

1. Основні закони життя — закони природи, змінити їх людина не могла і мала пристосовуватися.

2. Основне заняття — сільське господарство, земля — головна цінність.

3. Панування натурального господарства. Торгівля розвинута слабко (крім деяких центрів, наприклад, у Фінікійських містах у стародавні часи або в італійських у середньовіччі).

4. Переважання ручної праці і мускульної сили як джерела енергії. Більшість населення зайнята фізичною працею.

5. Чільне місце релігії у формуванні світогляду. Обмежені уявлення людей про світ.

6. Вирішальна роль у суспільстві належить традиціям. Люди не мають бажання що-небудь змінювати.02_03 (1)

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Зміни у світі наприкінці XV—XVII ст.

2. Перехід від Середньовіччя до Нового часу.

1. Зміни у світі наприкінці XV— XVII ст.

Вчитель. Що відбулося у світі наприкінці XV — у XVII ст.? Чому цей період назвали «Новим часом»?

1. За дуже короткий час мешканці середньовічної Європи раптом знайшли, что світ, Земля,  зовсім не такі, якими вони їх собі уявляли. У пошуках нових торгових шляхів мореплавці здійснили Великі географічні відкриття: відкрили «Новий Світ» — Америку, величезний, багатий і зовсім незнайомий континент; здійснили кругосвітню подорож, чим довели, що земля кругла; знайшли невідомі землі й океани.

2. Розпочався технічний прогрес — розвиток науки і техніки. Удосконалилися знаряддя праці, з’явилися механізми, що рухаються силою води і вітру, які полегшили працю людини і зробили її більш продуктивною. З’являються багаті люди з третього стану, які прагнуть одержати владу нарівні з дворянами і священиками.

3. Великі географічні відкриття і зростання впливу торговців і банкірів привели до спроби змінити суспільні традиції. Похитнувся авторитет католицької церкви, почалися Реформація (боротьба за зміни) церкви і Контрреформація — боротьба за її збереження.

4. Змінюється і державна влада, з’являється абсолютна монархія: королівська влада зміцнюється настільки, що стає майже безконтрольною і не залежною від будь-яких представницьких органів.

5. Формується національна самосвідомість народів і прагнення об’єднатися в єдиній національній державі (одна нація — одна держава).

6. Глибокі зміни відбуваються у світогляді. З’являється інтерес до людини і її можливостей, повага до людської особистості і розуміння її цінності — народжується гуманізм. Почавшись як відродження традицій античності, заснованих на оспівуванні краси людини, розвивається рух за поліпшення людської природи шляхом освіти. Результат — з’являється ціле покоління упевнених у собі, розкріпачених людей з яскраво вираженою індивідуальністю.

Усі ці явища відбувалися настільки швидко, що вся попередня історія людства здавалася чимось зовсім застарілим і відсталим порівняно з «Новим часом».

2. Перехід від Середньовіччя до Нового часу.

Робота над поняттями «нова історія» (учні читають у підручнику визначення і записують їх у зошит).

Поява нових суспільних верств

Запитання учням.

Яким був становий розподіл суспільства за часів середньовіччя?

(ФЕОДАЛИ (ті, хто воює); ДУХІВНИЦТВО (ті, хто молиться); ТРЕТІЙ СТАН (ті, хто працює).

В умовах зростання виробни- «Географія» — середньовічна гравюра
цтва, розширення торгівлі, внаслідок з Великих географічних відкриттів, розвитку техніки, розширення уявлень про світ. Роль якого зі станів, на вашу думку, різко зросла?

Вчитель. Окремі представники третього стану: банкіри, купці, моряки, підприємці — виробники товарів і заможні селяни — завдяки своїй праці, заповзятливості і навіть авантюрам стають дуже багатими людьми, передають своє багатство і справу нащадкам. Поступово багато хто з них стає багатшим від більшості дворян. Вони стають власниками капіталу — буржуа (від слова «бург» — місто).

Свої капітали вони вкладають у розвиток виробництва (підприємства, банку) купують судноверф чи приміщення під склади тощо.

Головною їхньою метою є примноження багатства. Але що ба-
гатшим був підприємець, то більше працівників потрібно йому, тому що лише працею своєї родини зберегти і збільшити статки складно. Виникають капіталістичні відношення між буржуа і його працівниками.

Організація капіталістичного виробництва

Завдання учням. Розгляньте схему у підручнику «Організація капіталістичного виробництва», прокоментуйте її.

Вчитель. Найбільш поширеним підприємством на початку Нового часу була мануфактура — засноване на ручній праці підприємство. На відміну від ремісничої майстерні, у якій основну роботу виконує власник, на мануфактурі працювали наймані робітники, кожний з них виконував свою частину роботи. Злагоджені дії працівників мануфактури давали можливість прискорити виробництво виробу, кількість товарів збільшувалася і вони ставали дешевшими, ніж ті, що вироблялися ремісниками. Багато ремісників розорялися і наймалися на роботу до власників мануфактур.

Завдання учням. Прочитайте опис мануфактурного виробництва, визначте його відмінності від ремісничого.

Вчитель. Як ви бачите, представники третього стану починають відігравати усе більшу роль в економічному (господарському) житті суспільства. Вони позичають гроші збіднілим дворянам і навіть королям, але, як і раніше, не мають жодних прав з тих, що має дворянство. Починається боротьба третього стану за рівні з дворянами права. Королі і духівництво підтримують дворян, і у зв’язку з цими суперечностями в Європі спалахують запеклі конфлікти, у тому числі і релігійні, і навіть війни. Світ змінюється ще більше.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

У період Нового часу народжуються ідеї, що близькі сучасним людям (наприклад, ідея про те, що всі люди рівні перед Богом), з’являються назви сучасних держав (Франція, Нідерланди, Швейцарія), народжуються церковні організації, що діють і нині,

міста і житла набувають сучасного вигляду.

Твори художників і письменників цього часу зрозумілі нам за
Васко да Гама
стилями і напрямом думок. Світ стає дедалі сучаснішим.

Домашнє завдання: за підручником, за яким працює вчитель, (прочитати текст підручника, виписати і вивчити нові терміни. Звернути увагу на відмінності між ремісничим і мануфактурним виробництвом).