1.  Укажіть час появи людини на території сучасної України.
А  2 млн. р. до н. е.;  Б  1 млн. р. до н. е.;
В  500 тис. р. до н. е.;  Г  300 тис. р. до н. е.

2.  Укажіть напрям шляху «із варяг у греки».
А  Із півночі на південь;  Б  із заходу на схід;
В  зі сходу на захід;  Г  із півдня на схід.

3.  Укажіть назву східнослов’янського племені, центром якого
був Чернігів.
А  Поляни;  Б  деревляни;
В  сіверяни;  Г  тиверці.

4.  Укажіть дату створення «Слова о полку Ігоревім».
А  1187 р.;  Б  1188 р.;
В  1189 р.;  Г  1190 р.

5.  Укажіть форму феодального земельного володіння за часів Ки­
ївської Русі.
А  Помістя;  Б  вотчина;
В  наділ;  Г  садиба.

6.  Укажіть назву народу, який завдав поразки війську перського
царя Дарія І.
А  Кіммерійці;  Б  скіфи;
В  сармати;  Г  готи.

7.  Укажіть ім’я запорозького гетьмана, відомого під прізвиськом
Байда.
А  К. Косинський;  Б  М. Дорошенко;
В  Д. Вишневецький;  Г  Я. Бородавка.
18 Історія України. Тести для підготовки до ЗНО 2012 року

8.  Укажіть, що означає поняття «унія».
А  Союз, об’єднання;
Б  поміщицьке господарство;
В  привілейований стан, дворянство в Речі Посполитій;
Г  коштовність, атрибут української державності.

9.  Укажіть назву Запорозької Січі часів гетьманування П. Сагай­дачного.
А  Томаківська;  Б  Чортомлицька;
В  Кам’янська;  Г  Базавлуцька.

10.  Укажіть значення терміна «вертеп».
А  Музичний цех;
Б  ляльковий театр;
В  давньогрецький театр;
Г  п’єса­вставка у драмі на побутову тему.

11.  Укажіть рік підписання Андрусівського перемир’я.
А  1675 р.;  Б  1666 р.;
В  1667 р.;  Г  1672 р.

12.  Укажіть прізвище президента І Малоросійської колегії.
А  С. Вельямінов;  Б  О. Меншиков;
В  О. Шаховський;  Г  В.Голіцин.

13.  Укажіть рік, коли Петро І підписав указ про надання Києво­
Могилянському колегіуму статусу академії.
А  1694 р.;  Б  1701 р.;
В  1709 р.;  Г  1711 р.

14.  Укажіть рік Конотопської битви.
А  1656 р.;  Б  1657 р.;
В  1658 р.;  Г  1659 р.

15.  Укажіть автора «Пактів і Конституції прав і вольностей Вій­
ська Запорозького».
А  І. Мазепа;  Б  П. Орлик;
В  П. Полуботок;  Г  С. Палій.

16.  Укажіть місто, де відбулося найбільше повстання військових
поселенців на початку ХІХ ст.
А  Херсон;  Б  Катеринослав;
В  Луганськ;  Г  Чугуєв.

17.  Укажіть рік і місце, де уперше було видано «Историю Русов».
А  1824 р., м. Київ;  Б  1831 р., м. Львів;
В  1846 р., м. Москва;  Г  1848 р., м. Санкт­Петербург.

18.  Укажіть ім’я автора програми Південного товариства декаб­
ристів.
А  У. Кармелюк;  Б  Ф. Потапов;
В  О. Семенов;  Г  П. Пестель.

19.  Укажіть назву програмового документа Кирило­Мефодіївсько­
го товариства.
А  «Руська Правда»;
Б  «Книга буття українського народу»;
В  «Конституція»;
Г  «Історія русів».

20.  Укажіть характерну ознаку економічного розвитку Наддніп­
рянської України другої половини XIX ст.
А  Бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної і мета­
лургійної галузей;
Б  бурхливий розвиток нафтової та лісопильної промисловості;
В  бурхливий розвиток текстильної промисловості та верстато­
будування;
Г  початок масової трудової еміграції.

21.  Укажіть рік проведення реформи, основним змістом якої було
впровадження відкритого судочинства за участю сторін; при­
йняття ухвали покладалось на присяжних засідателів; обвину­
вачені діставали право захисту через адвокатів.
А  1861 р.;  Б  1864 р.;
В  1905 р.;  Г  1911 р.

22.  Укажіть назву першої української газети, що виходила у Льво­
ві протягом 1848–1849 рр.
А  «Діло»;  Б  «Наша мета»;
В  «Зоря Галицька»;  Г  «Голос Галичини».

23.  Укажіть автора «Букваря южнорусского», надрукованого
1861 року.
А  Т. Шевченко;  Б  П. Куліш;
В  М. Костомаров;  Г  І. Котляревський.

24.  Укажіть ініціатора заснування Товариства українських посту­
повців.
А  І. Франко;  Б  Є. Чикаленко;
В  С. Петлюра;  Г  С. Єфремов.

25.  Укажіть термін, який означає прихильність, інтерес, поважне
ставлення до усього українського, до власне українців.
А  Москвофільство;  Б  українофільство;
В  земства;  Г  народовство.

26.  Укажіть держави, у складі яких перебували українські землі
напередодні Першої світової війни.
А  Росія, Польща, Румунія;
Б  Росія, Австро­Угорщина;
В  Росія, Угорщина, Румунія;
Г  Росія, Австро­Угорщина, Румунія.

27.  Укажіть дату утворення Центральної Ради.
А  4 березня 1917 р.;  Б  14 березня 1917 р.;
В  4 квітня 1917 р.;  Г  14 квітня 1917 р.

28.  Укажіть, яка українська влада карбувала гроші, де було зобра­
жено написи «Тисяча гривень», «року 1918».
А  Центральна Рада;  Б  П. Скоропадський;
В  Директорія УРН;  Г  Н. Махно.

29.  Укажіть гасло, під яким розгортався національний рух в Укра­їні після перемоги Лютневої революції.
А  «Україна — для всіх!»;
Б  «Автономія України у складі федеративної Росії!»;
В  «Вся влада — Радам!»;
Г  «Відокремлення від Росії. Незалежність Україні!».

30.  Укажіть дату відкриття Української Академії наук.
А  1917 р.;  Б  1918 р.;
В  1919 р.;  Г  1920 р.

31.  Укажіть, яке завдання було покладено на Всеукраїнську над­
звичайну комісію, створену 1918 р.
А  Боротьба з  наслідками німецької окупації та діяльності
гетьмана П. Скоропадського;
Б  проведення націоналізації та встановлення контролю дер­
жави над промисловістю;
В  репресії за класовою ознакою та утвердження більшовиць­
кої влади в Україні;
Г  допомога населенню подолати голод і розруху в господар­
стві.

32.  Укажіть документ, звідки наведено слова: «Стан війни між
двома державами Російської Республіки Генеральний Секрета­
ріат вважає смертоносним для діла революції й для перемоги
інтересів робітників та селян. Генеральний Секретаріат всіма
способами уникає кривавих засобів розв’язання політичних та
державних питань».
А  Відповідь Генерального Секретаріату на Маніфест Раднар­
кому;
Б  відозва з’їзду Рад робітничих, селянських і солдатських де­
путатів у Києві до народів Росії;
В  виступ С. Петлюри на з’їзді селян;
Г  нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворе­
них на території Росії.

33.  Укажіть прізвище керівника проголошеної 1921  р. Україн­
ської автокефальної православної церкви.
А  В. Сабодан;  Б  Винницький;
В  В. Липківський;  Г  Сумський.

34.  Укажіть дату події, про яку йдеться в документі: «Союз цей
є добровільним об’єднанням рівноправних народів… за кожною
республікою забезпечене право вільного виходу… нова держава
буде достойним увінчанням закладених ще в жовтні 1917 року
основ мирного співжиття і братерського співробітництва на­
родів…».
А  1 грудня 1922 р.;  Б  10 грудня 1922 р.;
В  20 грудня 1922 р.;  Г  30 грудня 1922 р.

35.  Укажіть мету проведення суцільної колективізації.
А  Зміцнення матеріально­технічної бази сільськогосподар­
ського виробництва та піднесення добробуту селян;
Б  встановлення державного контролю над сільськогосподар­
ським виробництвом і використання його ресурсів для мо­
дернізації всього господарства;
В  підтримка державою колгоспного будівництва та удоскона­
лення агротехніки й агрокультури;
Г  подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсив­
ного сільськогосподарського виробництва інтенсивним.

36.  Укажіть назву державного сільськогосподарського підприєм­
ства, яке створювалось для забезпечення успішної колективі­
зації на селі.
А  Машинно­тракторні станції;
Б  механізовано­тракторні дільниці;
В  машинно­транспортні бригади;
Г  механізовано­транспортні загони.

37.  Укажіть регіон України, який перебував у складі Чехословач­
чини напередодні Другої світової війни.
А  Північна Буковина;  Б  Східна Галичина;
В  Західна Галичина;  Г  Закарпаття.

38.  Укажіть час проведення Київської стратегічної оборонної опе­рації.
А  2 липня — 19 вересня 1941 р.;
Б  7липня — 26 вересня 1941 р.;
В  11 липня — 29 вересня 1941 р.;
Г  17 липня — 20 вересня 1941 р.

39.  Укажіть прізвище особи, яка очолила Український штаб пар­тизанського руху.
А  О. Сабуров;  Б  О. Федоров;
В  П. Пономаренко;  Г  Т. Строкач.

40.  Укажіть місто, яке було центром рейхкомісаріату «Україна».
А  Київ;  Б  Харків;
В  Житомир;  Г  Рівне.

41.  Укажіть, щодо яких подій О. Довженко зробив такий запис
у своєму щоденнику 31 січня 1945 р.: «Сьогодні роковини моєї
смерті. Тридцять першого січня 1944 р. мене було привезено
в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і окривавлені час­
тини моєї душі було розкидано на ганьбу і поталу на всіх збо­
рищах».
А  Фільм «Битва за нашу Радянську Україну»;
Б  фільм «Зачарована Десна»;
В  кіносценарій «Поема про море»;
Г  кіносценарій «Україна в огні».

42.  Укажіть політичного діяча, якого було назначено першим се­
кретарем ЦК КП(б)У після звільнення з цієї посади М. Хрущо­
ва у березні 1947 року.
А  А. Жданов;  Б  Л. Каганович;
В  Л. Мельников;  Г  О. Кириченко.
43.  Укажіть рік входження до складу України Кримської області.
А  1954 р.;  Б  1955 р.;
В  1956 р.;  Г  1957 р.

44.  Укажіть подію, що стала початком «відлиги» в українській лі­
тературі.
А  Публікація в  «Літературній газеті» статті О. Довженка
«Мистецтво живопису і сучасність»;
Б  жорстоке побиття в Черкасах В. Симоненка;
В  заснування Клубу творчої молоді «Сучасник» у Киїєві;
Г  опублікування в журналі «Новый мир» оповідань В. Некра­
сова про Київ.

45.  Укажіть рік запровадження системи управління народним гос­
подарством через раднаргоспи.
А  1956 р.;  Б  1957 р.;
В  1958 р.;  Г  1959 р.

46.  Укажіть прізвище українського політика, правозахисника,
політ в’язня радянських концтаборів, народного депутата
України І, ІІ та IV скликань. 19 серпня 2006 року указом Пре­
зидента України нагороджений званням Героя України.
А  М. Руденко;  Б  І. Світличний;
В  С. Хмара;  Г  В.Чорновіл.

47.  Укажіть рік початку перебудови.
А  1984 р.;  Б  1985 р.;
В  1986 р.;  Г  1987 р.
48.  Укажіть історичну подію, на честь відзначення якої Народний
Рух України 1990 р. організував «живий ланцюг» між Льво­
вом і Києвом.
А  Роковини проголошення Українською Центральною Радою
УНР;
Б  роковини проголошення Українською Центральною Радою
незалежності УНР;
В  роковини бою під Крутами;
Г  роковини проголошення Акта про злуку УНР та ЗУНР.

49.  Укажіть рік прийняття Верховною Радою УРСР Декларації
про державний суверенітет України.
А  1988 р.;  Б  1989 р.;
В  1990 р.;  Г  1991 р.

50.  Укажіть рік проведення виборів президента України, резуль­
тати яких у першому турі по Сумській області склали: Л. Куч­
ма — 30,3 %, Л. Кравчук — 23,07 %, О. Мороз — 24,96 %,
В. Лановий — 11,5 %, В. Бабич — 2,52 %, І. Плющ — 1,74 %,
П. Таланчук — 0,67 %.
А  1991 р.;  Б  1994 р.;
В  1999 р.;  Г  2004 р.