Мета: розкрити причини виникнення держави і права, теорії виникнення, продовжити формування вміння сприймати лекційний матеріал, виховувати поважне ставлення до держави.

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІI. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1.  Що таке суспільство?

2.  Назвіть види суспільства.

3.  Назвіть основні етапи розвитку суспільства.

4.  Яким чином регулювалися соціальні відносини в додержавний період суспільного розвитку?

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу

Вивчення нового матеріалу може проводитися за двома варіантами.

Варіант 1

Причини виникнення держави і права

У ч и т е л ь. Зважаючи на різноманітність сфер відносин, суспільство з моменту свого виникнення потребує регулювання та управління.

З виникненням класів, різних видів господарської та духовної діяльності ця потреба зростає. З’являється інститут регулювання — держава та норми регулювання — право, що свідчить про більш високий ступінь суспільного розвитку. Держава забезпечує панування одного класу над іншим, а також може виконувати функцію захисту окремих груп чи особистості; протидіє сваволі та анархії; сприяє розвитку господарства, науки та культури.

Право регулює межі поведінки людей та захищає їх.
Таким чином, держава і право стають універсальним інструментом регулювання суспільних відносин.

Завдання

Зробіть висновок про основну причину виникнення держави та права.

Теорії виникнення держави та права

У ч и т е л ь. На сьогодні серед науковців немає єдиного погляду на процес виникнення держави.

1.  Теологічна теорія (Аврелій Августин, Фома Аквінський) — пояснюєпоходження держави божественною волею, обґрунтовуючи вічність та святість держави.

2.  Патріархальна теорія (Арістотель) — полягає у твердженні, що держава походить від сім’ї і є результатом зростання та розподілу сім’ї.

3.  Договірна теорія (Гроцій, Ж. Ж. Руссо, Дж. Локк) — стверджує, що держава виникла внаслідок укладення між людьми суспільного договору — добровільної угоди між правителем і народом для забезпечення спільної справедливості.

4.  Теорія насильства (Дюринг, К. Каутський) — пояснює появу держави завоюванням одними племенами чи народами інших.

5.  Психологічна теорія (Л. Петражицкький) — держава виникла в результаті психологічної потреби людей жити в умовах організованого
співтовариства та колективної взаємодії.

6.  Історико-матеріалістична (марксистська) теорія (К. Маркс, Ф. Ен-гельс, В. Ленін) — пов’язує виникнення держави з економічними та
соціальними чинниками, виникненням майнової нерівності, роз-шаруванням суспільства та появою класів. Є найбільш поширеною.

7.  Органічна теорія (Т. Спенсер) — порівнює розвиток держави з роз-витком біологічних організмів, які народжуються, розвиваються,
старіють та вмирають.

8.  Космічна теорія — пріоритет виникнення держави на землі віддає інопланетянам.

9.  Технократична теорія (Г. Уайльд, Н. Михайлівський) — пояснює появу держави переходом до економіки виробництва.

Запитання

Яка з теорій, на ваш погляд, найбільш наближена до істини? Поясніть свою точку зору.

Зміни організації суспільних відносин

У ч и т е л ь. Із виникненням держави змінюється система соціальних відносин. Влада перестає бути суспільною (країною, як правило,
править одна людини, влада якої передається за спадком), вона спрямована на підтримку верховенства однієї групи людей над іншими. Відно-сини регулюються системою правових норм та законів.

Оскільки держава та право є породженням суспільства, то вони постійно перебувають під впливом різних суспільних чинників та суперечностей: соціальних, етнічних, релігійних то що. Тому їх роль за різних часів та на різних територіях не завжди однакова.

Так, на сучасному етапі держави відрізняються соціальною спрямо-ваністю діяльності. Її мета — за допомогою підвищення соціальних
стандартів досягти примирення інтересів соціально сильних та соціально слабких верств населення. Це так званий тип соціальної держави.

Варіант 2

Враховуючи, що ця тема вивчалась у 9-му класі, вивчення матеріалу будується на основі заслуховування та обговорення підготовлених учнями повідомлень.

ІV.  Закріплення знань

Запитання

1.  Яке місце в суспільних відносинах посідають держава та право?

2.  Як змінюються соціальні відносини з виникненням держави?

3.  Назвіть відомі вам теорії виникнення держави.

4.  Про що свідчить виникнення соціальних держав?

5.  Чи є Україна насправді соціальною державою?

V. Підбиття підсумків

Учитель говорить про важливість держави для суспільства та наголошує на тому, що, незважаючи на розмаїття поглядів щодо виникнення держави, один із чинників об’єднує практично всі теорії. Це — необхідність у держави як інституті регулювання відносин у суспільстві.

VІ.Домашнє завдання

1.  Опрацювати параграф 2, теми 1, пар. 5, теми 5.4 та запитання для самоконтролю.

2.  Підготувати повідомлення про одну з теорій виникнення держави