Для участі у вікторині учні об’єднуються у три групи (команди). Команда, що набере найбільшу кількість балів, одержує вищу оцінку.

1. Вікторина.

1) Що мало найбільше значення для формування української культури у XIV—XV ст.? (Формування української народності)

2) Стосовно яких територій було уперше вжито назву «Мала Русь»? (Галицько-Волинське князівство)

3) Чим представлена усна народна творчість XIV—XVI ст. (Казками, легендами, переказами, притчами, обрядовими піснями)

4) Яким подіям відведено значне місце у Короткому Київському та Короткому Волинському літописах? (Боротьбі проти турецько-татарської навали)

5) Де розміщувалися центри книгописання у XIV—XVI ст.? (У монастирях)

6) Хто став першим польським друкарем? (Швайпольт Фіоль)

7) Якою мовою друкували перші книжки у Кракові? (Кирилицею)

8) Хто був українським автором першої наукової праці, виданої ним за кордоном? (Юрій Котермак (Дрогобич))

9) Де відбувалося формування української народності у XIV—XV ст.? (На землях Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського князівств, Буковини й Закарпаття)

10) Самоназва жителів Галицько-Волинського князівства? (Русини)

11) Яка характерна особливість була притаманна літописам XIV— XVI ст.? (Наявність «повістей» — вставок, що наближаються до художніх творів)

12) Ратні подвиги якого з українських князів оспівані у Київському та Короткому Волинському літописах? (Костянтина Острозького)

13) Хто є автором «Київського Псалтиря»? (Диякон Спиридон)

14) Де на території Польщі зародилося друкарство? (У Кракові)

15) Якими за змістом були перші книги надруковані у Кракові? (Богослужебні)

16) З якого середовища походив Юрій Котермак (Дрогобич)? (Син ремісника)

17) Як у 15 — 16 ст.в українських землях називали росіян? (Московитами)

18) З ким порівнював Костянтина Острозького Короткий Волинський літопис? (З полководцем Македонського Антигоном і біблійними героями)

19) Якого року було видано першу книгу у Кракові? (1491 р.)

20) Хто заснував книгодрукування на території Великого князівства Литовського? (Франциск Скорина)

24) Ректором якого наукового закладу був Юрій Котермак (Дрогобич)?

(Болонського університету в Італії)

2. «Анаграми».

1) ДЕБУРМАГКЕЗЬ АВОПР — право міст на самоуправління (Магдебурзьке право);

2) ЧИЙМГСНИРЕ ХЦЕ — об’єднання ремісників (Ремісничий цех).

3) ТАЧІПАР — позацехові ремісники (Партачі);

4) ДАМАГрО — об’єднання селян (Громада).

3. «Шахівниця».

Якщо розпочати рух шахового коня з верхнього лівого кута шахівниці, то можна прочитати принцип призначення людини князем. Знаком * позначено розділовий знак між словами. («Князем не стають, князем народжуються»)

68

4. Аналітична робота.

1) Чому українські люди майже без опору віддалися під владу Великого князівства Литовського?

2) Назвіть позитивні й негативні ознаки цехової організації ремесла.

3) Порівняйте умови життя міст, що перебували у приватній власності, і тих, що мали магдебурзьке право.

Можливі варіанти відповідей

1) Українські люди майже без опору віддалися під владу Великого князівства Литовського тому, що:

а) сподівались на те, що Литва захистить їх від Золотої Орди;

б) у суспільній організації українських земель майже нічого не змінилося. Лише замість князя з династії Рюриковичів прийшов литовський;

в) державною мовою залишилась давньоруська;

г) державною релігією залишилась православна;

д) головним законом залишилась «Руська Правда».

2) Позитивними рисами цехової організації ремесла є такі:

а) захищала ремісників від внутрішньої й зовнішньої конкуренції;

б) здійснювала соціальний захист ремісників;

в) дбали про високу якість ремісничих виробів.

3) Негативними рисами цехової організації ремесла є такі:

а) стримувала удосконалення знарядь праці;

б) секрети ремісничого виробництва передавалися лише від батька до сина, що згодом спричинило втрату деяких з них;

в) дуже важким і довготривалим був шлях від учня до майстра.

4) Умови життя в містах, що перебували у приватній власності, і тих, що мали магдебурзьке право, відрізнялися тим, що:

а) керівництво приватними містами здійснював феодал-власник, а тими, хто мав магдебурзьке право, магістрат;

б) у приватних містах люди не мали виборчих прав, а у тих, що мали магдебурзьке право, було впроваджено виборчі права;

в) жителі приватних міст були залежними людьми, а жителі міст, що мали магдебурзьке право, вільними;

г) жителі приватних міст відбували повинності на користь і свого феодала, і володаря держави, а жителі міст, які отримали магдебурзьке право, лише на користь керівника держави;

д) приватні міста не мали власних збройних сил, а в містах з магдебурзьким правом мали.