51.  Установіть відповідність між іменами діячів і  подіями, які з ними пов’язані.
А  Заснування першої державної школи;
Б  написання «Повісті минулих літ»;
В  заснування Київської митрополії;
Г  заснування Києво­Печерського монас­тиря.

1)  Іларіон;
2)  Антоній;
3)  Нестор;
4)  Володимир;
5)  Аліпій.

52.  Установіть відповідність між прізвищами гетьманів та роками їх правління.
А  1657–1659 рр.;
Б  1659–1663 рр.;
В  1668–1672 рр.;
Г  1663–1665 рр.

1)  І. Брюховецький;
2)  П. Тетеря;
3)  І. Виговський;
4)  Ю. Хмельницький;
5)  Д. Многогрішний.

53.  Установіть відповідність між назвами організацій та змістом і напрямами їхньої програмової діяльності.
А  «Руська трійця»;
Б  Головна руська рада;
В  Руський собор;
Г  «Просвіта».

1)  Організація була утворена 1823 р.; ставила за мету звільнення слов’янських народів від абсолютизму та їх об’єднання у федера­тивний союз;
2)  угруповання студентської молоді, утво­рене в 1830­х рр. і очолюване М. Шашке­вичем, І. Вагилевичем і Я. Головацьким; сприяло піднесенню освітнього рівня та національної свідомості галичан;

3)  організація, утворена 1848 р.; вимагала розподілу Галичини на польську та укра­їнську провінції з окремими адміністра­ціями;
4)  товариство, утворене 1868 р.; сприяло національно­культурній, економічній освіті українського народу;
5)  організація, утворена 1848 р.; намагалася спрямувати український національний рух в інтересах польської шляхти.

54.  Установіть відповідність між сферою культури і діячем.
А  Театр;
Б  образотворче мистецтво;
В  музика;
Г  письменник, драматург.
1)  М. Лисенко;
2)  М. Старицький;
3)  Д. Яворницький;
4)  М. Заньковецька;
5)  М. Пимоненко.

55.  Установіть відповідність між посадами і діячами, які обіймали ці посади.
А  Голова Генерального Секретаріату;
Б  голова Тимчасового уряду;
В  верховний головнокомандувач росій­ської армії;
Г  голова Української Центральної Ради.

1)  М. Грушев­ський;
2)  О. Керенський;
3)  Л. Корнілов;
4)  В. Винниченко;
5)  С. Петлюра.

56.  Установіть відповідність між визначеннями понять та власне поняттями.
А  Каральні заходи більшовиків проти во­рогів радянської влади;
Б  каральні заходи, здійснювані держав­ними органами влади;
В  надмірне звеличення людини та ідеї, яку вона уособлює;
Г  система управління, за якої центральні органи підпорядковують собі місцеві, ігноруючи інтереси регіонів.

1)  Репресії;
2)  «червоний терор»;
3)  модернізація;
4)  «культ особи»;
5)  централізм.

57.  Установіть відповідність між датами та подіями.
А  Створення УВО;
Б  політика «пацифікації»;
В  створення ОУН;
Г  створення Українського національно­демократичного об’єднання.
1)  1929 р.;
2)  1920 р.;
3)  1927 р.;
4)  1930 р.;
5)  1925 р.

58.  Установіть відповідність між поняттями та їхнім змістом:
А  Окупація;
Б  остарбайтер;
В  концтабір;
Г  геноцид.
1)  Знищення груп населення за расовими, етнічними, релігійними мотивами;
2)  особи, яких примусово було вивезено гіт­лерівцями на роботу до Німеччини;
3)  місце ізоляції й утримання осіб у нелюд­ських умовах;
4)  захоплення території іншої держави;
5)  незаконне застосування сили однією дер­жавою проти іншої.

59.  Установіть відповідність між подією і політичним діячем.
А  Репресії проти Української греко­католицької церкви;
Б  збройний опір УПА радянському режимові;
В  створення лабораторії моделюван­ня та обчислювальної техніки;
Г  розвиток педагогічної науки.

1)  Р. Шухевич;
2)  Т. Лисенко;
3)  В. Сухомлинський;
4)  Йосип Сліпий;
5)  С. Лебедєв.

60.  Установіть відповідність між діячами та фактами їхньої біо­графії.
А  Л. Лук’я­ненко;
Б  Л. Кравчук;
В  І. Юхнов­ський;
Г  І. Драч.

1)  Поет, депутат Верховної Ради УРСР ХІІ скликання, голова Народного Руху України за перебудову;
2)  дисидент, голова Української респу­бліканської партії;
3)  секретар ЦК КПУ, Голова Верховної Ради УРСР у 1990–1991 рр., Прези­дент України 1991–1994 рр.;
4)  дисидент, голова Народного Руху України;
5)  академік, голова Народної Ради у Вер­ховній Раді УРСР ХІІ скликання.