Мета: познайомити учнів з умовами і тенденціями розвитку української культури на початку XX ст:; форму­вати в учнів уміння і навички, готу­вати виступи, рецензії і виступати з ними; виховувати гордість за ви­сокі досягнення наших учених.

Основні терміни і поняття: націо­нальний гніт, університет, природні науки, гуманітарні науки.

Події і дати:

1904 р. — видання в Петербурзі «Нарисів історії українського народу» М. Грушевського;

1907 р. — початок роботи в Киє­ві українського Наукового това­риства;

1907-1909 pp. — видання «Слов­ника української мови» Б. Грін- ченка;

1908 р. — в Одесі відкритий пер­ший аероклуб;

1913 p. — Л. Нестеров виконав мертву петлю.

Історичні діячі: М. Грушевський, Д. Багалій, Б. Грінченко, О. Єфіменко, П. Нестеров, Ф. Вовк, А. Кримський, Л. Лутугін.

Обладнання: підручник, альбом з іс­торії культури України, портрети видатних діячів культури України, контурні карти, підручник з історії України для 9 кл. Ф. Г. Турченко та М. Мороко.

Міжпредметні зв’язки:література, географія, історія, геологія.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

 1. Дайте визначення поняттям ма­теріальної та духовної культури.
 2. Яким був стан освіти в Україні в XIX ст.?
 3.  Назвіть відомих вам діячів ук­раїнської науки другої половини ХІХ ст.

Учитель. На початку XX ст. гос­подарське, суспільно-політичне і ду­ховне життя людства стало складні­шим. Тільки ті країни, які зуміли суттєво підняти свій освітній і нау­ковий рівень, змогли відповісти на виклик часу, що вимагав швидкого перетворення аграрно-індустріаль­ного суспільства на оновлене, індус­тріальне. Решта країн і народів були приречені на відставання.

М. Грушевський
М. Грушевський

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу

 1. Особливості розвитку культури. 

Освіта

Робота в групах (шість груп) з під­ручником і додатковою літературою. Збирання банку даних для складан­ня порівняльної таблиці «Розвиток освіти в Західній Україні та Над­дніпрянщині».

11

 

Завдання, записані на дошці

Визначити мову навчання, типи навчальних закладів, їх кількість, склад учнів.

Аналіз документів за підручником Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Іс­торія України для 9 кл. — К.: Генеза, 2005.  — С. 385-386.

2. Розвиток науки

Імпровізоване засідання україн­ського наукового товариства (УНО).

Повідомлення учнів

 1. М. Грушевський — організатор української науки.
 2.   Б. Грінченко та його «Словник української мови».
 3.   Д. Заболотний та його дослі­дження в галузі боротьби з ін­фекційними хворобами.
 4.   Видатні представники авіації П. Нестеров, JI. Мацієвич.
 5.    С. Реформаторський та В. Вернадський.

Завдання

Розпочати заповнення таблиці «Розвиток науки».

111

IV.   Закріплення нових знань і умінь

Робота з контурною картою

а)  Надписати місто, де було від­крито перший в Україні ае­роклуб, указати дату його засну­вання;

б)  указати місто, в якому почали свою діяльність авіаконструкто­ри Д. Григорович та І. Си- корський.

V. Підсумок уроку

Історичний тренінг

 1. Назвіть прізвища українських учених світового рівня.
 2. Перерахуйте основні тенденції розвитку культури Україні на початку XX ст.
 3. Назвіть відомих українських іс­ториків другої половини XIX — початку XX ст.
 4. Назвіть відомих вам українських учених-природознавців початку XX ст.

VI. Домашнє завдання

 1. Закінчити складання таблиці «Розвиток науки»
 2. Підготувати повідомлення про українських письменників:

І.   Франка, Лесю Українку. М. Коцюбинського, В. Стефа- ника, В. Винниченка, Олексан­дра Олеся (Кандибу) та уривки з їхніх творів.