План відповіді

1.   Характеристика договору.

2.   Знамення звичаю «договори повинні виконуватись».

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Це сплатний, двосторонній і кон- сенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність покупця, і, отже, є юридичною підставою виникнення такого зобов’язального право відношення, яке обумовлює в покупця абсолютне речове право.
Договір купівлі-продажу, як правило, має одноразовий характер і укладається переважно нате майно, яке є в наявності і підготовлене для відчуження. Продавцеві сплачується вартість відчужуваного майна лише у грошовому вираженні. Оплата придбаного майна повинна здійснюватися у національній валюті України — гривні, за винятком випадків, передбачених законом.
Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. В окремих випадках для покупця становить інтерес не саме придбане майно (як матеріальний об’єкт), а зафіксоване в ньому те чи інше право вимоги, наприклад у разі купівлі цінних паперів. Предметом такого договору є право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру.
Зміст договору — предмет договору, ціна, строк — визначаються сторонами. У змісті договору вказано: предмет договору, права третіх осіб на товар, якість товару, обов’язки продавця та покупця (щодо передачі товару, сплати коштів), ціна та вартість товару, умови передачі товару, перехід ризиків на товар, відповідальність сторін, форс-мажор, вирішення спорів, строк дії даного договору, інші умови (зміни або доповнення до договору тощо), юридичні адреси сторін.
Основним принципом дії договорів є принцип «договори повинні вико-нуватися», який став усталеним звичаєм. Це означає, що кожний договір, що набув чинності, зобов’язує його учасників виконувати всі покладені за
договором дії. Договори мають виконуватися сумлінно. Сторони не мають зловживати своїми правами і ущемляти права й інтереси учасників.

Висновок. Договір купівлі-продажу — це договір, згідно з яким одна сторона — продавець — передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні — покупцеві, а покупець приймає майно (товар) і сплачує за нього певну грошову суму. У договорі зроблені застереження щодо всіх умов правочину, указані продавець і покупець, Ціна товару, умови щодо передачі товару, можливі обставини втрати товару, форс-мажорні обставини, зроблені застереження щодо відповідальності сторін, терміни передачі товару та одержані сплат. Договори класифікуються за формою, змістом, строком, на який вони укладаються. Основним звичаєм у дії договорів є такий: «договори повинні $иконуватися». Ця норма звичаєвого права включається до юридичної та етичної бази міжнародного права.

Ключові слова і поняття: договір купівлі-продажу, покупець, продавець, форма договору, зміст договору, «договори повинні виконуватися».

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),