Тести*

І. Початковий рівень навчальних досягнень

А. Пригадайте

1. Що вам відомо про те, як потрапили українські землі під владу… (Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини, Османської імперії, Московської держави)?

2. Про українські землі у складі якої держави йдеться?

__ — управління здійснювалось за принципом «старого не порушувати, нового не вводити», зберігалася руська мова, руські закони і судочинство, руська система управління і війська, православна віра, українцям дозволялося обіймати високі посади й отримувати від великого князя землі за службу.

__ — збереження руських назв, дозвіл вживати руську мову і відправляти православні обряди, але всіляка підтримка католицької церкви, роздача українських земель полякам, надання пільг польським купцям.

3. Назвіть подію.

__ — угода, укладена між Польщею та Великим князівством Литовським у 1385 р., яка передбачала об’єднання Польщі та Литви внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла.

__ — битва, в якій об’єднана польсько-литовсько-українська армія 1410 року розгромила війська Тевтонського ордену і припинила просування німецьких рицарів на схід.

4. Про кого йдеться?

__ — великий князь литовський, противник об’єднання Польщі та Литви, визнаний Ягайлом довічним правителем Литви, ліквідував на території України Волинське, Київське, Новгород-Сіверське і Подільське князівства, створивши на їх місці провінції; поширив володіння до Чорного моря, вів війни з Московією та Тевтонським орденом, за Городельською унією обмежив права української шляхти.

__ — маршалок великокнязівського литовського двору, у 1507—1508 рр. очолив повстання української шляхти проти Польщі за православ’я та політичні права, після придушення повстання подався до Москви, де брав участь у боротьбі за владу під час регентства його племінниці Олени Глин-ської (матері Твана Грозного).
5. Чи правильні твердження?

70

Б. Орієнтуємось у часі.

 

1. Що було раніше? (Правильне підкресліть.)

 

71

2. Які з князів правили раніше? (Правильне підкресліть.)

72

В. Орієнтуємось в історичному просторі.

1. Чи правильні твердження?

73

2. Підкресліть правильний географічний орієнтир.

 

1) Угорщина вела боротьбу за приєднання українських земель східних, південних чи західних.

 

2) Золота Орда вела боротьбу за приєднання українських земель північних, південних чи західних.

 

3) Польща вела боротьбу за приєднання українських земель північних, південних чи західних.

 

4) Велике князівство Литовське вело боротьбу за приєднання українських земель східних, південних, північних чи західних.

 

5) Московська держава вела боротьбу за приєднання українських земель східних, південних, південних чи західних.

 

ІІ. Середній рівень навчальних досягнень

 

А. Виділяємо головне.

 

1. Визначте, які українські землі до якої держави входили. У дужках

 

позначте час.

74

 

4. Визначте, хто належав до різних груп населення в українських землях, що входили до складу Польщі та Великого князівства Литовського в XV ст.

5. Дайте визначення понять.

Магдебурзьке право, релігійне гноблення, фільварок, громада, привілеї.

Б. Орієнтуємось у часі.

1. Розташуйте у хронологічній послідовності правління великих князів литовських: Казимир IV, Ягайло, Міндовг, Свидригайло, Вітовт, Ольгерд, Гедимін.

2. Розташуйте в хронологічному порядку.

а) Відновлення Галицької митрополії;

б) Кревська унія;

в) поразка руських військ під Вількомиром;

г) Грюнвальдська битва;

д) Городельська унія.

3. Позначте на стрічці часу:

1340 1510
а) Періоди правління князів:

Казимира ГУ, Ягайла, Свидригайла, Вітовта, Ольгерда;

б) Дати:

Кревська унія, поразка руських військ під Вількомиром, Грюнвальдська битва, Городельська унія, повстання М. Глинського, повстання Мухи.

В. Орієнтуємось в історичному просторі.

1. Визначте, якими цифрами на карті позначені території, які на початок ХУГ століття належали:

а) Великому князівству Литовському;
б) Польщі;
в) Кримському ханству;
г) Османській імперії;
д) Московській державі;
е) Угорщині.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності.

75

76

 

ІІІ. Достатній рівень навчальних досягнень А. Узагальнюємо.

1. Підготуйте розповідь на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Руські князівства у першій половині XIV ст.

2) Встановлення влади Великого князівства Литовського над українськими землями.

3) Політика Гедиміна та Ольгерда в українських землях.

4) Вплив Кревської унії на становище українських земель.

5) Політика Вітовта в українських землях.

6) Українські землі за часів Свидригайла.

7) Політика Казимира IV щодо українських земель.

8) Оцінка становища українських земель у складі Великого князівства Литовського на початку XVI ст. та визначення загального напряму змін, що відбулися протягом XГV—XV ст.

2. Підготуйте розповідь з теми «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Спроба Казимира IV приєднати Галичину до Польщі.

2) Боярське правління Дмитра Детька.

3) Суперечки між Польщею та Угорщиною за Галичину.

4) Ліквідація автономії Галичини.

5) Становище українського населення у складі Польщі.

3. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави».

4. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Культура і церковне життя у II пол. XГV—XV ст.».

Б. Орієнтуємось у часі.

1. На стрічці часу позначте:

1340 1510 -1-1-►

а) правління відомих вам литовських князів та правління польських королів;

б) основні події цього періоди.

2. Визначте, на які основні періоди поділяється історія українських земель у складі Великого князівства та Польщі, позначте їх на стрічці часу.
В. Орієнтуємось в історичному просторі.

1. На карті позначте території, які відійшли до:
а) Великого князівства Литовського;
б) Польщі;
в) Кримського ханства;
г) Османської імперії;
д) Московської держави;
е) Угорщини.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності.
1. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі

77

2. Порівняйте політику щодо українських земель польських королів Казимира III та Казимира IV

78

3. Порівняйте повстання М. Глинського та Мухи.

 

79

 

IV. Високий рівень навчальних досягнень

А. Розв’язуємо проблеми, доводимо думку

1. Чим ви можете пояснити те, що Литва, яка, за словами автора «Слова про загибель Руської землі» (ХШ ст.), «з болота на світ показувалася», стала не тільки серйозним суперником українських земель, а й володаркою їх значної частини? Свою думку обґрунтуйте.

2. Український історик ХГХ ст. М. Костомаров визначав, що толерантність (терпиме ставлення до інших народів) є властивістю українського народу, яка обумовлювалася всією його історією. Що мав на увазі вчений? Свою думку обґрунтуйте, спираючись на матеріал історії України ХШ-ХУГ ст.

3. Гсторик М. Чмихов вважав, що населення України виживало лише завдяки тому, що «рівень його розвитку ніколи не був нижчим за рівень