Мета: розкрити поняття політичного устрою держави, їх види та ознаки, виховувати правову культуру.
Хід уроку
I.Організаційний момент
ІI.Актуалізація знань учнів
Учні мають навести приклади держав з різними формами правління.

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу
Завдання
Скласти таблиці «Політичні режими» та «Форми територіального устрою».
Матеріал, необхідний для виконання завдання, може бути викладений вчителем або учнями, які отримали випереджальне завдання.
Форми політичних режимів
У ч и т е л ь. Форми політичного режиму — це сукупність методів і за-собів здійснення державної влади, в яких відображена її сутність і характер відносин громадян та держави.
Форми політичних режимів:
а)  демократична, за якої забезпечується участь народу в управлінні дер-жавою, верховенство права та закон, людина визнається вищою
цінністю. Залежно від ставлення до соціальних перетворень вона
може бути:
•  демократично-консервативна — обережне ставлення до суспільних
перетворень;
•  демократично-ліберальна — визнаються необхідними та здійсню-ються окремі суспільні перетворення;
•  демократично-радикальна — визнаються лише нові соціальні пере-творення.
б)  антидемократична,за якої відсутня повага до людини та її прав;
право, закон та всі сфери суспільного життя підконтрольні державі:
•  тоталітарна — це сукупність таких методів та прийомів здійснення
державної влади, за якої життєдіяльність суспільства та кожного
громадянина абсолютно регламентована, влада на всіх рівнях фор-мується закрито однією чи декількома особами та не контролюється
населенням, відсутня всіляка можливість враховувати інтереси усіх
груп населення, яке-небудь відхилення від встановлених правил не-гайно карається;
•  авторитарна — ґрунтується на культі одної чи декількох осіб, має
ознаки, подібні до тоталітарної форми, але контроль за всіма сфера-ми життя не має такого жорсткого та всеохопного характеру.
Має види:
а)  диктатура — тут владу перебирає на себе один лідер;
б)  військовий режим і теократія — в одній особі зосереджуються державна і релігійна влади;
в)  деспотизм — жорстока, безглузда влада монарха;
43 Тема 3. Держава в системі суспільних відносин
г)  тиранія — влада однієї особи, яку вона отримала внаслідок узурпації;
д)  фашизм — крайня форма тоталітаризму або авторитаризму, що базується на ідеології зверхності однієї нації над іншою, націоналізму і расизму;
е)  охлократія — влада натовпу.
Перевірка таблиці «Політичні режими», складеної учнями в процесі
вивчення питання.
Завдання
1.  Що спільного між усіма антидемократичними режимами?
2.  Чим відрізняється демократичний режим від антидемократичного?
3.  Диспут «Який режим у нашій школі?»
Форми державного (територіального) устрою
У ч и т е л ь. Форми державного (територіального) устрою — спосіб
територіальної організації, що виявляється в особливостях адміністра-тивного устрою та поділу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади.
Форми державного (територіального) устрою:
а)  унітарна — відрізняється відсутністю суверенних суб’єктів, що вхо-дять до складу держави та мають самостійну політичну
правосуб’єктність;
б)  федеративна — це добровільне державно-правове об’єднання суве-ренних держав, в якому верховна влада належить загальним цент-ральним органам, які здійснюють її щодо кожного суб’єкта та феде-рації в цілому;
в)  конфедеративна — тимчасове об’єднання суверенних держав для
спільного розв’язання спільних задач;
г)  імперія — це держава, що складається з головної держави — метро-полії та колоній, які були нею завойовані.
Перевірка таблиці та «Форми територіального устрою», складеної учнями в процесі вивчення питання.
Завдання
Порівняти форми територіального устрою.
ІV.  Закріплення знань
Завдання
Визначте політичний режим і територіальний устрій нашої держави.

V. Підсумки уроку
Учитель підводить учнів до висновку про те, що територіальний
устрій є наслідком історичного розвитку держав, а демократичний режим — це мета розвитку кожного суспільства.

VІ.Домашнє завдання
1.  Опрацювати параграф 3–4, теми 4.
2.  Навести 1–2 приклади держав з різним територіальним устроєм та
політичним режимом.
3.  Підготуватися до диспуту «Україна — демократична, правова держава».