Цілі уроку: дати учням уявлення про період правління Августа та його місце в і

сторії Давнього Риму; охарактеризувати період правління династії Юліїв-Клавдіїів і Флавіїв та династії Антоніїв; сприяти розвиткові в учнів критичного мислення та формуванню навичок самостійної роботи.

План вивчення нового матеріалу

1. Принципат Августа.

2. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антоніїв.

Октавіан Август
Октавіан Август

 

У зв’язку з великим обсягом матеріалу, який пропонується до роз­гляду, наголошуємо на доцільності за вибором учителя поглиблено, від­повідно до поданих методик, розглянути тільки окремі питання; інші ж подати у формі короткого огляду.

ХІД УРОКУ

I.         МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання учням.

Прочитайте тему і план уроку, що записані на дошці. Поставте запитання до теми уроку і плану вивчення нового матеріалу’. Озвучте їх.

Запитання, поставлені учнями, вчитель записує на дошці, зазначаю­чи, що дати відповіді на них є завданням уроку, і зберігає до кінця уроку, що дасть можтивість використати їх для підбиття підсумків.

Римська імперія у ІІ ст. н. е.
Римська імперія у ІІ ст. н. е.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МА­ТЕРІАЛУ

1. Принципат Августа

Завдання учням

 • Запропонуйте фразу, якою, на вашу думку, доцільно розпочати виклад нового матеріалу.

(«Антоній загинув, Єгипет було завойовано, і вся влада в римській держ

аві зосередилася в руках Октавіана».)

Варіант завдання (може бути використаний у тому випадку, коли учні не зможуть виконати завдання, запропоноване вище).

 •  Використовуючи такі слова, імена і назви: Антоній, Октавіан, Єги­пет, перемога, загибель, влада, — складіть речення, з якого доцільно розпочати вивчення нового матеріалу.

Перевірка завдання.

Завдання учням

 •  Поміркуйте, як мігрозпорядитися своєю владою Октавіан.

(Висловлені учнями припущення вчитель записує на дошці.)

 • Перевірте висловлені припущення, прослухавши наступне пові­домлення. Закінчіть заповнювати «таблицю передбачення».

Повідомлення вчителя

Після перемоги над .Антонієм шлях до одноосібної влади для Октаві- ана був відкритий. Але переможець поводився надзвичайно обережно. Октавіан не був войовничою натурою, я

к, скажімо, Цезар. Він відзна­чався спокійним, розважливим характером, свої плани обмірковував довго й ретельно і тільки після цього приступав до їх виконання. Октаві­ан розумів, що республіканське правління має в Римі багато прихиль­ників і революційними методами усувати його небезпечно. Тому роз­почав поступову, непомітну перебудову держави.

Саме тому в 27 році до н. е. він несподівано заявив, що відмовляється від влади. Коли ж сенат почав просити його не вдаватися до таких дій, він запропонував поділити владу із сенатом. Сенат із вдячності надав Октаві- ану почесний титул «Август», під яким він став відомий в історії (прига­дайте, що означав цей титул). Август постійно наголошував, що він є не володарем, а тільки першим із громадян. Сенат надав Октавіану три поса­ди: проконсула, народного трибуна та верховного жерця. Тепер, ставши проконсулом, Авіуст мав право командувати військом і навіть утримува­ти в Римі загони своєї власної охорони — преторіанську гвардію; як на­родний трибун він був недоторканним, міг скликати сенат і народні збо­ри, мав право «вето»; як головний жрець — наглядав за всім релігійним життям Риму. Крім того, Октавіан одержав титул «батька вітчизни», а як верховний головнокомандувач носив титул імператора. Він був прирів­няний до богів, і в провінціях йому споруджували храми. Шостий місяць римського календаря на його честь стали називати «Августом».

Перевірка завдання.

Завдання учням

 • Доведіть, що в руках Октавіана Августа фактично була зосередже­на вся державна влада.

Обговорення завдання.

Завдання учням

 • • Прочитайте текст «Реформи Августа», робіть олівцем позначки:

V  — там, де йдеться про реформування органів державної влади;

+ — там, де сказано про реформи в армії;

! — там, де розповідається про розбудову Риму.

Завдання учням

 • Заповніть таблицю «Реформи Октавіана Августа».

Зразок таблиці

Реформування органів державної влади (V)

Реформування армії (+) Розбудова

Риму

 

До уваги вчителя. Звертаємо увагу на необхідність

пояснити уч­ням, що таблиця заповнюється не шляхом переписування тексту — в ній коротко, «своїми словами» мають викладатися головні положення з того чи іншого питання.

Обговорення виконаного завдання у парах і в класі.

Завдання учням

 • • Висловіть свою думку про те, яке значення мали реформи Августа для римської держави. Сприяли вони її послабленню чи посиленню? Знайдіть у заповнених вами таблицях аргументацію на підтвердження своєї точки зору.

Обговорення завдання в парах і в класі.

 • Із запропонованого переліку оберіть слова (словосполучення), які, на вашу думку, характеризують зовнішню політику Риму на попередньо­му етапі розвитку ‘.миролюбна країна; захотення територій інших дер­жав; залагодження зовнішніх конфліктів шляхом переговорів; утво­рення провінцій; постійні війни; країна, яка протягом тривалих істо­ричних періодів не знача воєн. Свою точку зору аргументуйте.
 • Поміркуйте, чи мала відрізнятися зовнішня політика Риму за Октавіа- на Августа від зовнішньої політики цієї держави на попередніх етапах істо­ричного розвитку. Свою точку зору занесіть до «таблиці передбачення».
Зразок таб

лиці

Мої передбачення Чому я так думаю

Що відбулося насправді

 

Зразок таблиці

Твердження Аргументи

«за»

Аргументи

«проти»

Правління Августа було мудрим і дуже успішним. Він створив систему державного управління, в якому брали участь і імператор, і сенат. Завдяки його реформам знесилена громадянськими війнами республіка перетворилася на стабільну, процвітаючу імперію. Після смерті Августа у 14 році н. е. лише небагато римлян могли згадати те республіканське правління, яке б їм хотілося відновити

 

Обговорення завдання.

2. Правління династії Юліїв-Клавдйв і Флавіїв. Династія Антоніїв

Робота в групах

Для вивчення питання клас об’єднується в групи по п’ять учнів у кожній. Учасникам первинних груп привласнюються номери від 1 до 5. Утворюються 5 робочих груп, у які збираються учні, що одержали од­накові номери («перші», «другі» тощо).

Завдання робочим групам

 • Опрацюйте запропонований текст, виділіть у ньому голов не, обго­воріть у групі, розробіть спільний варіант пояснення тексту в первин­них групах. Передбачте запитання, які можуть виникнути до виступаю­чих у первинних групах, та обговоріть відповіді на них.

До уваги вчителя. Текстами забезпечуються всі учні в робочій гру­пі. Поясніть, що текст спочатку опрацьовується кожним учнем індиві­дуально, а спільний варіант пояснення складається за пропозиціями всіх учасників групи.

По завершенні виконання завдання в робочих групах пропонуємо учням повернутися до первинних груп. Вони по черзі, відповідно до своїх номерів, виступають у ролі вчителів, пояснюючи кожен ту части­ну матеріалу, яка була опрацьована в робочій групі, а також відповідаю­чи на запитання у разі їх виникнення.

Галерея римських імператорів
Галерея римських імператорів

III.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підсумки підбиваються за запитаннями, які були поставлені учнями на початку уроку.

Домашнє завдання: відповідний параграф підручника, за яким пра­цює вчитель.