Мета: розкрити види та функції державного управління, види та принципи державної служби в Україні; виховувати в школярів повагу до представників державної служби.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: екскурсія до виконкому.

Обладнання: нормативно-правові документи, Закон України «Про державну службу».

Епіграф: Бувають випадки, коли методи правління прекрасні, а в державі смута; але з давніх-давен і до наших днів не чути було, щоб смута виникала за досконалого правління. (Сюнь Цзи)

Хід уроку

1. Організаційна частина уроку

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та завдань уроку.

Ознайомлення з епіграфом уроку.

Бесіда з учнями

1. Як ви розумієте висловлювання Сюнь Цзи?

2. Чому знання адміністративного права сьогодні досить актуальне?

3. Що вивчає адміністративне право?

4. Які принципи адміністративного права ви знаєте?

5. Поясніть, як ви розумієте принцип емпіричної нерівності.

3. Вивчення нового матеріалу

Екскурсія до виконкому

Екскурсію проводять інспектори. Вони розповідають про структуру районного виконкому, знайомлять з функціональними обов’язками державних службовців.

Потім вони розповідають учням про види державного управління, функції державного управління, види та принципи державної служби в Україні.

Робота з поняттями

Державне управління — заснована на законі діяльність органів державної влади щодо практичної реалізації функцій держави. У широкому розумінні слова під державним управлінням розуміють діяльність законодавчих, виконавчих, судових, контро-люючо-наглядових органів держави.

У вузькому значенні державне управління розглядається як діяльність органів виконавчої влади держави, до яких відносяться Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації.

Сфери державного управління:

• управління економікою;

• управління в соціально-культурній сфері;

• управління в галузі адміністративно-політичної діяльності.

Метод державного управління — це спосіб безпосереднього цілеспрямованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підлеглі їм органи, громадян та їх об’єднання.

Основні методи державного управління:

• метод переконання;

• метод спонукання.

робота з нормативними документами

Загальна характеристика Закону України «Про державну службу» (16.12.1993 р). Визначення основних принципів державної служби:

1) служіння народу України;

2) демократизм і законність;

3) гуманізм і соціальна справедливість;

4) пріоритет прав людини і громадянина;

5) професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі;

6) персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і дисципліни;

7) дотримання прав і законних інтересів місцевого й регіонального самоврядування;

8) дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

вправа «відкритий мікрофон»

Учні ставлять запитання представникам виконкому, які проводили екскурсію, щодо мети, призначення та основних завдань державного управління, державної служби, держслужбовців.

4. Підсумки уроку

Бесіда з учнями

1. Назвіть функції державної влади та державної служби.

2. Які види державного управління ви знаєте?

3. Охарактеризуйте основні принципи державного управління.

5. Домашнє завдання

Підготувати конспект за темою уроку, проаналізувати окремі статті Закону України «Про державну службу».

Додатки

Форми та функції державного управління

Формою державного управління треба вважати будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його структурних підрозділів та службових осіб, що здійснюються з метою реалізації функції управління.

Форми вираження змісту управлінської діяльності — це встановлення норм права; застосування таких норм; організаційна робота; проведення матеріально-технічних операцій. Перші дві функції здобувають вираження в актах державного управління, які уособлюють правову форму виконавчої та розпорядчої діяльності органів управління. До них належать: укладання суб’єктами виконавчої влади цивільно-правових договорів, їх участь як позивачів чи відповідачів у судах, діяльність адміністрації щодо забезпечення громадського порядку, численних і різноманітних загальнообов’язкових правил, що встановлюються центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Неправові форми управлінської діяльності зводяться до вчинення тих або інших управлінських дій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією державно-владних повноважень. Це повноваження виявляє себе не як пряме юридичне веління, а опосередковано через позаюридичні засоби, і лише їхні передумови та результати можуть бути юридично зафіксовані.

Види форм управлінської діяльності

1. Правові — їх використання спричиняє виникнення юридичного ефекту: видання актів, застосування примусових заходів.

2. Неправові — форми, які юридичного значення не мають і не спричиняють виникнення адміністративно-правових відносин.

Класифікація

1. За значенням наслідків, які виникають у результаті використання тієї чи іншої форми.

2. За ступенем правової регламентації процесу їх застосування.

Форми

1. Встановлення норм права.

2. Застосування норм права.

3. Укладання адміністративних договорів.

4. Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій.

5. Проведення організаційних дій.

6. Виконання матеріально-технічних операцій.