Мета: сформувати поняття: «демократія», «влада», «види державної влади»; розкрити принципи і механізми державної влади, розвивати навички складання схем та таблиць на основі розповіді вчителя, виховувати правову культуру.

Хід уроку
I.Організаційний момент
ІI.Актуалізація знань учнів

Бесіда
1.  Дайте визначення поняття «держава».
2.  Назвіть основні функції держави.
3.  Назвіть основні функції держави в Україні за Законом України «Про
державну службу».
4.  Перерахуйте основні види держави за соціально-економічною кла-сифікацією.
5.  Визначте історичний тип держави Україна. Відповідь обґрунтуйте.

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу
Вивчення нового матеріалу може проводитися за двома варіантами.
Варіант 1
Демократія та її види
Завдання
На основі розповіді вчителя скласти схему «Види демократії».
У ч и т е л ь. Основою демократії є народовладдя. У структурі демо-кратичного політичного режиму виділяють дві форми здійснення наро-довладдя.
Безпосередня демократія — пряма участь населення у розв’язанні
питань державного життя шляхом загальнонародного голосування (ре-ферендуму). Референдуми бувають загальнодержавними та місцевими.
Представницька демократія — участь народу у справах держави че-рез представницькі, виборні органи, тобто через депутатів вищих і міс-цевих виборних органів. Якщо діяльність народних обранців не задо-вольняє виборців, вони можуть їх змінити знову ж таки шляхом
виборів.

Вибори повинні базуватися на принципах:
•  свободи волевиявлення;
•  всезагальності;
•  рівного виборчого права;
•  таємності.
Під час виборів обираються центральні та місцеві органи влади, то-му вибори можуть бути загальнодержавними та місцевими.
Існують три виборчих системи, тобто порядку обрання органів влади.
Пропорційна — голосують за партії, розподілення місць між якими
відбувається згідно з кількістю поданих голосів.
Мажоритарна– голосують за конкретного кандидата, який для
обран ня повинен отримати більшість голосів.
Змішана – певна частка кандидатів обирається за пропорційним
принципом, а певна — за мажоритарним.
Виборчий процес складається з таких етапів:
1.  Висунення та реєстрація кандидатів.
2.  Передвиборча агітація.
3.  Вибори.
4.  Підбиття підсумків та оголошення результатів.
Бесіда
1.  Що означає поняття «демократія»?
2.  Назвати основні види та форми прояву демократії.
3.  На яких принципах повинно базуватись проведення виборів?
4.  Назвіть відомі вам виборчі системи.

Гра «Вибори»
Клас розподіляється на групи, кожній з яких пропонується висуну-ти свого кандидата (можливий варіант, коли в ролі кандидата пропо-нується зірка спорту чи естради), розповісти про його передвиборчу
програму. Потім проводиться голосування. Члени лічильної комісії мо-жуть також виступати в ролі експертів, що дають оцінку агітаційній
компанії.
Державна влада та її види
Бесіда
1.  Згадайте матеріал 9-го класу та дайте визначення поняття «влада».
2.  На основі розповіді дайте характеристику механізму та принципів
діяльності державної влади.
У ч и т е л ь. Поняття «влада» є широко вживаним: «влада батьків»,
«влада релігії», «влада суспільства», «політична влада», «державна вла-да» тощо.

Політична влада — це вид соціальної влади, за допомогою якої реа-лізуються життєво важливі інтереси великих або впливових соціальних
груп. Причому реалізувати вони їх можуть різними засобами: за допо-могою ідеологічного впливу, примусу тощо.
Державна влада — це керівництво суспільством, яке здійснюється
державою від імені суспільства.
Державна влада призначена для регулювання суспільних відносин
і втілюється в державно-правових інститутах. Вона має офіційний, пуб-лічний характер.
Особливості державної влади:
•  легітимність — здійснення від імені та за дорученням суспільства;
•  верховенство — офіційно посідає найвищий ступінь в ієрархії панів-них у даному суспільстві систем і має пріоритет над ними;
•  суверенність — незалежність від жодної іншої влади як всередині
країни, так і за її межами.
•  публічність — офіційне здійснення як самостійного виду суспільної
діяльності за допомогою спеціально створеної системи органів,
установ;
•  є політичною владою;
•  загальнообов’язковість велінь на своїй території;
•  офіційний примус здійснюється офіційними особами або органами,
спеціально для цього створеними;
•  у демократичній державі державна влада набуває форми народовладдя.
Способи та принципи здійснення влади
Державна влада діє за такими принципами:
•  верховенство — офіційна зверхність над всіма іншими видами влади
в державі;
•  єдність — неподільність між соціальними групами та державними
органами;
•  загальність та універсальність — поширення на усіх осіб у межах да-ної держави;
•  незалежність (суверенність) — не залежить від інших влад.
Механізми здійснення влади
Завдання
Скласти таблицю «Три гілки влади».
У ч и т е л ь. Згідно зі способами реалізації волі суспільства механіз-ми здійснення державної влади розподіляють на:
•  безпосередню;
•  представницьку;
•  адміністративну;
•  змішану.
Держава втілює свою владу за допомогою створених нею державних
органів, тобто структурно організованих колективів державних служ-бовців або окремих посадових осіб, які наділені відповідними владними
повноваженнями та засобами для їх реалізації. Сукупність органів дер-жавної влади має назву державного апарату.
Органи державної влади діють за принципами одноосібності керів-ництва та поділу влади. Державна влада розподіляється на три гілки: ор-гани законодавчої влади, органи виконавчої та судової влади.
Законодавча влада — система органів державної влади, функція яких
полягає в прийнятті законів та контролі за їх виконанням.
Виконавча влада — це система державних органів та посадових осіб,
що виконують функції керування державою та дотримання прийнятих
у ній законів.
Судова влада — незалежна система судових органів держави, що
впроваджує судочинство.
Кожна з цих трьох гілок державної влади діє незалежно, але за умови
контролю одна за одною.
Окремо в системі державної влади перебуває глава держави. Його
посада не належить до жодної з гілок влади, але він має право контро-лювати їх діяльність.
Варіант 2
Враховуючи, що учні вже знайомились з цією темою в курсі «Осно-ви правознавства» у 9-му класі, вивчення матеріалу можна проводити
у формі заслуховування та обговорення заздалегідь підготовлених до-повідей учнів.

ІV.  Закріплення знань
Бесіда
1.  Що таке демократія?
2.  Назвіть основні види демократії.
3.  Дайте визначення політичної та державної влади.
4.  Як пов’язані між собою безпосередня демократія і безпосередній
механізм здійснення державної влади?
5.  За допомогою якого органу здійснюється представницький механізм
державної влади?
6.  Як ви вважаєте, якою є основна функція державної влади?
7.  Чи потрібна державна влада в демократичній державі?

V.Підсумки уроку
Учитель робить висновок про необхідність державної влади в демо-кратичній державі.

VІ. Домашнє завдання
1.  Опрацювати параграф 1–3 теми 2.
2.  Опрацювати контрольні запитання тем 2–3.