Розділ включає дві теми: Геоекологічна ситуація в Україні. Викорис­тання і охорона природних умов і природних ресурсів.

Запитання першого рівня складності

1. Дайте визначення науковому терміну «геоекологія».

2. Дайте визначення науковому поняттю «геоекологічна ситуація».

2. Назвіть основні забруднювачі природного середовища в Україні.

3. Назвіть основні забруднювачі природного середовища вашої області.

Тестові запитання

1. Територія навколо Чорнобильської АЕС має категорію:

А. Дуже забруднена.

Б. Надзвичайно забруднена.

В. Екологічно небезпечна.

Г. Катастрофічна забруднена.

2. Виберіть правильне визначення геоекології:

А. Ситуація, що виникає внаслідок несприятливих природних про­цесів;

Б. Наука, що вивчає придатність навколишнього природного сере­довища для існування живих організмів та проживання населення в ньому;

В. Природне середовища, що потерпає від несприятливих процесів.

3. Назвіть несприятливі природні процеси і явища:

А. Вітри.

Б. Урагани.

В. Паводки.

Г. Селі.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте основні законодавчі акти щодо охорони навколиш­нього природного середовища, екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів в Україні.

2. Охарактеризуйте зміст моніторингу навколишнього середовища в Україні.

3. На яких станціях і стаціонарах здійснюється моніторинг навколиш­нього природного середовища в Україні?

4. Охарактеризуйте основні групи природоохоронних заходів.

5. З’ясуйте, які елементи входять до національної екологічної мережі України.

6. Для чого створюється національна екологічна мережа в Україні?

7. З’ясуйте і схарактеризуйте геоекологічну ситуацію у вашій області.

Творчі запитання

1. Які зміни відбулися в навколишньому середовищі та як змінилося здоров’я населення Україні після аварії на ЧАЕС?

2. Яким чином геоекологічна ситуація впливає на населення в Україні?