1.  Вставте пропущені слова.
Історія — це наука про минулі події, їх причини та наслідки. Історія, що
вивчає час від виникнення людини — це історія … (стародавнього світу).
Про історичне минуле ми дізнаємося з історичних … (джерел). Книги,
літописи, папіруси — це … (писемні) історичні джерела. Речі, залишки
споруд, зброя, прикраси — це … (речові) історичні джерела. Спогади,
казки, легенди, міфи — це … (усні) історичні джерела.

2.  Заповніть таблицю «Види історичних джерел», вписавши в колонки
таблиці відповідні номери наведених пам’яток.
1)Зброя; ) казки; 3) легенди; 4) берестяні грамоти; 5) книги; 6) при-краси; 7) папірус; 8) поховання; 9) залишки поселення; 10) пам’ятники;
11) спогади; 1) кораблі; 13) надписи на камінні; 14) міфи; 15) розвалини
фортеці.
Писемні Речові Усні
4, 5, 7, 13 1, 6, 8, 9, 10, 12, 15 2, 3, 11, 14

3.  Історичний диктант.
1)  Як називається наука про минуле, його причини та наслідки? (Історія)
2)  Від якої події розпочинається історія людства? (Виникнення людини)
3)  Яка історія вивчає період від виникнення людини до знищення Захід-ної Римської імперії? (Історія стародавнього світу)
4)  Кого вважають «батьком історії»? (Геродота)
5)  Звідки ми дізнаємося про історичне минуле? (З історичних джерел)
6)  До яких історичних джерел належать книги, написи на камінні?
(Писемних)
7)  До яких історичних джерел належать зброя, прикраси, поховання?
(Речових)
8)  Які історичні джерела включають міфи, легенди, спогади, казки?
(Усні)
9)  Яка наука вивчає історію за речовими пам’ятками? (Археологія)
10) Яка наука вивчає вірування, звичаї, побут, господарство різних народів? (Етнографія)