71.  Укажіть три ознаки розвитку української освіти та культури першої половини XVIІ ст.
1)  З’явився вищий навчальний заклад — Київський братський колегіум.
2)  Твори релігійного змісту посідають провідне місце в літе­ратурі.
3)  Центр культурно­релігійного життя переміщено з Києва до Львова.
4)  Заявилась шкільна драма та зародився вертеп.
5)  Був надрукований перший підручник з історії для шкіл.
6)  Друкування книг українською мовою здійснювалось лише в братських школах.

72.  Укажіть три події, що відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.
1)  Упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.
2)  Реформи Марії­Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.
3)  Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дніст­рова».
4)  Спорудження залізниці Одеса–Балта.
5)  Утворення «Товариства об’єднаних слов’ян».
6)  Заснування Кирило­Мефодіївського братства.

73.  Укажіть три положення, які розкривають зміст політики укра­їнізації.
1)  Усунення неукраїнців з керівних посад і заміна їх україн­цями.
2)  Підготовка кадрів корінної національності.
3)  Проголошення української мови державною.
4)  Друкування засобів масової інформації українською  мовою.
5)  Витіснення мов національних меншин з освіти та культури.
6)  Створення окремих адміністративно­територіальних оди­ниць у місцях компактного проживання неукраїнського на­селення.

74.  Укажіть три події, які відбулися в Україні упродовж 1960­х ро­ків.
1)  Кримська область увійшла до складу УРСР.
2)  Проведено грошову реформу.
3)  Утворено Українську Ґельсінську групу.
4)  П. Шелеста обрано на посаду першого секретаря ЦК КПУ.
5)  І. Дзюба написав книгу «Інтернаціоналізм чи русифі­кація?».
6)  Скасовано територіальну систему управління господарством через раднаргоспи.