Московська держава1. Поясніть, як ви розумієте прислів’я про Москву: Москва у всієї Русі під горою — в неї все котиться.

Москва будувалася століттями.
Москва білокам’яна ясна.
Москва-матінка — золоті маківки.
Москва сльозам не вірить.

2.Поміркуйте, чим можна пояснити, що центр економічного та політичного життя перемістився з районів Владимиро-Суздальської землі у ряд нових феодальний центрів (Тверський, Московський, Суздальський та ін.)? 3. Порівняйте економічний розвиток у Північно-Східній Русі Московського та Тверського князівств. 4.Що визначило перемогу Москви у боротьбі за об’єднання руських земель? 5. У боротьбу за політичне панування на Русі між московськими та тверськими князями активно втручалися хани Золотої Орди. Прокоментуйте це.
6. Літописець писав про княжіння Калити: “І була від тих часів тиша глубока на 40 років, і перестали погані воювати землю Руську, і відпочили християни від вели¬кої знемоги та незчисленних тягарів та насилля татарского…” Дайте свою оцінку діяльності Івана Калити.
7. Як Іванові Калиті вдалося розширити територію своїх володінь, не вдаючись до зброї?
8. Чи погоджуєтеся ви з оцінкою К. Маркса, що за часів Калити було закладено підвалини могутності Москви?
9. На військовій нараді, скликаній у Москві, Дмитрій виклав план бойових дій. Основна ідея полягала в тому, щоб захопити ініціативу, не дати противникові можливості об’єднатися і розбити його по частинах, починаючи з монголо-татар. Дайте характеристику цьому плану.Іван Калита
10. Доберіть факти, що свідчать про те, якою ціною було здобуто перемогу на Куликовому полі.
11. Наведіть приклади видатних полководницьких здібностей Дмитрія Донського.
12.Чи згодні ви з оцінкою Софонія у “Задонщині” значення Куликовської битви: “І вже застогнала земля Татарська, нещастями та смутою вирилась. Зникло в царів бажання на землю Руську ходити, вщухла їхня веселість. Вже погані зброю свою опустили, а голови нахилили під мечі руські. Труби їхні не сурмлять, змовкли їхні голоси.
13. Чи згодні ви з тим, що, незважаючи на захоплення руських земель Тохтамишем, Куликовська битва відіграла важливу роль в історії руського народу?
Чому єдність руських феодалів перед лицем зовнішнього ворога, такими важкими зусиллями здобута Дмитрієм Донським напередодні Кулйковської битви, порушилася?
14.Напр. XIV ст. втратило незалежність Нижньогородське князівство. Чому це стало можливим?
15. В XV ст. відбувається територіальне поширення Московської держави. Назвіть землі, які увійшли до її складу? Покажіть ці землі на карті “Утворення Московської централізованої держави в XIV — XV ст.”.
16. 1480 р. було повалене монголо-татарське іго. Іван ІІІ виявив неабияку політичну майстерність, коли “побив одних татар за допомогою інших”. Як ви розумієте цей вислів?
17. Завершення об’єднання руських земель тривало приблизно 50 років під час великого княжіння Івана III Васильовича (1462 — 1505 pp.) та перших років княжіння Василія III Івановича (1505 — 1533 pp.). Що зробив Іван ІІІ задля завершального етапу об’єднувального Процесу?

Іван ІІІ
Іван ІІІ

18. Про яку подію йдеться у літописі: “Відступили сини руські від берега, тоді татари, пройняті страхом, побігли, вирішивши, що якщо берег віддає їм Русь, то, значить, хоче з ними битися!”

19.В історичних творах минулого століття наполегливо проводилася думка, що “визволення Русі з-під влади ординських ханів сталося нібито “саме собою”, без зусиль з боку Івана III і, в усякому разі, без великої війни. Навіть ті історики, котрі високо оцінювали його державну та дипломатичну діяльність, вважали Івана III нерішучим полководцем, ледве не боягузом і шукали причини перемоги над Золотою Ордою в її “саморозпаді”, в “дипломатичному мистецтві” Івана III або взагалі у “сприятливих обставинах.” А яким є ваше ставлення? Дайте свою оцінку подіям.
20.Великий князь “не розпочинав активних наступальних дій, бажаючи виграти час з метою зосередження но-вих сил і навіть послав до Ахмед-хана свого представника для переговорів. Таку поведінку Івана III було розцінено деякими політиками у Москві як прояв його слабкості та нерішучості. Але Іван III не міг виступити проти Ахмед-хана, доки не було ліквідовано заколот його братів”. Яким є ваше ставлення до цих фактів?
21.Спробуйте скласти схему управління Руською державою напр. XV — на поч. XVI ст. Порівняйте, чим вирізнялася влада князя, місцевих боярів-намісників. Яку роль грали Боярська дума, накази?Судебник 1497 р.
22.Чиї інтереси захищав Судебник 1497 p.? Яке значення мала 37 стаття Судебника про введення Юр’єва дня?
23.Яку роль відігравали церковні собори? Які стосунки склалися між державою та церквою?
24.Монголо-татарська навала та встановлення золото- ординського іга завдали удару культурі Русі, затримали її подальший розвиток та зумовили її відставання від культури західноєвропейських країн. У чому це виявлялося? Наведіть приклади.
25. Починаючи з другої пол. XIV ст. в руських землях розпочалося культурне підаесения, пов’язане з відновленням господарства та розвитком держави, успіхами у визвольній боротьбі. Доберіть приклади, що свідчать про розвиток освіти, літератури, архітектури, мистецтва.

Освіта Література Архітектура Мистецтво

Заповніть таблицю “Культура Північно-Східної Русі”.