За ступенем суспільної небезпеки правопорушення поділяються на:

— злочини — серйозні і тяжкі порушення правових норм, що наносять істотну шкоду суспільству і державі в цілому, правам фізичних і юридичних осіб.

— проступки — правопорушення, які порушують приписи норм у певних галузях права (конституційному, адміністративному,

цивільному, трудовому та ін.), але не досягають рівня суспільної небезпеки, притаманного злочину.

Проступки можуть бути:

1. Конституційні — це суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) заподіянні шкоди порядку організації і діяльності органів влади й управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину.

2. Адміністративні — це суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному посяганні на суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління і охороняються законом.

3. Цивільно-правові — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у порушенні громадянами і організаціями майнових і особистих немайнових відносин, що складаються між суб’єктами права і становлять для них матеріальну і духовну цінність (наприклад, невиконання зобов’язань за цивільно-правовим договором, поширення чуток, що принижують честь і гідність людини).

4. Дисциплінарні — це суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у невиконанні робітником виробничих обов’язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку.

5. Матеріальні — це суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) заподіянні шкоди майну підприємства його працівником.

Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульованою нормами права і спричиняє юридичні наслідки.

Правомірна поведінка — це соціально корисна, свідома поведінка, що відповідає встановленим правовим нормам та гарантується державою.

Правопорушення — це суспільно небезпечне (шкідливе) протиправне винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, що тягне за собою юридичну відповідальність.