51.  Установіть відповідність між датами та подіями.
А  945 р.;
Б  988 р.;
В  1019 р.;
Г  1051 р.
1)  Хрещення Русі;
2)  остаточне утвердження київським князем
Ярослава Мудрого;
3)  повстання древлян;
4)  повстання киян;
5)  призначення київським митрополитом Іларіона.

52.  Установіть відповідність між особами та посадами, які вони
обіймали.
А  В. Голіцин;
Б  І. Сірко;
В  П. Тетеря;
Г  М. Ханенко.
1)  Російський воєвода в 1­му Кримському
поході;
2)  кошовий отаман на Січі;
3)  український полковник, що підняв пов­
стання проти Д. Дорошенка;
4)  гетьман Правобережної України;
5)  польський король.

53.  Установіть відповідність між назвами журналів та їхньою при­
належністю певній просвітницькій, політичній течії, партії.
А  «Галичанин»;
Б  «Вечорниці»;
В  «Зоря»;
Г  «Народ».
1)  РУРП;
2)  «Просвіта»;
3)  москвофіли;
4)  народовці;
5)  літературне товариство ім. Т. Шевченка.

54.  Установіть відповідність між прізвищами письменників та на­
звами їхніх творів.
А  Панас Мирний та І. Білик;
Б  І. Нечуй­Левицький;
В  І. Франко;
Г  Леся Українка.
1)  «Микола Джеря»;
2)  «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?»;
3)  «Царівна»;
4)  «Борислав сміється»;
5)  «Досвітні вогні».

55.  Установіть відповідність між інституціями та прийнятими ни­
ми рішеннями.
А  Український національ­
ний союз
Б  Всеукраїнський хлібо­
робський конгрес;
В  Українська Національ­
на Рада;
Г  ІІІ Всеукраїнський
з’їзд рад.
1)  Проголошення Західноукраїн­
ської Народної Республіки
2)  прийняття першої Конституції
УСРР;
3)  створення Директорії;
4)  ультиматум Раднаркому
Росії Українській Централь­
ній Раді;
5)  обрання П. Скоропадського
гетьманом усієї України.

56.  Установіть відповідність між фактами біографії та діячами.
А  Керівник делегації УНР на перегово­
рах у Брест­Литовську;
Б  голова Центральної Ради;
В  керівник загону київських студентів
у бою під Крутами;
Г  генеральний писар Генерального Се­
кретаріату.
1)  П. Христюк;
2)  С. Петлюра;
3)  В. Голубович;
4)  А. Омельченко;
5)  М. Грушевський.

57.  Установіть відповідність між діячами та подіями, з якими во­
ни пов’язані.
А  Акція «пацифікації» українського
населення;
Б  проголошення незалежності Карпат­
ської України;
В  судовий процес над «Спілкою визво­
лення України»;
Г  створення Організації українських
націоналістів.
1)  С. Єфремов;
2)  Ю. Пілсудський;
3)  Д. Донцов;
4)  А. Волошин;
5)  Є. Коновалець.

58.  Установіть відповідність між військовими операціями та їхні­
ми наслідками.
А  Корсунь­Шевченківська;
Б  Харьківсько­Бєлгородська,
Київська насту­пальна;
В  Кримська насту­пальна;
Г  Карпато­ Ужгородська.
1)  Визволення Криму, депортація та­тар, греків, вірмен;
2)  оточення й знищення 10 дивізій гру­пи армії;
3)  падіння «Східного валу», звільнення Лівобережжя;
4)  остаточне вигнання окупантів з тери­торії України;
5)  визволення Правобережної України.
59.  Установіть відповідність між прізвищами голів Верховної Ра­
ди та роком обрання їх на цю посаду.
А  О. Мороз;
Б  О. Ткаченко;
В  І. Плющ;
Г  В. Литвин.
1)  1998 р.;
2)  2000 р.;
3)  2002 р.;
4)  2004 р.;
5)  2006 р.

60.  Установіть відповідність між визначенням і терміном.
А  Принцип суспільно­політичного та соціаль­ного розвитку, що базується на існуванні
декількох чи багатьох незалежних начал політичних знань і розуміння буття;

Б  повна незалежність держави від інших дер­жав в її внутрішній і зовнішній політиці;
В  тимчасове призупинення або припинення функціонування окремих елементів або ін­ститутів політичної системи;
Г  метод господарювання, що поєднує центра­лізоване керівництво з певною господар­ською самостійністю підприємств.
1)  Плюралізм;
2)  політична криза;
3)  госпрозра­хунок;
4)  суверенітет;
5)  декларація.

61.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Хрещення Ольги;
Б  смерть Аскольда;
В  розгром хазарів Святославом;
Г  повстання деревлян проти Ігоря.

62.  Установіть хронологічну послідовність появи зазначених творів.
А  «Апостол» І. Федоровича;
Б  «Граматика словенська» Л. Зизанія;
В  «Требник» П. Могили;
Г  Пересопницьке Євангеліє.

63.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Смерть І. Золотаренка;
Б  облога Замостя;
В  перше українське посольство до Москви;
Г  похід військ Б. Хмельницького до Молдавії.

64.  Установіть хронологічну послідовність виникнення монопо­лістичних об’єднань в Україні.
А  «Продвагон»;  Б  «Цвях»;
В  «Продвугілля»;  Г  синдикат цукрозаводчиків.

65.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Скасування кріпацтва в Галичині;
Б  російсько­французька війна;
В  Коліївщина;
Г  повстання Чернігівського полку.

66.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Союзу визволення України;
Б  створення Головної української ради;
В  опублікування статті С. Петлюри «Війна та українці»;
Г  створення легіону Українських січових стрільців.

67.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Відновлення університетів в Україні;
Б  постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У про обов’язкове вивчення російської;
В  Указ Президії Верховної Ради СРСР про перехід на 8­годин­ний робочий день;
Г  постанова ВУЦВК про перенесення столиці із Харкова до Києва.

68.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Проголошення ОУН (Б) Акта відновлення Української дер­жави;
Б  перші збройні сутички ОУН–УПА з радянськими військами;
В  загибель Романа Шухевича;
Г  перехід ОУН–УПА до тактики партизанської війни.

69.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Запровадження системи раднаргоспів:
Б  засудження культу особи Й.Сталіна:
В  передання Криму УРСР:
Г  запровадження обов’язкового восьмирічного навчання.

70.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Опублікування роману О. Гончара «Собор»;
Б  прийняття Продовольчої програми;
В  виступ В. Чорновола із працею «Правосуддя чи рецидиви
терору?»;
Г  поява першого випуску журналу «Український вісник».