Навчання в 10му класі порівняно з попередніми класами має істотні особливості. Поперше, змінилися самі обставини його: частина учнів залишила школу після закінчення 9го класу, зробивши свій професійний вибір, а решта переконалась у необхідності для себе продовжити шкільну освіту. Тому пізнавальна діяльність учнів стає спрямованішою, свідомішою, менше піддається впливам однолітків.

Підвищується працездатність класу в цілому. Учні дедалі частіше відчувають радість від навчальної діяльності.

Подруге, значно зростає інтелектуальний рівень десятикласників. Учнів приваблює власне процес аналізу, пошуку доказів. Їм подобається вибирати між різними поглядами, обґрунтовувати свою думку, обстоювати її в дискусії. Десятикласникам під силу визначити суть і структуру інформації; аналізувати складні методи навчальнопізнавальної діяльності (моделювання, системноструктурний підхід, сходження від абстрактного до конкретного тощо); розуміти залежність результатів виділення головного від мети і точки зору; творчо послуговуватися знаннями про закономірності; використовувати всі форми порівняння (паралельне й послідовне; часткове й повне; емпіричне й теоретичне); порівнювати навчальнопізнавальну, практичну, організаційну й суспільну діяльність історичних осіб, груп і колективів; узагальнювати різну за джерелами інформацію; фіксувати узагальнення в зручній та стислій формі; робити визначення поняття; доводити свої тези; наводити аргументи; застосовувати різноманітні способи пізнавальної діяльності до формулювання й розв’язання нових проблем.

Потретє, в цьому віці в учнів значно актуалізується проблема життєтворчості. Десятикласники, як правило, чітко усвідомлюють неповторність власного життя і замислюються над тим, як зробити його якомога продуктивнішим. Вони часто змальовують у власній уяві майбутнє

життя, намагаються творчо, часом не зовсім критично, осмислити особисті ресурси. Учні десятих класів активніше, ніж колись, прагнуть розібратися у соціальній ситуації, аби скористатися можливостями, які вона відкриває.

У десятому класі школярі уважніше ставляться до історичного досвіду та життєвої мудрості, шукаючи в практиці попередніх поколінь шляхи розв’язання власних актуальних проблем.

На цьому тлі у десятикласників виникає непереборне бажання розібратися в собі, найближчому оточенні, особливостях сприйняття себе іншими. Для них стає вкрай важливо самоідентифікувати себе з певною соціальною, етнічною або іншою групою. Тому процес навчання у десятому класі вимагає включення в нього реалізації життєтворчих завдань.

Навчальний матеріал у 10 класі найскладніший з усього курсу історії України. Він охоплює події з 1914 по 1939 рік: від Першої світової війни до початку Другої світової війни — період, багатий на збройні конфлікти, зміни політичних ліній, глибокі перетворення в економіці, соціальній сфері, культурі. Враховуючи вікові можливості, ступінь розвитку загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок, особливостей виучуваного матеріалу, програма передбачає формування в десятикласників уміння давати різнобічний опис історичних явищ, аналізувати й узагальнювати в певній системі, порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі різнобічного вивчення джерел і застосування історичних знань; розглядати й характеризувати суспільні явища в розвитку й конкретноісторичних умовах; розкривати внутрішні мотиви вчинків історичних осіб; зіставляти й критично аналізувати відомості з різних джерел, обґрунтовувати своє ставлення до наявних у них оцінок.

Разом з тим, історичний матеріал, пов’язаний з подіями 1914–1939 років в Україні, насичений масою прикладів розв’язання людьми життєвих проблем у найрізноманітніших драматичних ситуаціях (війна, голод, революції, політичний тиск тощо), в яких український народ завжди демонстрував

велику життєздатність. Саме ці події стали приводом для міркувань про глибинні зміни у психології та поведінці людини.

Для прикладу ми подаємо лише чотири проекти, але дуже показові у плані вивчення впливу на людину історичних подій.

Перший присвячений визначенню рис ментальності українського народу початку ХХ ст. та виявленню цих рис у сучасних українців і самих учнів як частини українського народу.

 У центрі уваги другого проекту — людина і війна: вплив війни на людину взагалі і на конкретний народ — українців у 1914–1918 рр.

Третій проект націлює учнів на вивчення впливу на українців національної революції 1917–1920 рр.

Четвертий проект має на меті виявлення змін у ментальності українців під впливом тоталітарного режиму, вивчення феномену радянської людини.

Особливості навчального матеріалу (великий обсяг, складність, різнобічність), необхідність формування в учнів складних умінь диктують потребу виділення на уроці значного часу для проведення дослідження.

Однак це практично неможливо, бо він обмежений програмою. Тому в 10 класі доцільно пропонувати учням дослідження для домашнього виконання, включаючи в урок лише звіт про роботу в різноманітних формах: доповідь, портрет діяча, пояснення, зразок виконання проблемного завдання і т. ін. До ефективних належить використання групових форм домашнього дослідження, зокрема виконання різними групами однакових завдань. Прагнення учнів до самостійності й творчості, підтримане й спрямоване вчителем, може перетворити звіт на сценарій кінофільму, авторську «телепрограму» тощо.