Запитання першого рівня складності

1. Які води називаються поверхневими?

2. Що називається річкою?

3. Які види живлення річок вам відомі?

4. Як на карті позначаються річки?

5. Що називається басейном річки?

6. Які води називаються внутрішніми.

7. Назвіть великі притоки Дніпра.

8. Що називається річковою системою?

9. Що називається озером?

10. Які озера називають безстічними, а які стічними?

11. Що називається підземними водами?

Робота з картою

1. За картами атласу з’ясуйте, де річкова сітка найбільш розгалужена.

2. Озеро Світязь — найбільше озеро Українського Полісся — зображене на двох топографічних картах — у масштабі 1 : 100 000 і в масштабі 1 : 200 000. Площа, яку займає озеро на одній із карт, на 20,6 см2 біль­ша, ніж на іншій. Визначте дійсну площу озера Світязь у км2.

3. Визначте за картою міста, що розташовані на Дніпрі.

4. За картою визначте, як розподілені по території України озера.

5. За картою атласу визначте, де на території України найбільш зосе­реджені болотні місцевості, поясніть чому.

6. Користуючись картами атласу, порівняйте забезпеченість водними ресурсами західних і східних регіонів України, поясніть виявлені відмінності.

Практичні завдання

1. На контурну карту нанесіть намивні та корінні острови Дніпра.

2. Визначте до якого типу живлення належать рівнинні, гірські річки України та річки Вашої області?

3. Поясніть, чим зумовлюється характер та напрям течії річок України?

4. Подумайте, чи може вода вважатися корисною копалиною? Помір­куйте.

5. Встановіть різницю між внутрішніми водами та водними ресурсами.

6. Поясніть, як утворюються озера.

7. Визначте як озера поділяють за характером водообміну, походженням озерних улоговин, солоністю вод тощо.

8. Встановіть різницю між болотом і озером, болотом і торфовищем.

9. Визначте, від яких чинників залежить глибина залягання підзем­них вод?

10. Виясніть значення підземних вод для здоров’я людини.

11. Поясніть для чого осушають болотні місцевості.

Тестові запитання

1. Позначте формулу води: СО2; Н2О; СО4; SiO5

2. Назвіть джерела живлення річок України: моря та океани; атмосферні опади; підземні води; льодовики.

3. Скільки річок в Україні мають довжину більше 100 км? 100; 117; 300; 250.

4. Які чинники впливають на режим річки? повені; паводки; циркуляція атмосфери; рельєф.

5. Давньогрецька назва Дніпра: Борисфен; Данапріс; Славутич; Узу.

6. Позначте місто, яке розташоване не на Дніпрі: Черкаси; Полтава; Кременчук; Запоріжжя.

7. В якому регіоні України річкова система найгустіша? На заході; на сході; на півдні; в центральній частині.

8. Скільки в Україні нараховується озер площею від 0,1 км2 і більше? Понад 3000; понад 7000; понад 1000.

9. Установіть відповідність між назвами озер та їх походженням:

рр

10. Визначте які води належать до джерельних підземних вод: глибинні, верстові; артезіанські, ґрунтові; термоводи, кислі води.

11. Встановіть, як утворюються болота

А. Природна улоговина, яка заповнена водою немає безпосереднього зв’язку з морем, таким чином уповільнюється її стік.

Б. Виникає з простої калюжі, якщо там застояла вода.

В. Процеси бродіння поступово призводять до утворення боліт.

12. Установіть тип живлення боліт.

А. За рахунок живлення річок.

Б. Підземними водами.

В. Атмосферними опадами.

Творчі завдання

1. О. І. Воєйков — видатний географ і кліматолог, сказав, що «річки — це діти клімату». Проаналізуйте цей вислів і доведіть, що характер живлення і режим річок дійсно визначаються кліматичними особли­востями місцевості. Спробуйте розробити кліматичну класифікацію річок України.

2. Знайдіть твори або вірші з української літератури, що присвячені водоймам.

3. Візьміть воду з криниці й перевірте її прозорість та смакові якості.

4. Поясніть, чому водні ресурси України необхідно охороняти разом з іншими державами. Наведіть конкретні приклади.

5. Встановіть, якою водою Ви користуєтесь у вжитку.

6. З’ясуйте, чи може природна вода самоочищуватися.

7. Встановіть, на які види ресурсів найбільш багата ваша область.

8. Виясніть, які заходи проводяться для охорони і збереження водних ресурсів.

9. Розкажіть, як ви та ваша родина ставиться до економного витрачання води.