Віртуальну екскурсію як форму уроку слід від-нести до такої доволі поширеної категорії нестан-дартних уроків як «уявні екскурсії», назва якої підказана темою і специфікою навчального ма-теріалу. За своєю дидактичною метою ці заняття
можуть бути віднесені, як правило, до уроків за-своєння нових знань, коли вчитель, перетворю-ючись на екскурсовода, «проводить» школярів-туристів по визначних місцях чи запрошує за-вітати до уявного музею. Можливі й інші варіан-ти проведення такого заняття, наприклад, урок з елементами рольової гри. В цьому випадку учні класу об’єднуються в групи: екскурсоводів, ре-портерів, дослідників, енциклопедистів. «Уявна екскурсія», як, власне, і будь-який нестандарт-ний урок, може поєднувати в собі елементи різ-них моделей і технологій навчання.
У цій статті ми поговоримо про віртуальну екскурсію, розуміючи під цим терміном умовне «відвідування» визначних місць, огляд екс-понатів різних музеїв, виставок за допомогою мультимедійних ресурсів, Інтернету. Необхід-ність введення нової назви для нестандарт-ної форми уроку пояснюється характером ма-теріалу, який використовується на такому уро-ці. Саме використання мультимедійних ресурсів (від англ. multimedia— спільної назви інформа-ційних матеріалів, що подаються користувачеві у вигляді зображень (зокрема відеоматеріалів і анімації), звуків та гіпертексту) визначає спосо-би організації та методи проведення віртуальної екскурсії як нестандартної форми уроку.
Зрозуміло, що віртуальна екскурсія до музею не в змозі замінити безпосереднього спілкування учнів із шедеврами живопису та справжніми історичними пам’ятками. Але все ж віртуальні
подорожі до музеїв допомагають учням відчути колорит епохи, дух старовини, спробувати себе у ролі дослідників. Більшість музеїв швидко відреагували на тенденції в розвитку електронних засобів масової інформації та медіа-технологій, вдало інтегрувавши візуальні засоби у
традиційну музейну практику, пропонуючи сьогодні відвідувачам своїх сайтів здійснити вірту-альні екскурсії.
Спробуємо визначити переваги віртуальної екскурсії. По-перше, це можливість для кожного ознайомитися з музейними експонатами більшості відомих музеїв світу, незалежно від міс-цезнаходження школи. Єдина технічна вимога — підключення до Інтернету і наявність пре-зентаційної техніки. По-друге, в руках учителя з’являється потужний мотиваційний інструмент, який він може використати для активізації на-вчально-пізнавальної діяльності школярів на
уроці. Елементи інтерактивності у поєднанні з інформаційними технологіями змінюють емо-ційну й інтелектуальну атмосферу уроку. По-третє, учні отримують доступ до якісних мультимедійних продуктів, за допомогою яких вчи-тель зможе сформувати в них образне уявлення про історичне минуле. Мультимедійні засоби дають змогу не лише компенсувати брак сучасних наочних посібників, а й оперативно вносити до них певні зміни, продиктовані часом. Адже результати порівняння мультимедійних матеріалів з ілюстраціями підручників, якими користують-ся учні, явно не на користь останніх.
Виходячи із цільових настанов, учитель може обрати різні форми та методи роботи з вико-ристанням мультимедійних ресурсів музею:
• провести оглядову і тематичну віртуаль-ну екскурсію;
• використати мультимедійні ресурси музейного сайту для створення електронної бази на-очних засобів різних видів: картин, портретів, фото- і відеоматеріалів тощо;
• організувати практичну роботу учнів на уроці з віртуальними образами музейних екс-понатів;
• залучити учнів до використання мульти-медійних та інформаційних ресурсів музею в
процесі написання повідомлень, рефератів та учнівських пошуково-дослідницьких робіт.