Мета: дати учням уявлення про поняття «людина», «громадянин», «конституційні права і обов’язки»; дати уявлення про конституційні права і обов’язки в Україні, вдосконалювати уміння працювати з правовим документом, орієнтуватися в реальному житті; формувати правове мислення і громадянську свідомість учнів.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Обладнання: Конституція України, Загальна Декларація прав людини та Європейська Конвенція прав людини.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Тісний взаємозв’язок прав та обов’язків один з головних міжнародних стандартів прав людини. Проте жоден міжнародний стандарт не діятиме, якщо не буде включений у законодавство окремих держав. Сьогодні ми розглянемо, наскільки міжнародні і європейські стандарти імплементовані у наше українське законодавство.

ІІІ . Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Що таке права людини?

2. Назвіть відомі вам міжнародні документи з прав людини.

3. Учні презентують свої твори-роздуми і характеризують міжнародну систему захисту прав людини.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з поняттями

Конституційні права і обов’язки — це права та обов’язки, записані в конституції держави.

Людина — біологічна істота з властивими даному вигляду характерними рисами.

Громадянин — людина, що має правовий зв’язок з державою, який визначає його правовий статус (має комплекс прав і обов’язків).

Конституція — Основний Закон держави.

Запитання

Чи тотожні поняття права людини і права громадянина?

Практична робота

Опрацювати розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України і виконати завдання.

1. Заповнити таблицю «Права і свободи громадян України», розподіливши по групах.

6

2. Які базові принципи покладені в основу конституційних прав в Україні за ст. 21–22?

3. Порівняти права і свободи, записані в Конституції України із зафіксованими у Загальній Декларації прав людини та Євро-

пейській Конвенції прав людини.

4. Пояснити, що означає кожен з обов’язків, передбачений ст.ст. 65–68 Конституції України.

4

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались про конституційні права та обов’язки громадян України?

2. Якими правами та обов’язками ви б доповнили нашу Конституцію?

5

VI. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Конституція України містить перелік прав та свобод, який відповідає міжнародним стандартам. Але наявність такого переліку не завжди означає, що з дотриманням прав людини в країні все гаразд. На наступному уроці ми спробуємо проаналізувати стан дотримання прав людини в Україні.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підібрати аргументи за темою «Чи захищені права людини в Україні?»__