1.    Що вам відомо про війни Карла Мартелла з араба­ми? Використовуйте “Хроніку продовжувачів Фредегара”.
“Одон же, герцоге, бачачи свою поразку і винищення, обернув проти Карла-государя і народу франків віролом­ний народ сарацинів… Карл-государ відважно виставив проти них військо і кинувся в бій. За допомогою Христа розв’язав криваву січ, короля їх Абдіраму (арабський намісник в Іспанії) поклав убитим на місці, і розбив військо, і поборов його. І так святкував перемогу над во­рогом”.
“Бачачи це, старші за князі сарацинів, котрі мешкали в ті часи в Іспанії, зібравши вороже війсіько під команду­ванням іншого короля… йдуть проти Карла і готуються до битви. А. . . переможений герцог Карл поспішає їм на­зустріч… Коли обидві сторони зійшлися в бою, сарацини, будучи переможеними і розбитими, втративши короля, кинулися навтіки, показавши тили”.
2.    З 768-го по 814 р. Франкським королівством став правити син Піпіна Короткого король Карл. Через що  було названо його Великим?
3..    Як було організовано управління державою за часів Карла Великого? Використовуйте документ “Про управ­ління палацом і королівством” архієпископа Гінкмара.
“… В ті часи звичаї були такі, що не частіше, ніж двічі на рік, проводилися збори: перші збори, коли дава­лися приписи стосовно становища усього королівства на поточний рік, і приписи не могли бути змінені ніякими подіями, крім гострої потреби для королівства. На ці збори з’їжджалися геть усі магната, як церковні, так і світські, — старші чини пропонували рішення, нижчі — приєднувалися до пропозиції. … Другі збори проводили­ся тільки з вищими та заможними радниками. На цих зборах починали обговорювати справи вже майбутнього року, якщо з якоїсь причини виявлялося щось таке, сто­совно чого необхідно було, заздалегідь обміркувавши, приписати, завчасно вирішити чи вжити заходів. … су­воро вимагалося (доручалося), щоб кожен довідувався про все якнайстаранніше, доки не вернеться знову на збори, як у межах королівства, так і за ними…”
4.    Про що свідчать статті “Капітулярія про області Саксонії”?
—    Вирішено усіма, щоб церкви Христові, що тепер споруджуються в Саксонії в ім’я істинного Бога, кори­стувалися більшою, ніяк не меншою пошаною, ніж та, якою користувалися до того ідольські капища…
—    Хто увірветься до церкви силою, чи візьме звідти що-небудь силою чи тайно, чи підпалить самую церкву,
—    хай буде він скараний смертю.
—    Хто за язичницьким звичаєм спалить тіло померло­го та оберне у попіл його кістки, — буде покараний смертю.
—    Підлягає смертній карі кожний, хто порушить вірність государю-королю.
5.    Чим імперія Карла Великого відрізнялася від дер­жави за часів Хлодвіга?
6.    За часів правління Карла Великого розпочалося певне піднесення його культури. Історики назвали цей час “Каролінгським відродженням”. Доведіть це.
7.    На основі матеріалу підручника підготуйте відпо­відь на питання: “Як і чому стався крах імперії Карла Великого”?
8.    Доберіть конкретні факти про те, що “Верденський договір” 843 р. поклав початок політичній роздрібне­ності.
9.    Прочитайте “Скаргу про розподіл імперії” Флора Ліонського. Що в ній говориться про королівську владу?
“Але тепер, перебуваючи у стані глибокого занепаду, ця велика держава одразу втратила і свій блиск, і найме­нування імперії: державу, донедавна ще єдину, розподі­лено на три частини і нікого вже неможна вважати імпе­ратором; замість государя — безліч правителів, замість держави — лише один шматок… Пастори божії, котрі звикли збиратися разом, не можуть вже за такого роз­поділу держави влаштовувати свої синоди, немає вже більше народних зборів, немає законів, даремно вирі­шили б посоли прибути туди, де дворунемає. Що ж відбулося із сусідніми народами на Дунаї, Рейні, Роні, Лу­арі і По? Всіх їх, одвічно з’єднаних узами згоди, тепер союз цей розірвано, будуть роздирати печальні усо­биці…”.
10.    Іконоборство означало конфлікт візантійських ім­ператорів з церквою. Який вплив на історію Візантії справили іконоборницькі рухи?
11.    Серед захисників православ’я було багато потер­пілих за свою стійкість, особливо відзначився в IX ст. настоятель студійського монастиря Федір Студіт. Що вам відомо про його діяльність?
12.    Чим відрізнялися оселі знаті від осель простих лю­дей?
13.    Як за одягом можна визначити, яке становище по­сідала людина у візантійському суспільстві?
14.    Порівняйте мораль візантійців з мораллю західно-європейців.
15.    З 867-го по 1056 р. у Візантії правила Македонська династія. Найкращі її часи припадають і на правління Василія І. Чим прославився цей імператор?
16.    Заповніть таблицю:

 Східні слов’яни  Західні слов’яни  Південні слов’яни

17. Якими були наслідки вторгнення слов’ян до Ві­зантії?
18. У сер. IX ст. Болгарія прийняла від Візантії хри­стиянство. Доберіть конкретні факти, що свідчать про значення цієї події.
19. Складіть план на тему: “Перше Болгарське Царство”.
20. Великоморавська держава пов’язана з іменами Ки­рила і Мефодія. Що ви знаєте про це з художньої літе­ратури, творів мистецтва?
21.    Які із зазначених дат пов’язані:
—  з виникненням Франкської імперії — 768 p., 800 p., 814 p.?
—     з Верденським договором — 800 p., 814 p., 843 p.?
—    з іконоборством — VII ст., VIII — IX ст., IX ст.?