Мета: сформувати систему понять: «система оподаткування», «платники податків»; ознайомити учнів з податковою системою України; виховувати в учнів повагу до законодавства.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: евристична бесіда, дискусія. обладнання: таблиця.

Хід уроку

1. Організаційна частина уроку

2. Актуалізація знань учнів

Термінологічний диктант

Диктант на визначення правознавчих термінів і понять з метою перевірки правильності та повноти засвоєння вивченого матеріалу.

Фронтальне опитування

Опитування щодо переліку нормативно-правових актів з фінансового права для районних та обласних органів виконавчої влади.

Індивідуальне опитування

Виступи учнів: «Механізми укріплення фінансової дисципліни». Захист власних пропозицій.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми й мети уроку.

Бесіда з учнями

1. Як ви вважаєте, в чому полягає основна функція фінансового права?

2. У чому полягають особливості фінансових правовідносин?

3. Що потрібно для надання фінансовим відносинам правового характеру?

4. У чому полягає суть фінансово-правового методу регулювання фінансових відносин?

4. Вивчення нового матеріалу

розповідь учителя про фінансове право

Фінансове право — це одна з галузей права, яка контролює фінанси, їх функції та формує фінансово-кредитну політику держави.

Це наявність грошей осіб, фірм, державного підприємства або держави. Фінансова система включає сукупність економічних відносин між людьми, підприємствами, державою, які вибудовуються в процесі створення, розподілу та використання грошових фондів.

Серед доходів сучасної людини слід назвати, перш за все, заробітну платню, доходи від підприємницької діяльності, відсотки

з банківських рахунків, пенсії, матеріальну допомогу, стипендії, житлові субсидії тощо.

Іншою проблемою фінансового права є витрати на їжу, одежу, платню за комунально-житлові послуги, дитячі садки, за навчання у ВНЗ.

Фінансові відносини характеризуються постійним рухом грошових потоків. Чи можете ви навести приклади цих потоків? (Учні наводять власні приклади.) Отже, як бачимо, інвестиції, кредити, грошові виплати чи витрати людини або держави регулюються фінансовим правом.

Ви працювали над домашнім завдання, складали перелік документів і фінансово-правових актів. Назвіть серед них найважливіші.

Серед витрат держави слід назвати витрати, які необхідні на здійснення державних функцій й утримання державного апарату. Ці фінансові засоби формуються в основному з доходів держави, а вони, у свою чергу, значною мірою складаються з податкових надходжень до бюджету. Тому сьогодні ми розглянемо уважно систему оподаткування в цілому й конкретно в Україні.

Бесіда з учнями

1. Як ви би визначили термін «податок»?

2. Хто, на вашу думку, може бути визнаним як платник податків?

3. Чи знаєте ви будь-які види податків?

виступ учнів «податки і податкова система»

По ходу виступу учнів всі останні роблять записи в зошитах основних понять і правознавчих термінів.

5. Закріплення нового матеріалу

Учитель. Оподаткування прибутків підприємств, платня та податки за використання ресурсів, плата за землю, податок на власні транспортні засоби — все це прямі податки. До непрямих податків належить ПДВ, митний збір, акцизний збір тощо. Давайте складемо таблицю «Види податків».

Учні працюють у парах і заповнюють таблицю, потім коментують її та обговорюють у класі.

Учитель. Понад 100 років тому податки становили лише 5 % доходів середнього мешканця. Сьогодні в деяких країнах — до 80%. Високі податки скорочують попит та пропозицію на ринках. Артур Лаффер в 1974 р. довів, що великі податки сприяють збільшенню рахунків у державі, але згодом зменшується обсяг ринку (покупці та продавці залишаються в тіньовій економіці). Яка ваша думка щодо цього?

Дискусія

1. Чи можливо задовольнити потреби держави іншими способами, ніж через податки?

2. Які механізми оподаткування на вашу думку є найсприятливішими для середнього громадянина?

3. За рахунок чого відбувається зміцнення державного бюджету й чи можна знайти інші способи для цього?

4. Навіщо й кому потрібно пільгове оподаткування?

Аналіз нормативно-правових документів

Учні опрацьовують Закон України «Про систему оподаткування», Декрет Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з громадян» (26.12.1992), Бюджетний Кодекс України тощо.

6. Підсумки уроку

Учні роблять висновки:

1. Податки забезпечують органи державної влади необхідними засобами для розвитку соціальної сфери.

2. Оптимальні податки повинні сприяти розвитку виробництва.

3. Необхідно застосовувати пільги щодо оподаткування найбільш незахищених верств населення.

7. Домашнє завдання

Підготувати проекти за темами:

• «Система оподаткування в Україні».

• «Платники податків».

• «Об’єкти оподаткування».

Додатки

Податки та податкова система

У життєдіяльності кожної країни є найбільш важливі життє-забезпечувальні системи та інститути, без яких держава не може існувати взагалі. Серед них слід визначити систему оподаткування.

Податок — це встановлений державою обов’язковий платіж, який вноситься в бюджет держави в розмірах й терміни, визначені законом.

Система оподаткування — це сукупність податків, зборів і платежів, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у межах установлених законами держави: принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують повну та своєчасну їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

Кожна держава встановлює власну систему оподаткування, тобто визначає платників податків, об’єкти оподаткування, ставки податків, види податків і порядок їх сплати. Тип системи оподаткування визначається співвідношенням чотирьох секторів формування податків і зборів (обов’язкових платежів):

• державного сектора;

• комерційного сектора;

• фінансового сектора;

• населення.

Важливо знати, що ставки, механізми отримання податків і зборів, за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, окрім законів про оподаткування. Зміни та доповнення до законодавчих актів про оподаткування стосовно пільг, ставок податків, механізму їх сплати вносяться не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року й набирають чинності з початком нового бюджетного року. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України. Ці питання регулюються Законом України «Про систему оподаткування».

Основні принципи оподаткування:

• принцип стимулювання науково-технічного прогресу, підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції — запровадження пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

• принцип обов’язковості;

• принцип рівнозначності та пропорційності;

• принцип рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

• принцип соціальної справедливості;

• принцип стабільності;

• принцип економічної обґрунтованості;

• принцип рівномірності сплати;

• принцип компетенції;

• принцип єдиного підходу;

• принцип доступності.

Характерні ознаки податків:

а) примусовість та обов’язковість, тобто відсутність у платника вибору щодо сплати податку (платити чи ні) і встановлення юридичної відповідальності за ухилення від його сплати;

б) безоплатність, тобто спрямованість коштів від платника до держави за відсутності зустрічних зобов’язань з боку держави;

в) безумовність, тобто сплата податку без виконання будь-яких дій з боку держави;

г) нецільовий характер, а саме відсутність чітких вказівок щодо напрямів використання надходжень від певного податку;

д) розподіл коштів від конкретних податків між бюджетами різних рівнів і державними цільовими фондами;

е) безповоротність, тобто кошти, сплачені у вигляді податків, не повертаються до платників;

ж) регулярність стягнення, що полягає у безперервності бюджетного процесу та необхідності наповнення фондів коштів.

Крім того, податки виконують такі функції:

• фіскальну — наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів для задоволення потреб суспільства;

• регулюючу — як через регулювання галузей суспільного виробництва, так і через регулювання споживання;

• контрольну — шляхом регламентування державою фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва, отримання доходів громадянами, використання ними належного їм майна та дотримання фінансової дисципліни;

• розподільчу — ця функція є продовженням фіскальної: наповнення доходної частини бюджету з подальшим розподілом отриманих коштів для фінансування функцій та завдань держави та органів місцевого самоврядування;

• стимулюючу — шляхом запровадження окремим платникам податків пільг щодо їх сплати, що стимулює розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу або здійснює підтримку незахищених верств населення країни.