Тести

I рівень

1. Володимир Мономах посів престол у Києві в:

а) 1019-1054 рр.;

б) 1025-1032 рр.;

в) 1113-1125 рр.

2. Київська Русь розпалася на чотири князівства. Так чи ні?

3. Автором «Повчання» (1099) був:

а) Володимир Великий;

б) Ярослав Мудрий;

в) Володимир Мономах.

4. Доповніть речення.

Політичним центром Галицької землі було місто_.

5. Правлячою династією з 1120 р. у Волинському князівстві були Моно-маховичі.

а) Так;

б) ні.

6. Більшість галицьких бояр отримали свої маєтності від князів за службу.

а) Так;

б) ні.

II рівень

1. Вотчина — це:

а) землеволодіння;

б) землекористування;

в) земля, що перебувала у користуванні общини;

г) земля, що переходила у спадщину;

д) земля, що надавалася за службу.
2. Співвіднесіть дати і події:

47

3. Дайте визначення понять:

а) міжусобиця;

б) вотчина;

в) уділ.

4. Володимир Мономах вів успішну боротьбу з:

а) печенігами;

б) половцями;

в) монголо-татарами.

5. Доповніть речення.

На заході Галицька земля межувала з_.

6. Про кого з галицьких князів згадує «Слово о полку Ігоревім»?

а) Василька Ростиславича;

б) Володимира Володаревича;

в) Ярослава Володимировича (Осмомисла).

ІІІрівень

1. Із числа запропонованих виберіть ті положення, які, на ваш погляд, стали причинами роздроблення Київської Русі на самостійні удільні князівства.

1) Господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом.

2) Рішення Любецького з’їзду про запровадження вотчинного землеволодіння.

3) Масові селянські виступи, заворушення міщан.

4) Невизначеність у наслідуванні великокнязівського престолу.

5) Князівські усобиці.

6) Втручання у внутрішні справи Русі європейських держав.

7) Вторгнення монголо-татар.

8) Великі розміри держави.

2. Наведені нижче події розташуйте у логічній послідовності.

1) Війна між синами та онуками Ярослава Мудрого за владу і землю.

2) Розпад Київської Русі на окремі князівства, які не хотіли коритися Києву.

3) Посилення нападів половців.

4) Послаблення військової могутності Київської Русі.

5) Смерть Ярослава Мудрого.

6) Занепад Київської Русі.

3. Які з наведених князівств розташовувалися на території сучасної України:

а) Чернігівське;

б) Володимиро-Суздальське;

в) Турово-Пінське;

г) Переяславське;

д) Галицько-Волинське;

е) Рязанське;

ж) Київське;

з) Полоцьке?

4. Основною ознакою розвитку Київської Русі в ХІ — першій половині ХІІІ ст. було:

а) посилення централізації управління і зосередження влади в руках київського князя;

б) зростання ролі віче в політичному житті;

в) послаблення влади великого київського князя і зростання політичної самостійності удільних князів.

5. Розташуйте в хронологічному порядку наведені події.

а) Розорення Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Бого-любським;

б) невдалий похід Ігоря Святославича проти половців;

в) прихід до влади Володимира Мономаха;

г) з’їзд князів у Любечі;

д) повстання киян проти Ярославичів.

6. Про яку подію йдеться?

«Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…»

IVрівень

1. «Повість минулих літ» закінчується 1113 роком, тобто приходом до влади в Києві князя Володимира Мономаха. Спробуйте продовжити літопис до 1125 р. Складіть оповідання з 10 речень і дайте йому назву.

2. Проаналізуйте державницьку діяльність князя Володимира Мономаха. Дайте оцінку його людським якостям і здібностям полководця і державного діяча.

3. Який період в історії Київської Русі відтворено в «Слові о полку Ігоревім»? Спробуйте від імені автора «Слова» висловити своє ставлення до цих подій.

Відповіді І рівень

I в; 2 ні; 3 в; 4 Галич; 5 а; 6 б.

II рівень

1 г; 2 — 1в, 2б, 3 а; 5 — Угорщиною та Польським королівством; 6 в.

III рівень

1 — 1, 2, 4, 5, 8; 2 — 5, 1, 2, 4, 3, 6; 3 а, г, д, ж; 4 б, в; 5 д —г — в — а — б;

6 — з’їзд князів у Любечі, 1097 р.