Мета: формулювання поняття суспільства, визначення його видів, формування навичок роботи з поняттями, вміння сприймати матеріал у формі лекції, виховувати повагу до суспільства.

Хід уроку

I.Організаційний момент

ІI.  Вивчення нового матеріалу

Поняття «суспільство»

Вчитель пропонує учням дати власне визначення поняття «суспільства», а потім пропонує для розгляду такі визначення.

Суспільство — це сукупність людей та їх взаємовідносин.

Суспільство — це сукупність форм суспільної діяльності людей, які склалися в процесі історичного розвитку людства.

Суспільство — це відокремлена від природи, але тісно пов’язана з нею частина матеріального світу, що перебуває в стані постійного істо-ричного розвитку, складається з індивідуумів і відображає способи взає-модії та форми об’єднання людей.

Суспільство — це люди, пов’язані системою зв’язків і відносин, які

складаються між ними в процесі їхньої життєдіяльності.

Етапи створення суспільства

Передумовою суспільства є людина. Між людьми в процесі їхньої

життєдіяльності виникають різноманітні зв’язки і відносини. На певному етапі люди усвідомлюють, що в них є спільні потреби та інтереси і що для їх задоволення необхідні спільні зусилля, а також, що зв’язок між ними має постійний характер. Так окремі колективи перетворюються на суспільство.

У своєму розвитку суспільство проходить два етапи: спочатку бездер-жавний, але згодом виникає потреба в регулюванні суспільних відно-син, і тоді виникають держави.

Види суспільства

При класифікації видів суспільства застосовують два підходи: фор-маційний та цивілізаційний. Перший базується на домінуванні системи виробничих відносин; другий — на тому, яка сфера виробництва пере-важає в економіці. На сьогодні найбільш поширеним є саме цивіліза-ційний підхід.

Однією з існуючих у науці систем є розподіл суспільства на тради-ційне та індустріальне.

Ознаки традиційного суспільства:

•  рівномірність та повільний розвиток;

•  злиття суспільства з природою;

•  слабкість інституту приватної власності;

•  низький рівень соціальної мобільності;

•  держава панує над суспільством;

•  низький рівень свободи особистості.

Ознаки індустріального суспільства:

•  нерівномірний та прискорений розвиток;

•  суспільство панує над природою;

•  приватна власність — основа суспільства;

•  високий рівень соціальної мобільності;

•  відокремленість суспільства від держави;

•  свободи особистості закріплені в конституції.

Індустріальне суспільство почало формуватися з середини ХІХ ст. на основі суспільства аграрного.

Аграрне суспільство — це етап суспільно-економічного розвитку, під час якого матеріальні блага створюються головним чином в сільському господарстві.

Ознаки аграрного суспільства:

•  відносно слабка соціальна диференціація;

•  перевага сільського населення;

•  основне виробництво — сільське господарство;

•  незначний розвиток промислових галузей.

Характерною ознакою довготривалої динаміки аграрних суспільств є політико-демографічні цикли.

Аграрне суспільство трансформується в індустріальне внаслідок

промислової революції.

Результатом трансформації індустріального суспільства є виникнен-ня постіндустріального або інформаційного суспільства.

Інформаційне суспільство — нова історична фаза розвитку цивіліза-ції, в якій продуктами виробництва стають інформація та знання.

Ознаки інформаційного суспільства:

•  збільшення ролі інформації та знань у житті суспільства;

•  зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів та послуг

у валовому національному продукті;

•  створення глобального економічного простору, що забезпечує ефек-тивну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інфор-маційних ресурсів та задоволення потреб в інформаційних продук-тах та послугах.

Тобто головним критерієм інформаційного суспільства є визначаль-на роль інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності сус-пільства.

Завдання

Наведіть приклади країн, де існує індустріальне та інформаційне

суспільство.

Запитання для закріплення знань

1.  Наведіть широке та вузьке визначення суспільства.

2.  Назвіть причини виникнення та основні етапи розвитку сус-пільства.

3.  За яким принципом відбувається класифікація суспільств?

4.  Чим відрізняються аграрне та індустріальне суспільство?

5.  Чим відрізняються індустріальне та інформаційне суспільство?

Суспільні відносини

Головними компонентами суспільства є люди та їхні взаємовідноси-ни. Із розвитком суспільства вони також зазнавали змін.

До того як суспільство стало неоднорідним, основою організації лю-дей був рід. У межах роду формувалися міжлюдські стосунки. Рід був як

господарською одиницею, так і організатором загальної праці.

Бесіда

Учням пропонується актуалізувати свої знання з історії та право-знавства за 9-й клас і відповісти на такі запитання.

1.  Хто очолював рід і на яких підставах?

2.  Якими соціальними нормами керувались люди у своїх взаємовідно-синах (звичаями, нормами права)?

3.  Як ці норми втілювалися в життя?

 

IІІ.Підсумок уроку

Учитель підводить учнів до думки про необхідність створення інсти-тутів та норм, що регулюють відносини між людьми, наголошує на тому, що із розвитком суспільства вони ускладнюються.

ІV.Домашнє завдання

Опрацювати матеріал лекції та параграф підручника