Цілі уроку: охарактеризувати природно-кліматичні умови та географічне положення Греції; розкрити зв’язок між природно-кліматич¬ними умовами й заняттями населення; формувати навички роботи з історичною картою та самостійної роботи з текстами.
План вивчення нового матеріалу
1.    Природно-кліматичні умови та географічне положення Балканського півострова.
2.    Населення Давньої Греції та його заняття.
                                                                           ХІД УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нагадавши дітям, що вивчення історії країн Стародавньою С ходу вони розпочинали з характеристики їх географічного положення га при¬родно-кліматичних умов, учитель домагається, щоб учні визначили завдання уроку.
Завдання учням
•    Назвіть країни стародавнього світу, історію яких ви вивчали.
(Давній Єгипет, Вавилон, Ассирія, Фінікія, Перська держава, Давня Індія, Давній Китай.)
•    Пригадайте, що ми характеризуємо, починаючи вивчення історії країни.
(Географічне положення країни та її природно-кліматичні умови.)
•    Ми починаємо вивчати історію Давньої Греції. Сформулюйте, за аналогією з попередніми уроками, перші пункти плану уроку.

Практика доводить, що учні 6-го класу легко визначають наступні пункти плану.
1.    Географічне положення Греції.
2.    Природно-кліматичні умови.
Окремі учні зазначають, що існує близькість між природно-кліматичними умовами країни і заняттями її населення, й називають іще один пункт плану.
3.    Заняття населення Давньої Греції.
•    Скориставшись складеним планом, визначте для себе завдання на урок і запишіть їх у зошити.
Завдання учні формулюють у довільній формі, і вони можуть почи¬натися словами: «Я довідаюсь» (про те, де знаходилась Греція, яким був її клімат, чи був він схожим на клімат хоча б однієї з уже знайомих мені країн стародавнього світу, як вплинули природні умови на заняття насе¬лення тощо).
Учитель просить дітей назвати поставлені завдання. Зауважимо, що клас попередньо попереджений про те, що завдання, які озвучуються, не повинні повторюватись. Доцільно сформульовані учнями завдання записати на дошці й записи зберегти до кінця уроку з тим, щоб пере¬свідчитись у їх виконанні.

II.    СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Природно-кліматичні умови та географічне положення Балканського півострова
Робота з географічною картою півкуль
Завдання учням
•    Назвіть і покажіть на карті півкуль частини світу.
•    Перелічіть країни стародавнього світу, історію яких ви вивчали. Визначте, в яких частинах світу вони розташовувались.
Робота з підручником з історії стародавнього світу
Завдання учням
•    Прочитайте відповідний матеріал підручника.
•    Дайте відповіді на наступні запитання:
1.    Чи були цивілізації Стародавнього Сходу єдиним центром дер¬жавного розвитку?
2.    У якій частині світу розташовувався інший центр державного роз¬витку стародавнього світу?
•    На карті півкуль покажіть Європу. Визначте за картою південь Європи.
Завдання доцільно записати на дошці. Зауважимо, що виконуючи
останнє завдання, учні можуть вільно підходити до настінної географіч¬ної карти, яка використовується.
Учитель визначає географічне розташування Греції, працює з картою.
Робота з підручником та атласом з історії стародавнього світу
Завдання учням
•    Прочитайте відповідний матеріал підручника.
•    З’ясуйте, на які частини поділялася територія Греції. Знайдіть їх на карті «Греція у II тис. до н. е.».
•    Випишіть у зошити найважливіші географічні назви кожної з час¬тин. Поставте до них запитання.
•    Запропонуйте ваші запитання однокласнику, що сидить за однією партою з вами. Вислухайте відповіді. Дайте відповіді на його запитання.
Виконання роботи хронометрується вчителем. Вважаємо, що для виконання поставлених завдань доцільно виділити до 5 хвилин.
Учитель. У одному з міфів Давньої Греції так говориться про її природні умови: «Чудова земля Еллади, прегарні її квітучі долини, її гори в зеленім клечанні лісів, звідки весело мчать дзюркотливі струмки, зливаючись далі в річки, що несуть свої прозорі хвилі до лазурової мор¬ської безодні. А вгорі над землею і морем розпросторилася небесна блакить, майже завжди безхмарна, осяяна сонцем. Море безмежне, без¬крає, тільки островів на ньому чимало, менших і більших» (текст по¬дано за виданням: Гловацька К. Міфи Давньої Греції. —К; Веселка, 1986. — С. 9).
Завдання учням
• Почніть заповнювати «Щоденник подвійних нотаток». Зразок «Щоденника»
Мої висновки про природно- кліматичні умови Греції, зроблені з наведеного уривка

Мої висновки про природно- кліматичні умови Греції, зроблені з розповіді вчителя

Зразок таблиці подано на дошці. Учитель може використати два варіанти роботи з таблицею:
1)    таблиця заповнюється індивідуально кожним учнем у зошиті з наступною перевіркою;
2)    таблиця заповнюється на дошці в ході спільної роботи класу.
Завдання учням
•    Зробіть висновки про природно-кліматичні умови Греції з наступ¬ної розповіді. Порівняйте записи у 1-й і 2-й колонках таблиці.

Характеризуючи природні умови Давньої Греції, доцільно зупинитися на наступних моментах.
1.    Греція — південна країна. Зима тут коротка і тепла. Рік має багато спекотних днів.
2.    Дощі у Греції випадають переважно взимку, влітку погода посушлива.
3.    Греція—гірська країна. Найвища гора—Олімп — розташована у північно-східній частині країни. У горах жили хижі звірі, водилося багато отруйних змій.
4.    У Греції мало лісів. Схили гір здебільшого були вкриті чагарником і невисокими деревами.
5.    У Греції мало родючих земель, придатних для землеробства, зате і ори країни багаті корисними копалинами: покладами залізної й мідної руд, срібла. У Греції багато будівельного каменю, зокрема мармуру, покладів глини.
6.3 усіх боків, крім півночі, Греція оточена морем (пояснення цього положення супроводжується роботою з картою).
Завдання учням
•    Визначте назву моря, яке омиває береги Греції.
Учитель зауважує, що окремі частини Середземного моря мають самостійні назви, і пропонує учням назвати ту його частину, яка розта¬шована на схід від Греції.
7. У Греції немає великих рік, таких як Ніл, Тигр, Євфрат, Інд, Ганг.
Перевірка виконання завдання.
Учитель підводить учнів до думки, що міфи та легенди Давньої Гре¬ції можуть бути джерелом для вивчення її історії.

2.    Населення Давньої Греції та його заняття
Завдання учням
•    Поміркуйте, якими могли бути заняття стародавніх греків.
Учитель просить обґрунтувати кожне висловлене припущення, до¬повнює відповіді учнів, називаючи і характеризуючи ті заняття населен¬ня, які ними не називаються.
Запитання учням
•    Чим відрізнялося господарське життя давніх греків від господарсь¬кого життя у країнах Стародавнього Сходу?
До уваги вчителя. Вважаємо за необхідне особливо наголосити, що у Греції не могло виникнути іригаційне землеробство.
ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Підсумки підбиваються за завданнями, поставленими учнями на початку уроку.
Домашнє завдання: відповідний параграф підручника, за яким пра¬цює вчитель.