Мета: перевірка знань та вмінь, які учні отримали під час вивчення теми; формування свідомого ставлення до прав та обов’язків.

Тип уроку: контролю і корекції знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Права людини є невід’ємною часткою загальнолюдських цінностей. Наскільки вдасться прилучитися до них, залежить лише від нас, наших знань про права людини, вміння ними користуватись.

ІІІ . О сновна частина уроку

Робота в парах

Скласти сенкан до словосполучення «Права людини».

Опитування

1. Що таке права людини?

2. Які групи прав вам відомі?

3. Як називається головний міжнародний документ з прав людини?

4. Коли він був прийнятий?

5. Що таке обов’язки?

6. Які права та обов’язки називаються конституційними?

7. Що таке конституція?

8. В якому документі закріплені права жителів Європи?

9. Коли він був прийнятий?

10. Які міжнародні організації опікуються правами людини?

Дискусійні питання

1. Для чого потрібні людині права?

2. Для чого потрібні обов’язки?

3. Наскільки захищені права людини у світі?

4. Наскільки захищені права людини в нашій країні?

Дидактична гра «Відгадай»

Один з учнів виходить з класу. Клас вирішує, яке право чи обов’язок йому загадати. Повернувшись, учень ставить класу п’ять запитань, щоб відгадати право чи обов’язок, про які йшлося.

Дидактична гра «Шаради»

Клас розподіляється на групи (4–6 чол.). Кожна група готує невеличку пантоміму, що ілюструє якесь право або обов’язок, показує іншим групам, які мають упізнати, про що йдеться.

IV. Р ефлексія

1. Чи отримали ви нові знання під час вивчення теми?

2. Чи будете ви їх застосовувати?

3. Як змінилось ваше ставлення до прав та обов’язків?

4. Чого ви навчилися під час вивчення теми?

5. Чи будуть нові вміння корисними для вас?

V. Підбиття підсумків

1. Короткий звіт групи, що працює над першим проектом.

2. Вчитель підбиває підсумки залежно від результатів уроку.