VМета уроку: розкрити причини ви­никнення та швидкого поширення нової релігії — християнства; поз­найомити учнів з проповідницькою діяльністю Ісуса Христа; формувати в учнів повагу і шанобливе ставлен­ня до християнського віровчення і його послідовників.

Основні терміни і поняття: христи­янство, церква, Месія, Біблія, апос­толи, патріарх.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, Біблія, кар­та, ребус, кросворд.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація- опорних знань і вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Причини виникнення нової віри.
 2. Ісус Христос і його вчення.
 3. Утворення християнської церк­ви в Римі.
 4. Ставлення римської влади до християн.

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Перевірка домашнього завдання.

Розповідь учителя Уявіть себе мандрівником, який з Вавилона VII ст. до н. е. пере­нісся до Рима початку нашої ери. Які з римських будівель уміли споруджувати ще вавіло­няни, а які з’явилися лише в Римі? Назвіть знамениті споруди В Єгипті та Римі та порівняйте їхнє призначення. Розкажіть про спосіб життя і звичаї багатих римлян. Розкажіть про життя бідних римлян. Які технічні та архітектурні ви­находи римлян свідчать, шо во­ни випередили свій час?

III.Вивчення нового матеріалу

2. Причини виникнення нової віри

Запитання для повторення

 1. Що таке релігія?
 2. Чи була релігія у первісних лю­дей?’
 3. Що таке тотемізм, фетишизм?
 4.  Що таке монотеїзм?
 5.  Назвіть, яких ви знаєте голо­вних грецьких і римських богів.

Далі вчитель пояснює, що на почат­ку нашої ери віра людей в грецьких і римських богів слабшала. Римля­ни почали захоплюватися деякими східними релігіями. А в Палестині, яка була підкорена римлянами іде становище місцевого населення бу­ло важким, у І ст. н. е. з’явилося ба­гато мандрівних проповідників, які провіщали пришестя Бога — визво­лителя (Месії). Саме тут, в Палес­тині, і зародилася нова релігія. А як вона називається, ви дізнаєтесь, ко­ли розгадаєте ребус.

— В основу християнства було по­кладено віру про безсмертя душі. Основною відмінністю християнс­тва від інших давніх релігій було те, що християнство робило всіх людей рівними, незалежно від їхньої на­ціональності і матеріального стану. Християнство формувалося на ос­нові іудейських сект і течій.

(Учні записують в зошиті поняття християнство.)

Християнство — це одна із світових релігій.

2.  Ісус Христос і його вчення

Вчитель пояснює, що таке Єван­геліє (в перекладі з грецької «добра звістка»), В цій книзі описано життя Ісуса Христа. Потім вчитель надає слово учневі класу, який готував повідомлення про земне життя Ісу- са Христа. Після закінчення виступу учня вчи­тель проводить з шестикласниками бесіду.

Запитання для бесіди

1)  В якому місті народився Ісус Христос?

2)  Що проповідував Ісус Христос?

3) Як закінчилося земне життя Ісу- са Христа?

4)   Які ви знаєте найбільші христи­янські релігійні свята, пов’язані із земним життям Ісуса Христа?

Продовжуючи далі вивчати питання про вчення Ісуса Христа, вчитель пропонує учням роботу з докумен­тами,, які знаходяться в підручнику наС. 251-252.

Завдання вчителя

 1.   Прочитайте уривки з «Нагірної проповіді» та «Заповіді Ісуса Христа» і скажіть, у чому поля­гає новий смисл життя, відкри­тий християнами.
 2.  Чи зберігають значення євангелічні повчання і в наші дні? Обгрунтуйте відповідь.

3.Утворення християнської церкви в Римі

Розповідь вчителя,  в ході якої учні записують у зошиті пояснення но­вих термінів:

Церкваорганізація, християн.

Патріарх — ке громади.

Катакомба — підземелля де збиралися перші християни;

4.Ставлення римської влади до християнства

Самостійна робота учнів з підручником

Після самостійного опрацювання питання учнями вчитель проводить з ними бесіду.

Запитання для бесіди

 1. Як римська влада ставилась до християн? Чому?
 2. Коли християнство було офіцій­но визнано в Римі? За правління якого імператора?

Далі учні зачитують уривок з Біблії. (Апостол Павло про римлян С. 250 підручника.)

Учитель пояснює термін:

Апостоли — учні Ісуса Христа.

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Бесіда за питаннями

 1. Що таке христия нство?
 2. Які причини виникнення хрис­тиянства?
 3. Які ви знаєте заповіді Ісуса Христа? В чому їх значення?
 4. Поясніть значення крилатих ви­разів, які увійшли до нашої мо­ви з Нового Заповіту:

«камінь спотикання»; «наріжний камінь»; «книга за сімома печатками»;  «Хома невіруючий»;  «продати за ЗО срібняків». 21

 

Розв’яжіть кросворд.

Див. кросворд.

По горизонталі:

 1. Одна зі світових релігій.
 2.   Підземелля, в якому збиралися перші християни.
 3.   Лобне місце (пагорб), на якому страчували Ісуса Христа.
 4.  Римський правитель в Юдеї, який чинив суд над Ісусом Хрис­том.
 5.    Держава, в якій виникло хрис­тиянство.
 6.   Спаситель.
 7.  Зображення святих.

По вертикалі:

 1. Предмет,наякомубуврозіп’ятий Ісус Христос.
 2. Римський імператор, який пер­шим визнав християнську віру.
 3. Учні Ісуса Христа.
 4. Одне з найбільших християнсь­ких свят, пов’язане з воскресін­ням Ісуса Христа.
 5. Громада християн.

‘6) Християнська книга, яку нази­вають «Книгою книг».

7.  Місто, в якому народився Ісус Христос.

8.  Апостол, який зрадив Ісуса Христа.

Відповіді:2222

V. Підсумки уроку

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати § 50 за підручни­ком О. І. Шалагінової, Б. Б. Ша- лагінова «Історія стародавнього світу».
 2. Усно дати відповіді на запитан­ня до § 50.

Пояснити значення крилатих виразів, які увійшли до нашої мови з Нового Завіту: «умивати руки», «вовк в овечій шкурі». Література I.      Шалагінова О. І., Шалагінов Б. Б. 2. Історія стародавнього світу. 2006. Біблія. К„