Мета: сформувати поняття: «людина», «індивід», «особистість»,
«особа», «громадянин», «підданий»; розкрити взаємозв’язок особи і суспільства, розвивати вміння складати таблиці, порівнювати поняття, ви-ховувати повагу до особи та суспільства та самостійність мислення.
Хід уроку
І.Організаційна частина уроку
ІI.Актуалізація знань учнів
Диспут «Україна — демократична, правова держава»
Клас розподіляється на чотири групи. Дві групи учнів доводять, що
Україна є демократичною, правовою державою, інші дві групи спросто-вують це твердження.
ІІІ.  Вивчення нового матеріалу
Суспільні відносини та їх види
Вступна бесіда
1.  Що таке суспільство?
2.  Назвіть основні причини виникнення суспільства.
Завдання учням
Прослухати розповідь вчителя й розробити складний план «Суспільні відносини та їх види».
У ч и т е л ь. Суспільні відносини — це відносини між людьми, що виникають у процесі життєдіяльності.

Залежно від часу та міцності відносини можуть бути нетривалими, періодичними, тривалими та довготривалими, а також стійкими та
нестійкими.
Взаємодія людей між собою відбувається в різноманітних сферах життя: виробничій, політичній, сімейній тощо.
Взаємовідносини розподіляються на:
•  економічні (виробничі) — матеріальні відносини та відносини, що складаються в процесі виробництва;
•  соціальні — відносини між соціальними групами та класами;
•  ідеологічні;
•  політичні — відносини, що складаються в процесі організації та здійснення державної влади;
•  взаємовідносини духовного життя — відносини у сфері науки, культури релігії;
•  взаємовідносини побуту та сімейного життя.
У кожній із цих сфер взаємовідносини мають свої особливості.
Бесіда
1.  Наведіть приклади індивідуальних і колективних суб’єктів відно-син.
2.  Класифікуйте відносини за стійкістю взаємозв’язків, що виника-ють. Наведіть відповідні приклади.
3.  Наведіть приклади економічних і політичних відносин, з якими ви
стикаєтеся в повсякденному житті.
4.  З якого приводу складаються відносини, що виникають між:
а)  учнем і вчителем у ході навчального процесу;
б)  водієм і пасажиром рейсового автобуса;
в)  міліціонером і хуліганом?
У ч и т е л ь. Суб’єктами суспільних відносин є не тільки люди, але
й держава. Держава — активний суб’єкт політичної системи суспільства
та активний учасник політичних відносин, що складаються в ньому.
Запитання для закріплення матеріалу
Клас розподіляється на групи, кожна з яких наводить приклад або
модулює ситуацію, що ілюструє один із запропонованих вчителем видів
суспільних відносин. Інші групи під час демонстрації намагаються ви-значити, про що йдеться.
Особа і суспільство
У ч и т е л ь. Відносини можуть виникати не тільки між окремими осо-бами та колективами. Вони складаються також між окремими особами, з одного боку, та суспільством — з іншого. Основою цих відносин є взаємний вплив людини та суспільства одне на одного.
Суспільство постійно розвивається та змінюється, і разом з ним змі-нюється людина. Разом з тим, люди мають можливість безпосередньо впливати на зміни суспільних відносин, оскільки вони виступають у них
безпосередніми учасниками. Особливо це стосується видатних особис-тостей, які змінюють ситуацію в різних сферах людського життя.
З іншого боку, людина з її індивідуальними потребами може про-тистояти суспільству, а суспільство заважати задоволенню індивідуальних потреб окремої особи.
Завдання
1.  Наведіть приклади впливу особи та суспільства одне на одного.
2.  Наведіть приклад, коли індивідуальні потреби людини вступають
у суперечність з потребами суспільства. Що потрібно зробити, щоб
ці суперечності не загострювались?
Поняття «особа», «індивід», «особистість»
Завдання
Учитель пропонує учням самим дати визначення понять «людина»,
«індивід», «особа». «особистість».
У ч и т е л ь. Термін «людина»означає біологічну істоту, тобто представника роду людського як однієї з форм земного життя та продукт суспільних відносин.
Термін «індивід»означає конкретну людину, що відзначається біологічно та соціально зумовленими та індивідуально вираженими психо-фізіологічними якостями.
Поняття «особистість» — це конкретний індивід, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей, які виявляються
у його відносинах з іншими людьми.
Поняття «особа»частіше використовується в юридичній терміноло-гії. Ним позначається людина (особистість), яка є суб’єктом правовідносин. Тут воно має два значення. «Фізичні особи», або просто «особи», — це конкретні люди та «юридичні особи», під якими розуміють підприємства, установи та організації.
Запитання
1.  Чим відрізняється людина від індивіда?
2.  Чим відрізняється індивід від особистості?
3.  Чим відрізняються особа та особистість?
У ч и т е л ь. Кожен із нас є не тільки членом суспільства, але й гро-мадянином своєї держави.

Завдання
Дайте визначення поняття «громадянин».
У ч и т е л ь. Громадянин(для держав з монархічною формою прав-ління використовується термін «підданий») — це особа, що має стійкі,
юридично визначені зв’язки з конкретною державою, що відображене
в наявності відповідного громадянства (підданства).
Запитання
1.  Як співвідносяться між собою дії людини як члена суспільства та
громадянина держави?
2.  Що потрібно зробити, щоб в цих діях не було суперечностей?
ІV.  Закріплення знань
Бесіда
1.  В які зв’язки вступають особа і суспільство?
2.  Що означають поняття «особа» та «громадянин»?
3.  В які зв’язки вступають особа і держава?
4.  Чим відрізняються відносини особистості та суспільства від відно-син особистості та держави?
V. Домашнє завдання
1.  Опрацювати параграф 1, 2, 4, теми 5.
2.  Підготувати повідомлення на тему «На яких засадах базуються взає-мовідносини особи та держави?»