Мета: продовжити знайомство зі стилями архітектури та живопису; основними мистецькими напряма­ми; формувати вміння виступати перед аудиторією; розуміти взає­мовплив між розвитком суспільства, політичного життя і духовної куль­тури; виховувати в учнів шанобливе ставлення до досягнень наших діячів культури України.

Основні поняття і терміни: архітекту­ра, стиль, образотворче мистецтво, театр, опера, модерн.

Події і дати:

1907 р. — відкриття в Києві пер­шого в Україні професійного те­атру;

1911 р. — відкриття в Києві Пер­шої української художньої ви­ставки;

1907 р. — видання «Російсько- українського пісенника».

Історичні діячі: М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Заньковець- ка, М. Садовський, М. Лисенко.

Обладнання: підручник, карта, аль­бом з історії культури України, порт­рети видатних діячів культури Ук­раїни, репродукції картин.

Міжпредметні зв’язки: історія, літе­ратура, музика, образотворче мис­тецтво.

Тип уроку: урок-конкурс.

ХІД УРОКУ

І.Організаційна частина уроку

Повідомлення теми та очікуваних результатів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Ось уже протягом де­кількох уроків ми з вами знайоми­мося з особливостями культури Ук­раїни початку XX ст., вивчаємо ві­домості про наукові та літературні досягнення тих років.

Сьогодні ми продовжимо знайоми­тися з тогочасними здобутками в га­лузі мистецтва.

Ми повинні продемонструвати уміння використовувати додаткову літературу, виявляти своє ставлення до діячів культури, оцінювати ре­зультати своєї роботи.

Дві команди «Театрал» і «Мистецт­вознавець» беруть участь у конкурсі біографів, будівельників-архітек- торів, дослідників, ілюстраторів. Групи в командах сформовані за ба­жанням учнів. Кожен член команди має право допомагати своїм пред­ставникам. Щоб з’ясувати, яка ко­манда першою братиме конверти, проводиться бліц-турнір капі­танів — змагання за короткий час.

ІІІ. Основна частина уроку

Бліц-турнір капітанів

1. Портретна галерея (на дошці роз­міщені портрети учених, істори­ків, письменників, поетів).
а)Покажіть портрети відомих ук­раїнських письменників і поетів кінця XIX — початку XX ст.; на­звіть їх;
б)назвіть і покажіть портрети уче­них, істориків даного періоду.
2. Дайте визначення поняття «мо­дернізм».
3. «Вічний революціонер», автор віршів «Каменярі» і «Гімн рево­люціонерів». Хто це?
4. В якому місті почав свою діяль­ність конструктор першого у сві­ті гідролітака Д. Григорович?
5. В якому місті почав свою діяль­ність один з перших конструк­торів літаків і вертольотів І. Си- корський.
6. Учений, який першим у світі відкрив шляхи розповсюдження чуми і запропонував засоби бо­ротьби з цією хворобою.

Конкурс 1. «Біографи»

Біографи одержали завдання підго­тувати повідомлення про відомих

архітекторів, живописців і артистів. (Учні при підготовці використовують книгу з серії «Сто великих людей Ук­раїни».) За змістовне повідомлення учень отримує 1 бал, за правильну відповідь — 1 бал.

Учні виступають з повідомленнями, які вони готували вдома.

  1. Розквіт українського театру.
  2. Розвиток музичної творчості.
  3. Український модерн в архітек­турі.

1. Визначте, ким були…

а)І. Франко, М. Коцюбинський — це         (письменники)’,

б)В. Кричевський, Т. Бойчук — це              (живописці);

в)В. Городецький, О. Лушпин- ський — це              (архітектори);

г)Н. Садовський, П. Саксаган- ський — це              (артисти).

2. Чи грала М. Заньковецька в по­стійному українському театрі?

Орієнтовна відповідь. На жаль, мрія М. Заньковецької про те, що вона гратиме в постійному українському театрі, так і залишилася нездійснен­ною. Хоча навіть за тих жорстоких часів, коли українське слово постій­но переслідувалося, М. Заньковець­ка та її друзі по сцені — М. Кропив- ницький, Н. Садовський, П. Саксаганський виявили мужність і напо­легливість — вони створили театр, який пізніше став називатися ук­раїнським театром корифеїв. Це був не один стабільний театр, а різні ко­лективи, де був зміцний творчий склад. Незмінним залишалося одне: єдність творчих принципів артистів, їхнє прагнення утвердити демокра- тично-реалістичне мистецтво.

3. Ким і де був створений перший український професійний те­атр?

Орієнтовна відповідь. Микола Са­довський в 1906 р. створив у Полтаві перший український стаціонарний і професійний театр.

4. Який вплинула революція 1905 року на український театр?

Орієнтовна відповідь. Демократична революція 1905-1907 pp. сприяла і тому, що український театр міг обирати самостійно репертуар, дала по­тужній імпульс зростанню його сус пільної ролі.

5. Назвіть видатних драматургів та провідних українських акторів того часу.

Орієнтовна відповідь. Драматурги: М. Старицький, І. Тобілевич, Леся Українка, І. Франко; актори: М. Кро- і пивницький, брати Тобілевичі, і М. Заньковецька.

З чиїм ім’ям пов’язане заснування в Києві музично-драматичної школи? (М. Лисенка)

Гра 2. «Вільний мікрофон»

Учитель пропонує учням розповісти про українських архітекторів і про-1 демонструвати репродукції архітек- j турних споруд кінця XIX — початку XX ст.

Запитання

Назвіть провідний український І стиль в архітектурі того часу.

Назвіть архітектурні споруди, j виконані в українському націо­нальному стилі.

Повідомлення учнів про архітектурні споруди

Див. табл. 2.

222

Конкурс 3. «Музичний ринг»

Учитель розказує про пісенно-музичну культуру, учні відповідають на  питання, поставлені учителем після  розповіді.

1. 3 якого часу починають функ­ціонувати музичні школи на Україні?

Таблиця 2

2. В яких містах виникли оперні театри? Позначте ці міста на контурній карті.

3. Назвіть імена видатних ук­раїнських співаків.

4. Хто є основоположником ук­раїнської музичної класики?

5. Назвіть російських компози­торів, які писали свої твори на українські теми.

6. Яку роль у національному відродженні відіграла музика?

Конкурс 4. Конкурс дослідників- живописців

По черзі члени команд розповіда­ють про живописців та аналізують зміст їх картин. Учні в цей час за­повнюють таблицю «Український живопис на початку XX ст.». Яка ко­манда назве більше за всіх живопис­ців та їх картини, та й перемагає в цьому конкурсі.

Приклад таблиці Див. табл. 3.

22

IV. Підбиття підсумків конкурсу

V. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення про побут українського народу, зви­чаї українців.

2. Підготуватися до уроку-гри «Вгадай предмет».

3. Виконати на контурній карті за­вдання № 2, 3, 4, 6.