1.  Під поняттям «громадянин» ми розуміємо:
•  людину — учасника суспільних відносин і свідомої діяльності →п. 43;
•  мешканця держави, якому виповнилося 18 років →п. 77;
•  особу, яка має стійкий  зв’язок з конкретною держа  вою →
п. 94.
2.  Ви помилились, бо є виключення й у згаданій ст.44 Основного Закону,
зокрема, говориться: «Порядок здійснення права на страйк встанов­
люється законом із урахуванням необхідності забезпечення національ­
ної безпеки, , прав і свобод інших людей». Поверніть­
ся до п. 24.
3.  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від
1 грудня 1998 р. визначає, що дитячі громадські організації — це
об’єднання громадян віком:
•  від 14 до 28 років →п. 25;
•  від 10 до 18 років →п. 52;
•  від 6 до 18 років →п. 84.
4.  Головним державно­правовим засобом соціальної охорони населення
України є:
•  система соціального страхування →п. 51;
•  система соціального забезпечення →п. 26;
•  пенсійне забезпечення →п. 88.
5.  Ваш вибір свідчить про незнання питання «Право власності». Опра­
цюйте тему «Конституційні економічні права» (§ 21, С. 150–156) і повер­
ніться до п. 35.
6.  Згідно із З У «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопа­
да 1991 р., право на отримання пенсії за віком мають:
•  чоловіки — після досягнення 60 років, жінки — 55 років →п. 30;
•  чоловіки, що мають стаж роботи не менше 25 років, жінки — не менше
20 років →п. 58;
•  чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше
25 років, жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не мен­
ше 20 років →п. 87.

7.  Органом громадського самоврядування освітою є:
•  відділ освіти виконавчого комітету міської ради →п. 28;
•  Всеукраїнський з’їзд працівників освіти →п. 57;
•  сесія міської ради →п. 79.
8.  Згідно зі ст. 6 З У «Про порядок виїзду з України і в’їзду
в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року, громадянинові Ук­
раїни може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта для виїзду за
кордон у випадках, якщо:
•  він обізнаний з відомостями, які компрометують політичних чи держав­
них діячів України →п. 32;
•  він у минулому був засуджений за скоєння злочину й відбув пока рання
в місцях позбавлення волі →п. 61;
•  він свідомо надав про себе неправдиві відомості →п. 95.
9.  Така тривалість — 36 годин на тиждень — це скорочений робочий час,
який встановлено для працівників віком від 16 до 18 років. Це треба
знати! Поверніться до п. 82.
10. Держава забезпечує право громадян України на працю, тобто на одер­
жання роботи з оплатою праці не нижче мінімального розміру:
•  встановленого профспілками →п. 33;
•  встановленого адміністрацією підприємства →п. 50;
•  встановленого державою →п. 74.
11. Це неприпустима помилка! Ми ж з вами живемо не в умовах абсолю­
тизму, а в правовій державі. Поверніться до п. 42.
12. Це єдиний варіант, який повністю визначає належність до громадян­
ства України. Переходьте до п. 29.
13. Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою за­
хисту своїх трудових і соціально­економічних прав та інтересів. Поверніться до п. 44.
14. Ви не уважні! В обраному варіанті зазначається, що державна система
освіти має світський характер, а недільну школу при храмі аж ніяк не
мож на віднести до державної системи освіти. Вам необхідно вивчити
норми Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від
23 квітня 1991 р., інакше в житті ви можете «наламати дров». Повер­
ніться до п. 34.
15. Це помилка. Поверніться до п. 83.
16. Найважливіший міжнародно­правовий акт у галузі охорони ди­
тинства — Конвенція про права дитини — прийнятий:
•  27 вересня 1991 р. →п. 48;
•  20 листопада 1989 р. →п. 76;
•  10 грудня 1948 р. →п. 97.
17. Однією з гарантій політичної свободи є свобода зборів, мітингів і де­
монстрацій, де кожна особа має право висловити власні погляди і та­
ким чином реалізувати свої політичні права. Це означає, що:
•  кожна фізична або юридична особа має право в будь­який час та
в будь­якому місці організувати похід або демонстрацію, щоб висло­вити підтримку або заперечити певні події в державі, її органах та ін. →п. 40;
•  кожна фізична або юридична особа має право організувати похід або
демонстрацію, але про це необхідно завчасно повідомити органи вико­
навчої влади чи органи місцевого самоврядування →п. 67;
•  кожна фізична або юридична особа має право організувати похід або
демонстрацію, але про це необхідно завчасно повід  омити місцеві орга­
ни міліції або служби безпеки України →п. 90.
18. Ні, перелік основних загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових
платежів) не містить такого податку. Щоб у майбутньому не припуска­
тися аналогічних помилок, опрацюйте Закон України «Про систему
оподаткування» від 25 червня 1991 р., у ст. 14 якого й перераховані за­
гальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі). Поверніться до
п. 49.
19. Оберіть правильний варіант відповіді:
•  особисті (громадянські) права надаються й охороняються тільки держа­
вою →п. 37;
•  особисті (громадянські) права не надаються, а лише охороняються та
гарантуються державою →п. 65;
•  особисті (громадянські) права є невід’ємними правами усіх громадян
України, тому й мають таку назву →п. 81.
20. Згідно із Законом України «Про об’єднання громадян» від 16 червня
1992 р., не підлягають легалізації (офіційному визнанню) об’єднання
грома дян, а діяльність легалізованих об’єднань громадян забороняєть­
ся в судо вому порядку, коли їх метою є:
•  неконструктивна критика діючих органів державної влади →п. 46;
•  прагнення здобути перемогу на парламентських чи президентських ви­
борах →п. 63;
•  розпалювання національної та релігійної ворожнечі →п. 92.
21. Згідно з положеннями ст. 48 Конституції України, достатній життєвий
рівень включає в себе:
•  достатнє харчування, одяг, житло, медичний догляд →п. 45;
•  достатнє харчування, житло, а також необхідне соціальне забезпе  чення
→п. 66;
•  достатнє харчування, одяг, житло →п. 80.
22. Це помилка, бо в даному випадку йдеться про два види однієї з груп
пенсій, а саме — трудових. Поверніться до п. 55.
23. Організацію Об’єднаних Націй, одним із головних завдань якої є здійс­
нення міжнародного співробітництва в «заохоченні та розвитку поваги
до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі,
мови і релігії», було створено в 1945 р. Відповідно й Статут ООН був
прийня тий цього року, а не у 1948 р. Поверніться до п. 54.
24. Чи можливі випадки, коли забороняється проведення страйку?
•  ні, це право гарантує ст. 44 К У →п. 2;
•  можливі, бо право страйкувати мають не всі →п. 47;
•  можливі, коли на проведення страйку не дає згоди адміністрація підпри­
ємства →п. 85.
25. Це помилка! Такі вікові рамки законодавство встановлює для моло­
діжних громадських організацій. Зазначимо також, що членами молодіж­
них організацій можуть бути й громадяни старшого віку, але за умови,
якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третини від загальної
кількості членів. Вам необхідно уважно опрацювати питання «Особли­
вості правового статусу молодіжних та дитячих громадських організа­
цій України» (С. 132–133 підручника), а потім повернутися до п. 3.
26. Правильне рішення! Саме система соціального забезпечення, під якою
ро зуміють систему матеріального забезпечення й обслуговування грома­
дян у разі втрати працездатності та в інших випадках, є головним дер­
жавно­правовим засобом соціального захисту населення. Переходьте
до п. 55.
27. Альтернативна (невійськова) служба запроваджена для осіб, які:
•  за станом здоров’я не можуть проходити військову службу →п. 53;
•  просто не бажають проходити військової служби →п. 39;
•  через релігійні переконання не бажають брати в руки зброю й прохо­
дити військову службу →п. 100.
28. Ні, відділ освіти виконкому міської ради — це місцева ланка, яка здійс­
нює державне управління освітою. Поверніться до п. 7.
29. У якому варіанті відповіді міститься повний перелік умов, необхідних
для вступу до громадянства України іноземних громадян та осіб без гро­
мадянства:
•  визнання й дотримання Конституції та законів України, зобов’язання
припинити іноземне громадянство  наявність на тери­
торії нашої держави близьких родичів, які є грома  дянами України →
п. 38;
•  визнання й дотримання Конституції та законів України, зобов’язання
припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному
громадянстві, безперервне проживання на території України протягом
останніх 5 років (для осіб, які перебувають або перебували у шлюбі
з громадянином України — 2­х років, для біженців — 3­х років), отри­
мання дозволу на постійне проживання в Україні, володіння україн­
ською мовою в обсязі, достатньому для спілкування, наявність закон­
них джерел існування, наявність на території нашої держави близьких
родичів, які є громадянами України →п. 64;
•  визнання й дотримання Конституції та законів України, зобов’язання
припинити іноземне громадянство перебували у шлюбі з громадянином України терміном понад 2 роки
й постійно проживають в Україні на законних підставах; для біженців,
осіб, яким надано притулок в Україні, осіб без громадян с тва, яким на­
дано дозвіл на проживання в Україні 3 роки), отримання дозволу на ім­
міграцію, володіння українською мовою в обсязі, достатньому для
спілкування, наявність законних джерел існування →п. 91.
30. Ви помиляєтесь. Стаття 12 згаданого Закону інакше визначає умови
призначення пенсій за віком. Поверніться до п. 6.
31. Правильно, податок із реклами належить до категорії місцевих подат­
ків та зборів. Переходьте до п. 27.
32. Вас дуже хвилює імідж державних і політичних діячів? Це, звичайно,
похвально, бо вони є своєрідним обличчям держави. Але ця пробле­
ма — морально­етичного плану, а ніяк не правового. Підставою для
тимчасових обмежень у праві виїзду громадянина України за кордон
може бути його обізнаність з відомостями, які становлять державну
таємницю. Ви згодні, що це зовсім різні речі? Поверніться до п. 8.
33. Можливо, такий порядок був би набагато кращий, ніж існуючий, але це
не відповідає чинному законодавству. Поверніться до п. 10.
34. Стаття 35 Конституції України зазначає: «Церква й релігійні організації
в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви». А як же бути
з тим, що при багатьох православних храмах функціонують недільні
школи для дітей?
•  Це грубе порушення Конституції України, адже державна система осві­
ти має світський характер і релігійні організації не повинні втру чатись
у справу виховання підростаючого покоління →п. 14;
•  це зовсім не суперечить Конституції та законодавству України, бо ці
школи не є державними навчальними закладами →п. 60;
•  це вигадка, адже ніяких шкіл для дітей при релігійних організаціях не­
має й бути не може. Є тільки духовні семінарії для навчання дорос  лих →
п. 75.
35. Примусове відчуження об’єктів приватної власності може бути засто­
совано:
•  лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, коли безоплатно
вилучається якесь майно →п. 5;
•  лише за умови попереднього й повного відшкодування їх вартості у гро­
шовому вигляді →п. 59;
•  як виняток лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану й за умови
попереднього та повного відшкодування їх вартості →п. 89.
36. Давайте поміркуємо над фразою «усі особи, які не були громадянами
інших держав, незалежно від місця проживання» (тобто, йдеться про
апатридів). Такі особи є на усіх континентах планети й виходить, що всі
вони стали громадянами України. Ви зрозуміли свою помилку? Адже,
по­пер ше, не сказано, що ці особи проживали в Україні, а по­друге, цей
варіант відповіді має й інші помилки. Поверніться до п. 56.
92 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
37. Зрозуміло, від того, наскільки держава опікується питанням прав і сво­
бод людини, залежить дуже багато. Але ця відповідь є помилковою. Ба­
жано краще знати про свої права і свободи, якщо бажаєте досягти успі­
ху в житті. Поверніться до п. 19.
38. Однією з умов є безперервне проживання на території України на за­
конних підставах протягом певного часу. До речі, наприклад, особи, які
прибули в місто Синельникове з інших місцевостей для навчання або
про ходження військової чи альтернативної служби, визнаються постій­
ними жителями Синельникового за умови проживання в місті не мен­
ше 1 року. Саме так сказано у статті 1.2.1 «Статуту територіальної гро­
мади м. Си нельникового». Ви зрозуміли, у чому помилка? Вона, на
жаль, не єдина, тому поверніться до п. 29 і зробіть ін ший вибір.
39. Ви помиляєтесь! До таких осіб, якщо вони не мають ніяких причин для
відстрочки від призову або підстав для звільнення від військо вої служ­
би, можуть бути застосовано норми Кримінального кодексу України,
які передбачають відповідальність за ухилення від військової служби.
Поверніться до п. 27.
40. Якщо слідувати вашій логіці, то виходить, що будь­хто має право ор­
ганізувати мітинг о третій годині ночі на даху вашого будинку. Вам це
не до вподоби? Цілком зрозуміло, бо цей варіант відповіді суперечить
чин ному законодавству. Поверніться до п. 17.
41. Правильно, не тільки фізична особа, а й недержавна юридична особа
(на приклад, приватне підприємство) може бути суб’єктом приватної
власно сті. Переходьте до п. 7.
42. Конституція України гарантує:
•  ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше
як лише за особистим розпорядженням прокурора або начальника мі­
ліції →п. 11;
•  ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше
як за вмотивованим рішенням суду й тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом →п. 69;
•  ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою, доки
його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обви­
нувачувальним вироком суду →п. 86.
43. Дане визначення стосується поняття «особа», а не поняття «громадя­
нин», а це різні речі. Адже не громадянин України хіба не може бути
учас ником суспільних відносин (наприклад, придбати в магазині під­
ручник «Основи правознавства»)? Поверніться до п. 1.
44. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують гро­
мадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної
діяльно сті, й утворюються:
•  без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів →п. 71;
•  лише з дозволу міністерств, відомств, державних комітетів →п. 96;
•  лише з дозволу міністерств, відомств, державних комітетів і за пого­
дженням із місцевими державними адміністраціями →п. 13.
93 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
45. Ви не доопрацювали тему «Конституційні соціальні права» (§ 19–20,
С. 139–150). Ліквідуйте прогалини у знаннях і поверніться до п. 21.
46. А як же бути з демократією, якщо не можна критикувати (навіть якщо
критика неконструктивна) органи влади? Це вже не демократія, а
справжнісінький тоталітаризм! Поверніться до п. 20.
47. Правильно. Закон забороняє страйкувати деяким категоріям: праців­
никам прокуратури, суду, Збройних Сил, органів державної влади,
служби без пеки та правопорядку. До того ж, можлива заборона страйку,
якщо при пинення працівниками роботи створює загрозу життю та
здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному
лиху, аваріям, катаст рофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх на­
слідків. Переходьте до п. 10.
48. Ця дата є днем, коли Конвенція про права дитини набула чинності для
України. Зрозуміло, що цей міжнародний документ був прийнятий
раніше. Поверніться до п. 16.
49. Податок з реклами належить до:
•  загальнодержавних податків →п. 18;
•  місцевих податків →п. 31;
•  такого податку не існує →п. 62.
50. Якщо врахувати, що на деяких недержавних підприємствах порушу­
ються норми законодавства про нарахування та виплату заробітної
платні, то не важко уявити наслідки того, якби вказаний мінімум ви­
значала саме адміністрація підприємства. Поверніться до п. 10.
51. Соціальне страхування — одна з форм соціального забезпечення, особ­
ливістю якої є те, що вона здійснюється коштом спеціальних страхових
фондів, що формуються за рахунок обов’язкових внесків підприємств,
установ і організацій, обов’язкових відрахувань із заробітної плати
праців ників та дотацій з державного бюджету. Поверніться до п. 4.
52. Цей віковий діапазон характеризується тим, що громадяни саме такого
віку можуть вступати до дитячих громадських організацій, приймаючи
рішення про це самостійно. Але ж членами таких організацій можуть
бути й діти іншого віку! Поверніться до п. 3.
53. Це помилка, адже Законом України «Про військовий обов’язок і війсь­
кову службу» від 4 квітня 2006 року передбачено, що призовники
обов’язково проходять медичну комісію, яка визначає їхню при датність
до майбутньої військової служби. Призовники, які за ста  ном здоров’я
ви знані непридатними для призову на військову службу, можуть бути
взагалі звільнені від проходження військової служби або можуть отри­
мати відстрочку від призову для лікування. Але ніякої аль тернативної
(невійськової) служби саме з цих причин законодавством не передба­
чено. Поверніться до п. 27.
54. Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. було прийнято:
•  Статут ООН — вихідний міжнародно­правовий документ, у якому
сформульовано принцип поваги до прав і свобод людини →п. 23;
94 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
•  Загальну декларацію прав людини →п. 78;
•  Міжнародний пакт про громадянські й політичні права →п. 93.
55. Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
(з наступними змінами й доповненнями) встановлено дві основні гру­
пи пенсій:
•  трудові й соціальні →п. 98;
•  трудові пенсії за віком і трудові пенсії за вислугу років →п. 22;
•  законом встановлена тільки одна категорія пенсій — трудові, бо пенсія
нараховується саме за труд →п. 72.
56. Згідно із Законом України «Про громадянство в Україні» від 18 січня
2001 року, громадянами України є:
•  всі громадяни колишнього СРСР, які станом на 24 серпня 1991 р. по­
стійно проживали на території України; всі інші особи, які станом на
13 листопада 1991 р. проживали в Україні й не були громадя  нами інших
держав; громадяни, які прибули в Україну на постійне проживання піс­
ля 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті було зроблено запис «громадя­
нин України», а також їхні неповнолітні діти, які прибули разом із бать­
ками й на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо
зазначені особи подали заяви про оформлення належності до грома­
дянства України; особи, які набули громадянства України відповідно до
законів України та міжнародних договорів України →п. 12;
•  усі громадяни колишнього СРСР, які станом на 24 серпня 1991 р. по­
стійно проживали на території України; усі особи, які не були громадя­
нами інших держав, незалежно від місця проживання; усі громадяни
колишнього СРСР, які після референдуму 1 грудня 1991 р. повернулися
на територію України і яким у паспорті було внесено напис «громадя­
нин України», а також їхні неповнолітні діти; особи, які набули грома­
дянства України відповідно до законів та між  народних договорів Украї­
ни →п. 36;
•  усі громадяни колишнього СРСР, а також особи без громадян ства, які
на момент набуття чинності попереднім Законом України «Про грома­
дянство в Україні» (13 листопада 1991 р.) проживали на території Украї­
ни; їхні неповнолітні діти; особи, які на  були громадянства України піз­
ніше відповідно до законів та міжнародних договорів →п. 70.
57. Саме так! У навчальному закладі органом громадського самовряду­
вання можуть бути збори чи конференції колективу. У районах, містах,
областях, Автономній Республіці Крим — конференції або з’їзди педаго­
гічних працівників. Передбачено також і проведення Всеукраїнського
з’їзду працівників освіти. Переходьте до п. 49.
58. Не менше 25 років стажу роботи може мати будь­який 45­річний чоло­
вік, який почав працювати у віці 20 років. Виходить, що він має право
на пенсію за віком? Зрозуміли помилку? Поверніться до п. 6.
59. Це помилка. Якщо міркувати таким чином, то виходить, що будь­яке
майно, яке перебуває у приватній власності, може бути примусово від­
95 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
чужено в будь­який час лише за умови відшкодування його вартості.
Поверніться до п. 35.
60. Ваш вибір свідчить про ґрунтовні знання важливого конституційного
права громадян України на свободу світогляду й віросповідання. Згідно
із Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» від
23 квітня 1991 р., релігійні організації мають право створювати для
релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади та групи, а також
проводити навчання в інших формах, використовуючи для цього при­
міщення, що їм належать або надані в користування. Переходьте до
п. 17.
61. Ви помилились! Адже в даному випадку йдеться про те, що громадя  нин
у минулому був засуджений за скоєння злочину й уже відбув пока рання.
Ця обставина аж ніяк не може бути перепоною для виїзду за кор дон.
Поверніться до п. 8, а ще краще — ознайомтеся зі змістом ст. 6 згада­
ного Закону (С. 127–128 підручника), а потім зробіть новий  вибір.
62. Це груба помилка, яка свідчить про незнання вами питання щодо по­
датків та зборів. Рекомендуємо вам ліквідувати ці прогалини, опрацю­
вавши ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки
і збори» від 20 травня 1993 р., в якій міститься перелік місцевих подат­
ків та зборів. Можна також повторити це питання за підручником
(С. 170–171), а потім повернутися до п. 49.
63. Вибачте, але цей вибір свідчить про те, що по телебаченню ви диви  тесь
виключно пригоди Масяні й жодного разу не дивились новин. Адже
такі об’єднання громадян, як політичні партії, мають на меті саме пере­
могу на виборах. У цьому немає нічого протизаконного, нехай змага­
ються. Головне, щоб їхня діяльність не суперечила Конституції та за­
конодавству України. Поверніться до п. 20.
64. Можливо, ви вже ознайомилися з коментарем до першого варіанту від­
повіді (це п. 38). Але ж ідеться не просто про безперервне прожи  вання
на території України (а якщо нелегал буде переховуватися протягом та­
кого часу?), а проживання «на законних підставах»! Зрозуміли різни­
цю? Поверніться до п. 29.
65. Ви зробили правильний вибір! Особисті права належать кожному з нас
від народження, вони ніким не надаються. Переходьте до п. 42.
66. Ви міркуєте досить прогресивно, але, на жаль, економічний стан дер­
жави відстає від вашої точки зору. Поверніться до п. 21.
67. Ви молодець! Переходьте до п. 3.
68. Правильно, саме 40 годин на тиждень. Переходьте до п. 24.
69. Це правильна відповідь. Додамо, що у випадках, коли є законні під­
стави для затримання людини з метою запобігання злочинові чи його
при пинення, можливе застосування утримання особи під вартою як
тимчасо вий запобіжний захід протягом сімдесяти двох годин. Якщо за
цей час особі не вручено вмотивованого рішення суду про утримування
під вартою, вона повинна бути звільнена. Переходьте до п. 8.
96 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
70. Цей перелік має помилки, адже за відправну точку береться дата про­
голошення незалежності України, тобто 24 серпня 1991 р. Поверніться
до п. 56.
71. Браво! Ви не помилились і можете переходити до п. 82.
72. Це груба помилка! А якщо людина пропрацювала всього декілька ро  ків
і внаслідок нещасного випадку на виробництві втратила працездат ність
або стала інвалідом? Вам треба повторити питання «Види пенсій»
(С. 142–143) і повернутися до п. 55.
73. Ви помиляєтесь, адже українське законодавство не обмежує, що
суб’єктом приватної власності в Україні можуть бути тільки громадяни
України. Це право мають і громадяни інших держав. Поверніться до
п. 83.
74. Це правильна відповідь. Саме держава встановлює розмір мінімальної
заробітної плати, який, наприклад, з 1 липня 2006 року становив 375 гри­
вень, а з 1 грудня 2006 р. — 400 гривень (Закон України «Про Держав­
ний бюджет України на 2006 рік» від 20 грудня 2005 року (ст. 82). Пере­
ходьте до п. 21.
75. Добре, що ви хоча б знаєте про існування духовних семінарій, але нев­
же ви не чули про існування недільних шкіл при храмах? Адже вони
функціонують й у вашому місті! Поверніться до п. 34.
76. Саме так! 20 листопада 1989 р. сорок четверта сесія Генеральної Асамб­
леї ООН схвалила Конвенцію про права дитини. Переходьте до п. 6.
77. Якщо міркувати таким чином, то діти всіх іноземців, які тимчасово пра­
цюють в Україні, або іноземні студенти, які навчаються в нашій державі,
по досягненні 18­річного віку автоматично стають громадянами Украї­
ни. Ваш вибір говорить про незнання теми «Громадянство в Україні».
Опра цюйте § 12 підручника (С. 101–109), а потім поверніться до п. 1.
78. Дійсно, у цей день у Парижі було прийнято Загальну декларацію прав
людини «як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі на роди
і всі держави». Цей документ має засадне значення для міжнародної рег­
ламентації прав і свобод людини, і він є першим між народним докумен­
том, у якому найповніше викладено перелік прав лю дини, що базується
на десяти відомих християнських заповідях. Пере ходьте до п. 19.
79. Це помилка! Поверніться до п. 7 і зробіть кращий вибір.
80. Це правильна відповідь. Додамо, що у міжнародно­правових докумен­
тах до цього життєвого рівня включається також медичний догляд та
не обхідне соціальне забезпечення. На жаль, наша держава поки що не
в змозі таке гарантувати. Але, сподіваємося, що з покращенням стану
дер жавного бюджету вказані гарантії будуть забезпечені і в Україні.
Пере ходьте до п. 4.
81. У тому, що ці права є невід’ємними, ніяких сумнівів не може бути. Але
твердження, що їх мають лише громадяни України, повинно було підка­
зати вам, що цей варіант відповіді — груба помилка. Ваш вибір свідчить
97 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
про незнання теми «Особисті (громадянські) права та свободи». Опра­
цюйте § 14–15 підручника і поверніться до п. 19.
82. Законом встановлено, що нормальна тривалість робочого часу праців­
ників не може перевищувати:
•  36 годин →п. 9;
•  40 годин →п. 68;
•  41 години →п. 99.
83. Суб’єктом приватної власності в Україні може бути:
•  тільки фізична особа →п. 15;
•  фізична особа або недержавна юридична особа →п. 41;
•  фізична особа — громадянин України →п. 73.
84. Правильно! Саме 6 років — з такого віку можна вступати до дитячих гро­
мадських організацій. Але зауважимо, що вступ неповнолітніх віком до
10 років здійснюється за письмовою згодою батьків, усинови телів, опі­
кунів або піклувальників. Членами дитячих організацій можуть бути
й особи віком понад 18 років за умови, якщо їх кількість у цих орга­
нізаціях не перевищує третину загальної кількості членів. Переходьте
до п. 20.
85. Ні, згода адміністрації підприємства в таких ситуаціях не потрібна. Що
ж стосується конкретного страйку, то рішенням суду його проведення
може бути визнано незаконним у разі порушення порядку його оголо­
шення та проведення. Поверніться до п. 24.
86. А якщо людина скоїла вбивство і є загроза скоєння нею інших зло­
чинів? Нехай перебуває на волі увесь час, доки не буде рішення суду?
Уважно вивчіть статтю 29 Конституції України, а потім повер ніться до
п. 42.
87. Це єдина правильна відповідь, яка повністю збігається з нормами стат­
ті 12 згаданого Закону — «Умови призначення пенсій за віком». Пере­
ходьте до п. 35.
88. Це помилка. Пенсійне забезпечення є одним із основних видів соціаль­
ного забезпечення, яке є головним державно­правовим засобом соціаль­
ного захисту населення. Поверніться до п. 4.
89. Вітаю вас із правильним вибором! Переходьте до п. 83.
90. Ви, зрозуміло, пам’ятаєте, що деякі обмеження щодо реалізації цього
права можуть встановлюватись судом відповідно до закону й лише
в інте ресах національної безпеки та громадського порядку — з метою
запобі гання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я насе­
лення або захисту прав і свобод людей. Але все ж таки завчасно пові­
домляти треба не правоохоронні органи, а саме органи виконавчої вла­
ди чи органи міс цевого самоврядування. Поверніться до п. 17 і будьте
уважніше.
91. Вітаю! Це правильна відповідь, і ви можете переходити до п. 54.
92. Ви зробили правильний вибір! Переходьте до п. 44.

93. Ви помиляєтесь! Міжнародний пакт про громадянські та політичні
права було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН пізніше, 16 грудня
1966 р. Цей пакт разом із Факультативним протоколом до нього є скла­
довою частиною Хартії прав людини, до якої також увійшли Загальна
декларація прав людини і Міжнародний пакт про економічні, соціальні
й культурні права. Поверніться до п. 54 і подумайте краще.
94. Цілком правильно! Саме стійкий правовий зв’язок особи з державою
є клю човим для поняття «громадянин». При цьому під стійким право­
вим зв’язком з державою не слід розуміти, що особа обов’язково по­
винна проживати на її території. Можна проживати у Франції і бути
при цьому громадянином України. Переходьте до п. 56.
95. Вітаю вас, якщо цей вибір ви зробили свідомо, а не за методом лотереї!
Дійсно, якщо громадянин свідомо надав про себе неправдиві відо мості,
йому може бути тимчасово відмовлено у праві виїзду за кордон — до
з’ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей. Пере­
ходьте до п. 34.
96. Цей вибір не має нічого спільного з українським законодавством. По­
верніться до п. 44.
97. Ви помиляєтесь. День 10 грудня 1948 р. є датою прийняття Загаль ної
декларації прав людини. Поверніться до п. 16.
98. Ви зробили правильний вибір. Переходьте до п. 16.
99. Це помилка! Поверніться до п. 82.
100. Вітаю вас! Саме для цих категорій громадян України передбачено про­
ходження альтернативної (невійськової) служби в державних устано вах
та організаціях охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Додамо,
що термін альтернативної служби вдвічі більший, ніж у військової, ад­
же громадянин живе дома, отримує заробітну плату й має набагато мен­
шее обмежень, аніж військовослужбовець строкової служби. Це було
останнє питання з тем 3 та 4. Попереду ще 2 тури такої гри, але для ус­
пішного проходження усіх питань необхідно ґрунтовно вивчити теми
5, 6, 7 та 8, чого вам і бажаємо!