Фридріх І Барбаросса
Фридріх І Барбаросса

1.     Під час повстання Жакерія на прапорах повстанців були зоб­ражені лілії — емблема династії Валуа. Чому? (Тому що повстанці хотіли показати цим, що вони ви­ступають не проти короля, а про­ти феодалів.)
2.  Людовик XI говорив, що якби його шапка дізналася про його думки, то він… Що зробив би з нею Людовик? (Негайно ки­нув би її у вогонь.)
3.     Під час повстання під про­водом Уота Тайлера говорили, що щитом вождя є повсталий народ, а щитом знаті є… Хто? (Король.)
4.    Закінчіть фразу публіциста Манегольда Лаутенбахського: «Король — це не назва природ­них властивостей, а визначення … (обов’язків)*.
5.   Скажіть по-турецьки «нове військо». (Яничари.)
6.  Одних підтримували півден­но-східні райони цієї країни, інших — північні. Так почалася ця війна. Назвіть війну і країну. (Війна Білої й Червоної троянд в Англії.)
7.  З цього часу римські пер­восвященики на десятиліття пе­ретворилися на французьких при­дворних єпископів. З якого часу? (З 1308 p., початку т. зв. Авінь­йонського полону пап.)
8.  Про якого французького короля говорили, що він був не поетом королівської влади, а її бухгалтером? (Про Людовика XI.)
9.    Щороку дож Венеції кидав золотий перстень і говорив при цьому: «Ми обручаємося з тобою на знак істинної й вічної влади». Куди дож кидав перстень? (Уморе.)
10.  В роки Столітньої війни з полону можна було повернутися додому за викуп. За роки війни викуп досяг величезної суми — З млн екю — у двох випадках. В першому за ці гроші французи викупили з полону свого короля, а в друге за цю саму суму англійці… Що зробили англійці?
(Викупили від бургундців Жанну д ’Арк.)
11. Скажіть по-англійськи «добрий». (GoodГуд.)
12. В XIV ст. на вітрилах анг­лійських кораблів поруч з анг­лійськими леопардами зображува­ли французькі лілії. Що це озна­чало? (Що Англія бореться за во­лодіння Франції.)
Фридріх І Барбаросса
13.     В середні віки зелений колір символізував свободу, жов­тий — знатність, білий — благо­родство. А що символізував пур­пуровий колір? (Владу.)
14.   В Англії у XIII ст. ця уста­нова узгодила права короля з пра­вами «общин». Яка це установа? (Парламент.)
15.   В 1500 р. в одному з доку­ментів про нього писали: «Він людина як і всі, він частина нації, і водночас він втілення всієї мо­гутності нації». Про кого так пи­сали? (Про короля.)
16.    Наприкінці 80-х років цьо­го століття Річард Левове Серце активно продавав посади єпис­копів і шерифів, титули і пільги, за гроші відмовився від сюзерен­ітету над Шотландією, відправив у в’язницю всіх своїх головних противників, а потім випустив їх на свободу за викуп. Для чого англійський король робив усе ви- щеперелічене? (Збирав гроші для хрестового походу.)
17.  Зіпсований телефон: «Се­лянка островів». («Королева морів».)
18.     «Філіп II Август, Філіпп IV Красивий, Фридріх І Барбаросса, Річард Левове Серце». Хто зайвий у списку і чому? (Зайвий Філіп IV Красивий, тому що всі інші королі були керівниками III хрестового походу.)
19.   «Карл Великий, Карл Сміливий, Фридріх II, Карл VII, Фридріх І Барбаросса». Хто зай­вий у списку і чому? (Зайвий Карл Сміливий, герцог. Всі інші у списку
—   імператори.)
20.    Знайдіть помилку в тексті: «Під час першої зустрічі з коро­лем повстанці в 1358 р. вимагали ліквідації кріпацтва, скасування панщини і внесення невеликої плати за землю». (Французькі се­ляни, які повстали в 1358p., з ко­ролем не зустрічалися.)
21.  Що єднає обмеження ко­ролівської влади, захист інтересів класу феодалів і утворення ста­нової монархії? (Велика хартія вольностей привела до обмеження влади короля, захищала інтереси класу феодалів, сприяла утворен­ню станової монархії.)
22.    У зв’язку з чим в Англії говорили фразу: «Голова короля, увінчана короною без церковно­го благословення, після отрима­ної рани стає причиною смерті»? (Гарольд став королем без благо­словення церковної влади і загинув у битві при Гастингсі від поранен­ня стрілою в голову.)
23.   Король Англії закрив усі морські переходи до неї й нічого туди не пропускав, особливо вов­ни та овечих шкур». Куди? (До Фландрії.)
24.  Ця середньовічна країна розташована на околиці світової цивілізації й тому розвивалася важче і повільніше, ніж інші європейські країни. Назвіть її. (Англія.)
25. В Грюнвальдській битві брав участь тоді ще мало кому відомий лицар, який пізніше став великим полководцем і розвіяв міф про непереможність хресто­носців. Хто це? (Ян Жижка.)

Річард Левове Серце
Річард Левове Серце

26.  Скажіть латиною «збори». (Парламент.)
27.    Вставте пропущені слова: «Духовенство служить королю молитвами, дворянство шпагою і …(кров’ю), а народ повинен году­вати суспільство і … (сплачувати податки)».
28.   Жанна д’Арк часто гово­рила, що у війні Англії й Франції остання здобуде перемогу і англійці будуть вигнані з території країни. Але не всі. Чому? (Тому що деякі з них знайдуть смерть на французькій землі.)
29.   У Франції за часів Людо­вика XI на стовбурах дерев, де були повішені злочинці, виріза­ли королівську емблему — лілію. Але не на всіх деревах. Чому? (Лілія була знаком того, що зло­чинця страчено за особистим по­велінням короля.)
30.   У зв’язку з виробничими потребами в Англії до кінця XI ст. було вирубано 3/4 лісів, але після цього темпи їх вирубуван­ня скоротилися в десятки разів. Чому? (Тому що для виплавки за­ліза почали використовувати ка- м ’яне вугілля.)
31. Закінчіть фразу з учення таборитів: «Ніхто не повинен бла­гати і звертатися до святих на небі по допомогу або заступниц­тво у Бога, адже це було б … (ідо­лопоклонством)» .
32.    У їхніх битвах бій фактич­но розпадався на серію по­єдинків, і доля битви залежала зде­більшого від чисельності й осо­бистих бойових якостей учас­ників. У яких битвах? (У битвах лицарів.)
33.   У битві під Грюнвальдом хрестоностці досить швидко змогли визначити чисельність війська свого противника. Яким чином? (Вони полічили кількість прапорів, які високо підіймалися над рядами воїнів.)
34. Ця перемога французько­го війська усунула загрозу для Франції з боку Англії й небезпе­ку з боку Німеччини. Про яку пе­ремогу ідеться? (Про перемогу при Бувші у 1214 році.)
35.   Вставте пропущене слово у висловлювання Людовика XI: «Добре знаю, що … завдав мені багато шкоди, але іноді й вели­кого задоволення, а тому мені доводиться за нього розплачува­тись. («язик…»)
36.  Про що йдеться в тексті: «Через те що ми хочемо поради­тися з магнатами королівства на­шого, аби подбати про заходи про­ти небезпек, хочу щоб ви прибу­ли до нас у неділю, найближчу після свята святого Мартина»? (Про запрошення на засідання пар­ламенту.)
37.  Кому з історичних діячів належать слова: «Я звертаюся до Бога з благанням простити Духом

Святим збентежену душу мою, і не змінив свого наміру після цьо­го, не можу зректися жодного по­ложення, написаного мною або проповідуваного»? (Яну Гусу.)
38.   Таборити твердили, що влада має належати народу, а ко­ролем над людьми має бути…» Хто? (Бог.)
39.    На початку XII ст. ан­глійський король Генріх І видав грамоту про міру довжини. Зраз­ком міри ставала рука, яку пізніше мала замінити інша рука. Так мало бути із покоління в по­коління. Про чию руку йшлося в грамоті? (Про королівську.)
40.    В середні віки найщасли- вішими були дві групи мандрів­ників. Першими були купці, а хто другими? (Монахи.)
41.  Спочатку вона залежала від Падуї, потім входила до складу Візантійської імперії, а з кінця X ст. була визнана самостійною дер­жавою. Так невелика група ост­ровів виросла у могутню держа­ву. Назвіть її. (Венеція.)
42.    На празькому баштовому годиннику була зображена люди­на з гаманцем у руках. Щогодини ця людина дзвеніла монетами в гаманці. Що це мало означати? (Що часгроші.)
43.    Артилерійські гармати ви­користовували, по-друге, для ме­тання куль, по-третє, для стрільби снарядами або ядрами, а як по-перше? (Для метання стріл.)
44.    До кінця XIV ст. вогне­пальні гармати не могли витісни­ти катапульти з двох причин. Пер­ша — катапульти діяли на­дійніше. А яка друга? (Вони були більш безпечні.)
45.  В середні віки існували три основні види гармат, які відрізня­лися за типом вогню. Мортири стріляли таким чином, що сна­ряди описували круту дугу, вра­жаючи ворога зверху; власне гар­мати стріляли так, що ядра леті­ли майже паралельно до поверхні землі. А як стріляли гаубиці? (Вони займали проміжне станови­ще між мортирами й власне гар­матами.)
46.  Арбалет порівняно з арке­бузом мав низку переваг. По-пер- ше, він був легшим, по-друге, більш надійним, по-третє, більш скорострільним і, як не дивно, по-четверте — більш… Що саме? (Потужним.)
47.   Наприкінці XV ст. від ко­раблів, які мали вирушати у да­лекі експедиції, вимагалися пере­ваги над попередніми в трьох ас­пектах. Перша — вони мали бути міцнішими, друга — більш пла­вучими. А яка третя? (З огляду на те, що плавання було тривалим, у них мало поміщатися більше ван­тажу.)
48.   У XV ст. навчилися так ко­ристуватися вітрилами, що мог­ли плавати навіть проти вітру. Однак у такому випадку пливти доводилося не по прямій лінії. А як саме? (Зигзагоподібно.)
49. В 1436 р. у місто Орлеан прийшов лист начебто від Жан- ни д’Арк, яка загинула на вог­нищі за кілька років до цього. Місцевий священик, уважно ви­вчивши зміст церковних книг своєї парафії, дійшов висновку, що цей лист є фальшивкою. Чому? (У церковних книгах він знайшов запис про служби за упокій душі Жанни.)