Мета: розкрити поняття «дисципліни», познайомитися з видами дисципліни, механізмами її збереження; розвивати навички роботи в групі, формувати правову культуру учнів.

Хід уроку
I.Організаційний момент
ІI.Актуалізація знань учнів

Бесіда
1.  Що таке право?
2.  Що таке правовідносини?
3.  Що є підставою для виникнення правовідносин?
4.  На які види поділяються юридичні факти відносно волі суб’єкта?
5.  На які види поділяються дії, до яких наслідків кожен з них призво-дить?

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу
Вивчення даної теми може бути проведене або на основі розповіді
вчителя та виконання завдань, або на основі заслуховування та обгово-рення повідомлень учнів.
Учитель акцентує увагу учнів, що саме правомірним та неправомір-ним діям та їх наслідкам будуть присвячені наступні теми.
Дисципліна і правопорядок
Дисципліна — це один з принципів суспільного життя, який полягає
у вимозі сумлінного виконання чинних правил поведінки.
•  Залежно від сфери діяльності суб’єктів суспільних відносин існують так види дисципліни:
державна;
партійних та громадських організацій;
фінансова;
праці;
виробнича;
військова;
навчальна;
екологічна та інші.
  Залежно від способу забезпечення:
примусова;
свідома.
Завдання
Наведіть приклади, пов’язані з дотриманням чи недотриманням
норм у різних видах дисципліни.
Правопорядок — це одна зі складових громадського порядку, яка полягає у правовій регламентації суспільних відносин та вимозі додержання чинних правових норм. В основі правопорядку лежить принцип законності.
Законність — це один з принципів державного та суспільного життя, що полягає у вимозі суворого й неухильного додержання законів усіма учасниками правовідносин.
Проблемні завдання
1.  Дайте оцінку рівня дотримання дисципліни, правопорядку та за-конності в нашій країні.
2.  Чи потрібна навчальна дисципліна?
Механізми збереження дисципліни та правопорядку
Робота в групах
Запропонуйте механізми збереження дисципліни та правопорядку.
Під час обговорення учитель акцентує увагу на тих методах, які існу-ють у сучасній юридичній практиці, та меті, з якою вони застосовуються
(переконання; у разі порушення або коли воно передбачається, — пока-рання, примус або превентивні (профілактичні) дії; у разі дотримання — заохочення), на гарантії забезпечення правопорядку та законності
(економічні, політичні, юридичні, громадські, міжнародні), на необхід-ності наявності правосвідомості учасників суспільних відносин.
ІV. Підсумки уроку
Учитель акцентує увагу, що для дотримання дисципліни та правопорядку потрібні їх юридичні гарантії та правова культура всіх членів суспільства.

V.Домашнє завдання
1.  Опрацювати тему 11 підручника.
2.  Написати твір: «Дисципліна та правопорядок — шлях до правової держави».