1.    Порівняйте, чим відрізнявся спосіб життя римлян від способу життя германців на початку нашої ери.
2.    “Германці люблять, щоб було багато худоби: у цьому полягає єдиний і найприємніший для них вид багатства” (Тацит, «Про походження та місце проживання германців”). Як це характеризує заняття германців?
3.    На основі документа зробіть висновок про те, чим відрізнялася становище рабів у римлян і у германців: “…рабами вони користуються не так, як у нас, із розпо­ділом обов’язків між ними як дворовою челяддю: кожен з рабів хазяйнує у своєму домі, в своєму господарстві. Господар тільки обкладає його, подібно до колона, певною кількістю хліба чн дрібної худоби, чи одягу (у ви­гляді оброку); тільки в цьому проявляється його обов’язок який характеризуэ його як раба. Усі інші хатні обов’язки виконують жінка та діти господина” (Тацит, “Про находження та місце проживання германців”).


4. Знайдіть на карті під назвою “Римська імперія і Велике переселення народів” територію Римської імперії напр. IV ст., кордон розподілу Римської імперії у 396 p., кордони “варварських держав” близько 684 р. германських племен, що розселилися на території Західної Римської імперії.
5.    Якими були причини занепаду Західної Римської імперії у 476 p.?
6. Прочитайте уривок з твору Прокопія Кесарійського: як він характеризує Теодориха Великого?
“Він не схотів прийняти ані знаків достоїнства, ані імені римського імператора, але й дедалі продовжував називатися іменем гех (лат. — король) — так в основ­ному варвари називали своїх керівників, підлеглими ж своїми він керував міцно, тримаючи їх у покорі, як це належить справжньому імператорові. Він вищою мірою піклувався про правосуддя та справедливість і неухильно слідкував за виконанням законів; він зберігав недоторка­ною свою країну від сусідніх варварів і цим набув най­вищої слави й мудрості, й доблесті… За своїм ім’ям Теодорих був тираном, загарбником власті, а насправді найсправжнім імператором, ніяк не нижче найбільш ус­лавлених, тих, що від самого початку носили цей титул; любов та повага до нього з боку готів та італійців були величезними, зовсім не схожими на ті почуття, що, як правило, висловлюють люди”.
7. Складіть схему організації християнської церкви.
8. Напр. IV ст. під впливом єпископів імператор Феодосій І заборонив поклоніння усім іншим божествам у Римській імперії і проголосив  державною релігією християнство. Давні храми було закрито, статуї давньоримських бот розбито і закопано в землю. Про що свідчать ці факти?
9.    Порівняйте ставлення Хлодвіга до християнської церкви на початку й наприкінці його правління, викори­стовуючи фрагменти “Історії франків” Григорія Турського.
—    “В ті часи багато з церков було пограбовано вій­ськом Хлодвіга через те, що тоді він ще перебував під впливом оман язичництва”.
—    «Священик, призвавши короля, став таємно на­віювати йому, щоб той увірував в істинного Бога, творця неба та землі, й відкинув ідолів, котрі ані йому, ані ін­шим не в змозі принести користь. Той же сказав у від­повідь: “Я б залюбки послухався тебе, святійший отець, але перешкодою є те, що народ, який іде за мною, не до­пустить, щоб були знехтувані його бога; втім, піду і по­говорю з ним, згідно із твоїм словом”. І ось коди прий­шов він до своїх, то перш ніж почав говорити, весь на­род, за сприяння могутництва божия, в один голос вигукнув: “Відкинь смертних богів, благочестивий король, ми готові слідувати богові безсмертному…”.
10.    Порівняйте, чим відрізнялось управління державою Хлодвігом від управління племенами у германців?
11.    Назвіть засоби, за допомогою яких знамениті люди ставали великими землевласниками.
12.    Прочитайте записи “Салічеської правди”; як ви ро­зумієте їх значення?
“Якщо хтось, заставши на своїй ділянці чужий скот без пастуха, загонить його і зовсім нікому про це не заявивши і якщо якась скотина здохне, — відшкодовує, як при крадіжці, вартість і, більш того, засуджується до сплати 1400 динаріїв, що скіладає 35 солідів.
«Якщо хтось вкраде чийогось раба, коня чи упряжну тварину, суд забов’язував   сплатити 1200 динаріїв, що складає 80 содідів”.
“Якщо хтось буде засуджений до випробувань за допо­могою казана з киплячою водою, в такому разі сторони можуть погодитися, аби засуджений викупив руку і взяв зо­бов’язання представити співприсяжників. Якщо злочин виявиться таким, за який у разі доказу винний за зако­ном має сплатити 16 содідів, він зможе викупити  ру­ку за 3 соліди”.
13.    Що ви знаете про короля Артура з художньої літе­ратури, творів мистецтва?
14.    “Боже, позбав нас від люті норманів!” Як ви ро­зумієте цей вислів?
15.    Поміркуйте, чим можна пояснити слова: “Візантія на відміну від Західної Римської імперії не тільки ви­стояла під натиском варварів, але й проіснувала понад тисячу років”?
16.    Поясніть, в чому полягає відмінність влади імператора Візантії від влади франкських та англосаксь­ких королів?
17.    Порівняйте церковну владу константинопольського патріарха і Папи римського. Що є спільним і в чому від­мінності?
18.    Якими були причини повстання “Ніка”?
19.    Аргументуйте, чому храм святої Софії названо “чу­дом з чудес”.
20.    Впишіть дати подій:
Велике переселення народів — … .
Розподіл Римської імперії —
Загибель Західної Римської імперії — ….
Виникнення Франкського королівства — … .
Битва біля міста Суассон — … .
Вторгнення слов’ян і арабів до Візантії — … .