Мета: з’ясувати причини непу; познайомитися з основними змінами, які відбулися в економіці та політиці; довести, що неп — вимушений тактичний крок влади, а не їх стратегічна лінія; вдосконалювати вміння учнів зіставляти історичні процеси, робити висновки та узагальнення.

Основні поняття: нова економічна політика, продовольчий податок, децентралізація, господарський розрахунок, кооперація.

Основні дати: березень 1921р. — X з’їзд РКП(б), початок непу; червень 1921р. — всеукраїнська нарада КП(б)У, схвалення непу; 1921 — 1928 pp. — період непу.

Тип уроку: комбінований з використанням опорних схем.

Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Причини прийняття нової економічної політики.

2. Основні зміни за часів непу.

3. Особливості нової економічної політики в УСРР. Значення непу.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Опитування

1) Чим було викликано запровадження політики «воєнного комунізму»?

2) Чому політика більшовиків в Україні отримала назву «воєнний комунізм»?

3) Назвіть причини антибільшовицьких виступів 1919 р.

4) Яким було внутрішнє становище УСРР наприкінці 1920 — на початку 1921рр.? (Економічна розруха, політична нестабільність, голод 1921—1923pp.)

III. Вивчення нового матеріалу

1. Причини прийняття непу

Учитель. У 1991 році Україна стала незалежною, п’ятнадцять років ми будуємо свою державу, але її економічний розвиток відбувається дуже повільно, а в деяких галузях взагалі зупинився, занепав.

Причини цього явища різні: залежність енергоносіїв від Росії на 85 %, боротьба за сфери монополістів.

Що зробити? Як вийти з цього важкого становища?

Сьогодні на уроці ми поговоримо про розвиток нашої республіки за часів нової економічної політики. Ми з’ясуємо, як відбувався її економічний та соціальний розвиток, побачимо, як за короткий проміжок часу країна досягла значного роз-
витку. Тож повернемося до подій 20-х років…

Радіостанція махновців вітала Кронштадт словами:

«Наближається час з’єднання вільних козаків з Кронштадськими героями у боротьбі проти ненависного уряду тиранів».

Повстання в Росії та на Україні засвідчили кризовий стан радянської влади (кінець 1920 — початок 1921 pp.)

Див. опорну схему № 1.

Отже, воєнно-комуністичний курс більшовиків на швидкі соціалістичні перетворення зазнав невдачі.

Бесіда

Як керівництво РКП(б) на чолі з В. І. Леніним повинне було реагувати на цю катастрофічну ситуацію? (Негайно переглянути економічну політику, насамперед щодо селянства.)

Лише реальна загроза втрати влади змусила більшовицьке керівництво усвідомити необхідність зміни політики. Перехід до нової економічної політики відбувся під тиском соціально-політичних реалій життя.

Неп було розпочато зі скасування продрозкладки. У березні 1921р. X з’їзд РКП(б) прийняв постанову «Про заміну розкладки натуральним податком».

 81 82

Учитель під час бесіди з учнями з’ясовує підвалини запровадження непу як нової моделі господарювання.

У зошити занотовуються причини запровадження непу.

1) Закінчення бойових дій, перехід до мирного будівництва, початок відбудови господарювання вимагали нової економічної програми.

2) Кризовий стан економіки, подальша безперспективність застосування політики «воєнного комунізму».

3) Продрозкладка призвела до зростання невдоволення селянства і збройних виступів проти радянської влади.

4) Спад європейського революційного руху.

2. Основні зміни за часів непу

Основні положення непу були прийняті на X з’їзді РКП(б) в березні 1921 року.

їхня суть полягала у переході до соціалізму через державний капіталізм, відродженні товарно-грошо-вих відносин в умовах збереження диктатури пролетаріату.

Див. опорну схему № 2.

Разом з тим великі промислові об’єкти, банки, транспорт, зовнішня торгівля залишались у власності держави.

Учитель ставить запитання учням: «У чому полягала обмеженість непу?»
3. Особливості нової економічної політики в УСРР. Значення непу

Учитель. Запровадження непу в УСРР супроводжувалося більшими ускладненнями, ніж у Росії. Делегати І Всеукраїнської наради більшовиків 20 травня 1921р. мало не одностайно заявили: «Заміна прод-розкладки податком була б необачним рішенням». Але в республіці тривали селянські повстання, тому більшовики, врешті-решт, визнали за необхідне запровадити неп. Проте представники комнезамів докладали чимало зусиль, щоб завадити реалізації нової економічної політики на селі.

Бесіда за запитаннями

1) Що таке комнезами?

2) Коли вони були створені?

3) Кого об’єднували?

4) Чому вони були проти впровадження непу?

Учитель. Серед особливостей непу в УСРР також варто наголосити на надзвичайно швидких темпах насичення ринку товарами та відбудови промисловості.

Разом з тим політика непу в Україні здійснювалася з певними обмеженнями.

1) Зберігалося панування жорсткого однопартійного режиму. Роль рад у політичному житті республіки мала декларативний характер.
2) В економіці запроваджувалася адміністративно-ринкова система господарювання.

3) Непмани були позбавлені політичних прав.

Проте нова економічна політика

відіграла велику роль у відродженні

народного господарства республіки.

Див. опорну схему № 3.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Бесіда вчителя

1) Неп — це вимушена чи цілеспрямована політика більшовиків?

2) Чи не загрожували принципи непу існуванню радянської влади?

3) Які заходи часів непу не втратили актуальності й сьогодні?

V. Підсумки уроку

Учитель оголошує підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект і текст підручника відповідного параграфа.

2. Підготуватися до дискусії «Неп: довготривала політика чи маневр більшовиків?».