Формування картографічних знань та вмінь

Використовуючи карту атласа «Англія в першій половині XVI ст.», виконайте завдання.
1.  Назвіть графства, що входили до складу Англії.
2.   Назвіть центри розвитоку мануфактурного виробництва в Англії.
3.   Назвіть найбільш важливі порти Англії.
4.   Назвіть райони масових огорожувань.
5.   Назвіть території, які були охоплені повстанням Р. Кета.

Формування хронологічних знань та вмінь
1.  Співвіднесіть дати та події.

а) 1534 р.

1) Повстання Р. Кета

б) 1549 р.

2) прийняття «39 статей» — основангліканської церкви

в) 1571 р.

3) «королівська реформація»

Відповідь: а – 3; б – 1; в – 2.

2.  Знайдіть зайву дату 1534, 1549, 1567, 1571, 1572.
Відповідь: 1572 — Варфоломіївська ніч.

Творчі та пошукові завдання та запитання
1.  Заповніть порівняльну таблицю «Англіканська і католицька церкви».

Англіканська церква

Спільне

Католицька церква

Главою церкви є король (коро­

лева);

богослужіння проводиться ан­

глійською мовою

зачинено монастирі й каплиці;

заборона шанувати ікони, про­

давати індульгенції;

пуритани — за дешеву церкву,

проти богослужінь

Збереження цер­

ковної ієрархії ду­

ховенства, яку

очолювали єпис­

копи;

обряд хрещення

був однаковим для

обох церков (до

сер. XVIIIст.)

 

Главою церкви є папа

римський;

богослужіння прово­

диться латиною;

вільне існування монас­

тирів;

шанування ікон, продаж

ндульгенцій;

богослужіння підтриму­

вались як необхідність

2.  Складіть сенкан «Ф. Дрейк», «Непереможна армада», «Єлизавета І».
Сенкан — п’ятирядковий неримований вірш, що складається за та­
ким алгоритмом:
1)  Перший рядок — слово чи словосполучення, яке означає тему.
2)  Другий рядок — опис теми, що складається з двох слів­прикмет­
ників.
3)  Третій рядок називає подію, пов’язану з темою, і містить три
дієслова.
4)  Четвертий рядок є фразою, що влучно характеризує тему.
5)  Останній рядок складається з одного слова. Це синонім чи ан­
тонім до запропонованої теми.

Ф. Дрейк.

Сміливий, хитрий.

Маневрував, воював,

перемагав.

Френсіс Дрейк — це

пірат, який допоміг Анг­

лії подолати «Непере­

можну армаду» іспанців.

Філіпп II

«Непереможна армада».

Велика, могутня.

Боротися, нападати,

розкидати.

«Непереможна арма­

да» — це іспанський

флот, який мав завоюва­

ти Англію.

Переможена

Єлизавета I.

Розумна, освічена.

Завойовувати, розширя­

ти, страчувати.

Єлизавету I Тюдор нази­

вали «Великою короле­

вою».

Марія Стюарт

Домашнє завдання
1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2.  Позначити на контурній карті центри, в яких розвивалось мануфак­
турне виробництво в Англії.