Мета: дати первинні уявлення про правознавчу і правозахисну діяльність, систему захисту прав людини в Україні; розвивати уміння застосовувати отримані знання на практиці; формувати в учнів навички правозахисної і правознавчої діяльності.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Конституція України гарантує дотримання і захист прав людини. Для захисту своїх порушених прав громадяни нашої країни можуть звернутися до суду, Президента України або Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Ці можливості зафіксовані в Конституції і законах України.

Виникає питання: чи завжди ми можемо захистити свої права, якщо вони порушені?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Робота в групах

Обговорення питання: «Чи захищені права людини в Україні?».

1. Клас ділиться на групи відповідно до категорій прав людини.

2. Кожна із груп представляє свою відповідь на основне питання по своїй групі прав.

3. Представники груп ставлять запитання і доповнюють один одного.

4. Виступ груп із заключним словом, з’ясовуючи, чи змінилася їхня думка після обговорення

ІV. Р ефлексія

1. Кожна група дає оцінку роботі інших груп.

2. Що нового ви дізнались про можливість захистити свої права в Україні?

3. Чи змінилась ваша особиста думка щодо захищеності прав людей в Україні?

V. Підбиття підсумків

Учитель робить загальний підсумок дискусії. Швидше за все в ній переважатиме критика щодо стану захищеності прав людини в Україні. Учитель має наголосити, що без поваги до законів, без розбудови громадянського суспільства поліпшити становище в цій галузі буде неможливо.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Знайти в додатковій літературі, ЗМІ матеріал до тем:

• «Якщо мої права порушені»;

• «Єдність прав та обов’язків».