Мета:навчити учнів пояснювати, що таке закон, наміри тих, хто його створює, проблеми, що можуть виникати під час застосу‑
вання закону, складності й суперечності, що виникають під час законотворчого процесу; уміти порівнювати поняття «закон» і «під‑
законний акт», обирати правове рішення, враховуючи можливі альтернативи; формувати правову культуру школярів.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Форма проведення:рольова гра.

Науково-методичне забезпечення:О. Д. Наровлянський. Правознавство (практичний курс, підручник для учнів 9 класу); Ка‑
люжний Р. А., Пометун О. І. світ права (навчальний посібник).

Обладнання: папір, маркери; роздавальний матеріал для малих груп; кольорові сигнальні картки (зелені, червоні, жовті).
основні питання
1.  Чи є тотожними поняття «право» і «закон»?
2.  Чи залежить добробут держави від її законів?
3.складності та суперечності прийняття законів.

Очікувані результати: після вивчення теми учні зможуть: висловлювати власне ставлення до законів та щодо необхідності їх до‑
тримання (правова свідомість); розповідати, які функції виконують закони в житті суспільства; наводити приклади, що пояснюють різ‑
ницю між законом та підзаконними актами; зіставляти різні точки зору щодо ролі законів у суспільних відносинах; пояснювати на
прикладах, якими є мета, наміри підзаконного документа, до яких наслідків може призводити його застосування для конкретних осіб
(правове мислення); приймати колективні рішення, що регулюють життя громади (правова поведінка).
Основні терміни та поняття
Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий законодавчим
органом державної влади (парламентом) або референдумом, що ре-гламентує найважливіші сфери суспільних відносин і має вищу юридичну силу.
Підзаконний акт  — це письмовий документ уповноваженого
суб’єкта, прийнятий на підставі та на виконання закону, у якому за-кріплені правила поведінки загального характеру, що забезпечуються
державою.
Верховна Рада України — вищий орган законодавчої влади вукраїні.
Законодавча ініціатива — право подавати законопроекти на розгляд Верховної ради україни. Згідно зі статтею 93конституції україни
право законодавчої ініціативи належить Президентові україни, народним депутатам та кабінету Міністрів україни.
Законодавчий процес  — це встановлений порядок діяльності спеціально уповноважених державних органів з  приводу створення,
зміни або скасування законів.
Кодекс — зведений закон, який об’єднує норми права, що стосу-ються певної сфери відносин у суспільстві.
                                                                                      Хід уроку
І. Організаційний момент уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Формулювання завдань уроку
Інструктаж щодо самооцінки діяльності учнів протягом уроку за запропонованим зразком.
1 Ви брали активну участь у роботі групи
2 Ви вносили вдалі пропозиції, що їх врахувала група
3 Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим
4 Ви вдало узагальнювали думки інших
5 Ви доповідали класу про результати роботи
6 Додатковий бал від учителя

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Заповнення таблиці «Що я знаю про закони?»

Учні користуються кольоровими сигнальними картками: відповідь «так» — зелена картка; «ні» — червона; «не готовий відпо‑
вісти» — жовта.
Чи знаєш ти, де можна ознайомитись зі змістом деяких законів?
Так. А саме… Ні
Чи доводилось тобі стикатись із випадками, коли люди порушувализакони?
Так Ні Не готовий відповісти
Чи вважаєш ти, що цю ситуацію можна змінити на краще?
Так Ні Не готовий відповісти як саме це можна зробити?
Аналіз отриманих результатів за таблицею.

ІV. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку
Вправа «Асоціативний кущ»
Учні добирають окремі слова або словосполучення до слова «закон». Їх записують на дошці і в разі необхідності супроводжуються
коментарями.
У ч и т е л ь. сьогодні на уроці за темою «Що таке закон?» ми матимемо можливість відчути себе справжніми законодавцями
й усвідомити всю складність законотворчого процесу.
На урок можна запросити членів міської ради, адміністрації та інші посадових осіб. Вони консультуватимуть учнів під час роботи
в малих групах та загальної дискусії.

V. Засвоєння та осмислення нових знань та вмінь
У ч и т е л ь. Закони та підзаконні документи завжди регулюють суспільні відносини тоді, коли існує суперечність, конфлікт
інтересів окремих людей, різних груп населення або групи людей і суспільства загалом.

Рольова гра «творимо закон»
1-й етап
Учні імітують пленарне засідання ВР України, де вони виконують ролі народних депутатів.
Вибір учнями шляхом голосування одного із запропонованих варіантів законопроектів, який вони розроблятимуть на уроці:
1.  «Про обов’язковість дворічної військової служби з 18 років для всіх громадян незалежно від статі».
2.  «Про надання грошової допомоги у розмірі прожиткового мінімуму всім громадянам, які не мають роботи».
3.  «Про заміну паспортів громадян України пластиковими картками, що посвідчують особу».
Робота в групах
1-ша група — група, яка виступає із законодавчою ініціати‑вою. Необхідно розробити назви 3–4  розділів законопроекту та обґрунтувати його необхідність. Від цієї групи на засіданні будуть виступати два представники.
2-га група — представники Президента України;
3-тя група — представники Кабінету Міністрів;
4-та група — народні депутати.
Групи 2–3 мають продумати запитання та пропозиції до запро‑
понованого 1‑ю групою законопроектів.
2-й етап
Відтворення групами процедури першого читання законопро‑
екту за таким регламентом:
1.  Внесення законопроекту (доповідь ініціативної групи щодо не‑
обхідності прийняття законопроекту).
2.  Читання та пояснення законопроекту.
3.  Обговорення у ВР (дебати — виступи депутатів та представни‑
ків груп).
4.  Внесення поправок до законопроекту.
5.  Голосування.
Бесіда
1.  Дайте визначення поняття «закон» і назвіть його ознаки.
2.яку роль відіграють закони у нашому житті?
3.  Хто наділений правом законодавчої ініціативи?
4.  Що таке юридична сила закону?
5.  Чи відповідають запропоновані документи визначенню понят‑
тя «закон»?
3-й етап. Рефлексія
1.  Чи був законодавчий процес успішним?
2.  Що сприяло чи перешкоджало прийняттю «закону»?
3.  Чи сподобалось вам брати участь у процесі законотворчості?
4.які думки і почуття викликала у вас ця процедура?
Вправа «творимо підзаконній акт»
1-й етап
Учні виступають у ролі депутатів міської ради, яка розглядає питання щодо забруднення міського парку і прийняття відповідного підзаконного акта для розв’язання цієї проблеми.
«У загальному колі»
1.якою є мета прийняття цього підзаконного акта? (Метою по-станови є поліпшення життя в місті, розв’язання питань
екології та відпочинку містян.)
2.  Чому міська рада має приймати таку постанову? (Рух транс-портних засобів завдавав шкоди парку. Цей документ створює
підстави для захисту й збереження парку від забруднення.)
3.  Чого хоче досягти цією постановою міська рада? (Вона ста-вить за мету припинити транспортний рух і таким чином
врятувати парк. Учитель наголошує, що зміст постанови має передбачати пояснення, навіщо було заборонено рух, кому
не можна їздити парком, як належить вчинити в разі, коли певні транспортні засоби мають виключні права щодо дорож-нього руху, наприклад «швидка допомога».)
2-й етап
Кожна група обирає «спікера» і «секретаря» (учитель пояснює їхні обов’язки).
Групи формулюють власний текст постанови «Про рух транспортних засобів у парку міста N».
3-й етап. Рефлексія
1.як вам здається, чи не створює прийняття спільного рішення щодо тексту постанови більше проблем, ніж могло б виникнути
без неї?
2.як ви розумієте «наслідки застосування підзаконного документа»?
3.як ви розумієте «проблеми застосування підзаконного документа»?
4.  Чи змінилось ваше ставлення до цього рішення та до законів
взагалі після сьогоднішнього уроку? самооцінка активності учнів на уроці.

VІ. Домашнє завдання
1.  Опрацювати матеріал § 3 підручника.
2.  Творче завдання (за вибором учнів).
У будь‑якій газеті знайти інформацію про закони та підзаконні акти та пояснити, хто і для чого їх приймав, кого вони стосуються.
3.  Написати есе з теми «яку роль відіграють закони в житті суспільства», спираючись на висловлювання давньогрецького філософа Аристотеля «Добробут держави залежить від її законів».