План відповіді

1.   Конституційні права і свободи людини і грома­дянина.

2.   Конституційні обов’язки громадян України. 

Важливими складовими правового статусу людини і громадянина в державі є права і свободи.
Права і свободи людини — особисті цінності людини у її відносинах з іншими людьми і державою. Права людини поширюються на всіх осіб, які на законних підставах проживають на території певної держави, а права громадянина — лише на тих осіб, які є громадянами цієї держави.
Основні (конституційні) права і свободи людини і громадянина — громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні та культурні — закріплені в II розділі Конституції України
Гоомадянські (особисті) права — право на життя, свободу, особисту не-доторканність, вибір місця проживання та ін.
Політичні права — право брати участь в управлінні державою, проводити збори, мітинги, демонстрації, вільно висловлювати свої погляДи й переко-нання та ін.
Економічні права — право бути власником майна, право займатися під-приємницькою діяльністю та ін.
Соціальні права — право на працю, вільний вибір професії, на’гідний рівень життя та ін.
Культурні права — право на освіту, право брати участь у культурному житті . суспільства, користуватися культурними цінностями та ін.
Закріплені в Конституції України права та свободи людини називаються основними, тому що їх перелік не є вичерпаним. Ми реалізуємо в житті ще й інші права, які містяться у відповідних законах (наприклад права споживачів, права дітей та ін.).
Конституція України не тільки закріплює права і свободи людини та гро-мадянина, а й визначає гарантіїїх реалізації та захисту.
Права громадян є невід’ємними від виконання громадянами своїх обов’язків. Конституційні обов’язки — необхідні для виконання дії люди-ни, закріплені Конституцією України. Конституційні обов’язки є важливими складовими правового статусу громадянина. Нехтування конституційними обов’язками не позбавляє людину конституційних прав і свобод, однак може бути пов’язано з їх певним обмеженням уйаслідок юридичної відповідаль-; ності. Нероздільність конституційних прав, свобод і обов’язків закріплено у II розділі Конституції України.    *
Конституція України визначає основні (конституційні) обов’язки громадян нашої держави: захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, неухильне додержання Конституції України та законів України, сплата податків і зборів у встановлених законом порядку і розмірах, незаподіяння шкоди природі та культурній спадщині, непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей.?
Висновок. Становище людини в державі характеризується її правовим статусом, що передбачає права, свободи і обов’язки. Конституція України за-кріплює громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні та культурні права і визначає гарантії їх реалізації та захисту. Конституційні обов’язки є невід’ємними від прав і свобод. Нероздільність конституційних прав, свобод і обов’язків закріплено у II розділі Конституції України.
Ключові слова і поняття: конституційні права і свободи, конституційні обов’язки.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),