1. Погляньте навколо себе і охарактеризуйте форми поверхні вашої місцевості.

2. Визначте крутизну схилу горба екліметром і на око.

3. Виміряйте відносну висоту горба, підвищення за допомогою нівеліра.

4. Виявіть, як впливають породи, з яких складається ваша місцевість, на формування рельєфу.

5. Доведіть, який існує зв’язок між породами, з яких складена ваша місцевість, та глибиною залягання води.

6. Визначте швидкість руху річки і встановіть залежність між формами рельєфу та швидкістю руху води в річці.

7. Виявіть, як використовуються землі і води (річки, озера) у місцевості, де проходить екскурсія.

8. Визначте, який зв’язок існує між рельєфом і умовами зволоження; умовами зволоження та рослинністю; рослинністю і ґрунтовим по­кривом.

9. Проаналізуйте розвиток рослин в залежності від умов розміщення: на схилах пагорбів, у лісі, на відкритих місцях.

10. Під час проведення екскурсії визначте залежність між положенням сонця та температурою повітря впродовж доби.

11. Виявіть на місцевості, яка різниця в місцезнаходженні Сонця зранку, в полудень і ввечері?

12. Погляньте на небо і визначте положення Сонця о 16 годині (при­близно) взимку і влітку?

13. Проаналізуйте зміни рослинності, які можна спостерігати в різні пори року.

14. Поясніть, як змінюється погода залежно від пір року?

15. Проаналізуйте, як висота Сонця над горизонтом впливає на темпе­ратуру повітря в тій місцевості, де відбувається екскурсія.

16. Зберіть зразки порід місцевості, складіть їх опис і оформіть колекцію.

17. Назвіть тварин, які мешкають на території області, запишіть їх назви у свій екскурсійний щоденник.

18. Розкажіть про птахів, які живуть у вашому краї, назви їх запишіть у свій щоденник.

19. На екскурсії визначте причини, що обумовили таку спеціалізацію сільського господарства, яка діє у вашій місцевості.

20. Визначте, який напрям розвитку сільського господарства біля вашого населеного пункту.

21. Якщо під час екскурсії за вашим маршрутом намічено вивчення озера, підготуйте загальні відомості про нього (назва, розміри, форма).

22. Визначте напрями господарського використання озера.

23. Відвідайте одне з місцевих підприємств. Яку продукцію вони випу­скають, скільки робітників працює на підприємстві, яке значення має відвідане підприємство в житті населеного пункту?

24. Визначте кількість населення у вашому селі господарську діяльність.

Фізична географія України. Географія своєї області

Тести

1. На якому материку розташована ваша область?

а) Північна Америка; б) Африка;

в) Євразія.

Правильну відповідь підкресліть і охарактеризуйте географічне по­ложення вашої області.

2. Яка площа вашої області?

а) 21,8 тис. км2; б) 27,3 тис. км2;

в) 13,9 тис. км2.

Припустімо, площі вашої області тут немає, але це площі інших об­ластей, відшукайте, яких саме.

3. Яке місце в Україні за площею займає ваша область?

а) 1 місце; в) 2 місце;

в) 5 місце; г) 18 місце.

4. Яка довжина кордонів вашої області?

а) 25 км; б) 17 км;

в) 105 км; г) 73 км.

5. Якою є протяжність з півночі на південь території вашої області?

а) 200 км; б) 173 км;

в) 105 км; г) 63 км.

6. На скільки кілометрів простягається територія вашої області з заходу на схід?

а) 78 км; б) 123 км;

в) 98 км; г) 48 км.

(Віддаль обчисліть приблизно за допомогою масштабу)

7. Яка кількість населення, що проживає у вашій області?

а) 1,8 млн; б) 1,4 млн;

в) 2,9 млн; г) 5,0 млн.

8. Назвіть сусідні області вашої області.

а) Львівська; б) Донецька;

в) Запоріжська; г) Одеська.

Якщо жодна область не межує з вашою областю, то визначте, які області розташовані поряд.

9. З якою областю найбільш довгий кордон вашої області?

а) Івано-Франківською; б) Волинською;

в) Сумською; г) Харківською.

10. Яке місце за кількістю населення в Україні займає ваша область?

а) 1 місце; б) 5 місце;

в) 17 місце; г) 23 місце.

11. Які області найгустіше заселені в Україні?

а) Волинська; б) Харківська;

в) Донецька; г) Житомирська.

12. Середня густота населення у вашій області

а) 15 чоловік на 1 км2; б) 73 чоловіка на 1 км2;

в) 63 чоловіка на 1 км2; г) 58 чоловік на 1 км2.

Користуйтесь довідниками і енциклопедичною літературою.

Репродуктивні питання і завдання

1. В якому напрямі від Київської області розташована ваша область? Схарактеризуйте її географічне положення.

2. Які форми рельєфу зустрічаються навколо вашого села, міста?

3. Які корисні копалини є у вашій області?

4. Дайте характеристику клімату вашої області.

5. Які водні об’єкти є на території вашої області?

6. Назвіть види тваринного і рослинного світу, які є на території вашої області.

7. Схарактеризуйте грунти і поясніть їх значення для сільського госпо­дарства.

8. Охарактеризуйте населення області (кількість, густота, національність, зайнятість).

9. Назвіть видатних людей вашого краю.

10. Скільки міст обласного підпорядкування є у вашій області?

11. Які галузі промисловості займають провідне місце у вашій області?

12. Назвіть міста області, в яких розвинені галузі легкої промисловості.

13. Чи є на території області електростанції?

14. Складіть коротку характеристику свого населеного пункту, користу­ючись таким планом:

а) історія виникнення, назва і основні етапи розвитку;

б) економіко-географічне положення;

в) природні умови і природні ресурси;

г) височина території;

д) особливості планування і забудови;

є) роль (виконувані функції) населеного пункту і його місце в еко­номіці району і області;

ж) структура господарства, виробничі зв’язки, наявність використаних можливостей для подальшого розвитку господарства;

з) передові люди;

і) транспорт і зв’язок;

к) перспективи зростання.

(Ця робота проводиться в кінці вивчення теми «Географія своєї об­ласті і оцінюється тільки позитивними оцінками (балами).)

15. Які види транспорту діють на території вашої області?

Назвіть найважливіші залізничні станції і порти (якщо вони є).

Творчі (проблемні) питання і завдання

1. В якій частині України розташована ваша область? Поясніть вигідність і невигідність географічного положення. Обґрунтуйте відповідь.

2. Які сучасні фактори впливають на рельєф вашої області і які зміни рельєфу можливі в майбутньому.

3. Як людина використовує окремі форми рельєфу і змінює їх?

4. По території вашої області проходить 50 паралель. На цій географіч­ній широті взимку температура досягає 20° і більше морозу. В цю ж пору року на території Франції 3°—5° морозу. Поясніть причини такої різниці, хоча вказана широта отримує однакове тепло від Сонця.

5. Наведіть приклади утворення місцевого мікроклімату.

6. Чи існує у вашій області водна проблема води? Якщо так, то як вона розв’язується?

7. На основі аналізу карт атласу вашої області встановіть взаємозв’язки між грунтами, кліматом, рослинністю, рельєфом і тваринним світом.

8. Які причини обумовили спеціалізацію господарства області? Яку роль відіграє область у господарстві країни?

9. Дізнайтесь, які вантажі і куди відправляються з області. Складіть схему напрямів головних вантажопотоків області.

Практичні питання і завдання

1. На контурній карті області позначте й підпишіть свій населений пункт. Проведіть через неї меридіан і паралель — визначте географічні координати вашого села (міста).

2. На контурній карті області обведіть олівцем кордони області і над­пишіть назву обласного центру.

3. Користуючись масштабом, визначте віддаль від вашого населеного пункту до обласного центра.

4. Визначте протяжність території області з півночі на південь і з заходу на схід в градусах і кілометрах. У межах України 1 мінута меридіана дорівнює 1853 метра, а 1 мінута вздовж паралелі дорівнює 1220 ме­трам.

5. Визначте географічні координати крайніх точок своєї області за кар­тами атласу.

 6. Користуючись фізичною картою області, визначте максимальні і мі­німальні абсолютні висоти поверхні та охарактеризуйте її загальний характер. На контурній карті позначте абсолютні висоти.

7. Використайте матеріали методологічних спостережень і побудуйте графік ходу температури і діаграму кількості атмосферних опадів (місяці обирає вчитель).

8. На контурній карті області позначте цифровими показниками най­вищі та найнижчі температури повітря й кількість опадів.

9. На контурну карту області нанесіть основні річкові системи, озера, болота, виходи підземних вод (джерела води).

10. Зберіть гербарій корисних рослин вашої області. На контурній карті покажіть місце їх розповсюджень.

11. Побудуйте діаграму густоти населення вашої області.

12. Складіть схему виробничих зв’язків відвіданого вами підприємства.

13. На контурній карті позначте головні залізничні магістралі і автодо­роги, а також підпишіть назви залізничних станцій.

14. На контурній карті надпишіть назви міст вашої області. За вибором схарактеризуйте одне-два міста.