Мета: розкрити зміст понять «юридичні санкції» та «юридична відповідальність», розвивати вміння складати схеми, розв’язувати юридичні задачі, виховувати повагу до законів.

Хід уроку

I.Організаційний момент
ІI.Актуалізація знань учнів
Бесіда
1.  Поясніть поняття та ознаки правопорушення.
2.  Поясніть поняття та назвіть складові елементи правопорушення.
3.  Порівняйте поняття «умисна вина» та «необережна вина».
4.  Порівняйте поняття «осудність» та «неосудність».
5.  Навести приклади злочину, проступку, міжнародного правопору-шення.

Повідомлення учнів
Заслуховуються повідомлення учнів на теми:
1.  «Причини та наслідки правопорушень»;
2.  «Способи боротьби з правопорушеннями»;
3.  «Яким чином можна зменшити число правопорушень».

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу

Юридична відповідальність та її види
Учням за допомогою методу «Мозковий штурм» пропонується ви-значити поняття «відповідальність».
У ч и т е л ь. Відповідальність — це обов’язок відповідати за свої
вчинки, тобто покладання на особу, яка порушила певне правило,
обов’язку відчути негативні наслідки своєї поведінки.
Завдання
Згадайте відомі вам соціальні норми.
У ч и т е л ь. Розрізняють декілька видів відповідальності:
а)  моральна;
б)  політична;
в)  юридична.
Завдання
1.  Щодо яких правопорушень застосовується той чи інший вид відповідальності?
2.  Спробуйте дати визначення поняття «юридична відповідальність».

У ч и т е л ь. Юридична відповідальність — це передбачені та врегу-льовані нормами права відносини між правопорушником і державою
в особі уповноважених нею органів або іншою особою з приводу вчи-нення правопорушення.

Елементи юридичної відповідальності:
1)  державний осуд;
2)  покарання.

Ознаки юридичної відповідальності:
1.  Має публічний характер, тобто здійснюється офіційно.
2.  Нерозривно пов’язана з державним примусом як один з його видів.
3.  Є таким видом примусу, який може бути застосований лише упов-новаженим органом і лише в межах його компетенції.
4.  Як правило, до юридичної відповідальності притягується лише осо-ба, що скоїла правопорушення.
5.  Її фактичною підставою є наявність у діянні особи складу правопо-рушення.
6.  Потребує процесуальної підстави.
7.  Передбачає обов’язок правопорушника перетерпіти лише такі на-слідки своєї негативної поведінки, які визначені уповноваженим
органом згідно з вимогами закону.

Види примусових покарань
Залежно від характеру правопорушення застосовуються такі види
юридичної відповідальності:
1)  кримінальна — за скоєння злочину;
2)  адміністративна — за вчинення адміністративного проступку;
3)  цивільно-правова — це відповідальність фізичної чи юридичної осо-би перед іншою особою, а у визначених законом випадках і перед
державою за невиконання або неналежне виконання покладених на неї договором або законом цивільно-правових обов’язків, а також у випадках заподіяння шкоди іншій особі;
3)  господарсько-правова — за господарське правопорушення, тобто протиправне діяння у сфері господарських правовідносин, яке порушує права іншого учасника цих відносин або третіх осіб;
4)  дисциплінарна — за скоєння дисциплінарного проступку, тобто порушення трудової, навчальної, службової дисципліни;
5)  матеріальна — відповідальність працівника перед власником, з яким він перебуває у трудових правовідносинах, за завдану ним майнову шкоду у зв’язку з виконанням трудових обов’язків.
6)  конституційна — відповідальність державного органу або посадової
особи за порушення Конституції або конституційного законодавства.
7)  міжнародно-правова — за порушення міжнародного законодавства.
Завдання
Скласти порівняльну таблицю «Юридична відповідальність та ха-рактер правопорушення».
Робота в групах
Клас поділяється на пари груп. Одна із груп пропонує приклад пра-вопорушення, інша визначає вид відповідальності, потім групи міняються місцями.
Колективна робота
Учитель пропонує класу визначити види юридичної відповідаль-ності, які настануть внаслідок здійснення правопорушень, приклади
яких пропонуються вчителем:
а)  учень був поставлений на внутрішкільний контроль у зв’язку з тим,
що систематично пропускав уроки без поважних причин;
б)  водій автомобіля був оштрафований за порушення правил дорож-нього руху;
в)  мотоцикліст поїхав на червоне світло і травмував пішохода;
г)  в результаті недбалості робітника було зіпсоване цінне обладнання;
д)  підприємство не сплатило в зумовлений строк за поставлену йому
продукцію;
е)  країна порушила міжнародну угоду.
За змістом юридична відповідальність полягає у застосуванні щодо правопорушників засобів державного впливу, тобто примусових покарань.
Види примусових покарань:
•  присікаючі, тобто спрямовані на негайне припинення протиправ-ної дії;
•  запобіжні, тобто спрямовані на усунення умов, які сприяли вчинен-ню правопорушення;
•  каральні, тобто несприятливі для правопорушника наслідки, звер-нені безпосередньо на нього;
•  правовідновні, тобто покладання на правопорушника обов’язку
усунути негативні наслідки, спричинені його протиправною дією;
•  компенсаційні, тобто примусове відшкодування завданих правопо-рушенням матеріальних чи моральних збитків;
•  виховні, тобто вплив на свідомість і поведінку суб’єкта правовідно-син з метою виховання у них поваги до права і бажання діяти згідно з приписами правових норм.

Завдання
До якого виду належать такі примусові заходи:
а)  позбавлення волі;
б)  затримання правопорушника;
в)  поновлення на роботі незаконно звільненого робітника;
г)  охорона громадського порядку;
д)  задоволення вимоги про виплату компенсації за завдану моральну
шкоду?

ІV.Підсумки уроку
Учитель акцентує увагу на важливості юридичної відповідальності як інструменту дотримання законності та правопорядку.

V.Домашнє завдання
Опрацювати за підручником тему 13.
уроКи 45–46