Мета: збирання інформації щодо історичної долі територій заселених українцями на початку Першої світової війни, її аналіз та узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між територією розселення українців і подальшими історичними про-цесами, розвиток просторової компетентності, виховання поваги до історії власного народу.

Кінцевим результатом проекту може бути добірка наочного ма-теріалу з інформативним супроводом (комп’ютерна презентація).

Тип проекту: інформаційний.

Матеріали і ресурси: комп’ютер, «Електронний атлас з курсу “Історія України”». 10 клас. Для загальноосвітніх навчальних закладів (©ЗАТ «Інститут передових технологій», 2006 р.), фотоапарат, атлас, історична карта, контурна карта та довідкова література; Сергійчук В. І. Етнічні межі і державний кордон України. К., 2000; Сергійчук В. І. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 роках. К., 1999.

Груповий міні-проект «Українські землі на початку Першої сві-тової війни здійснюється протягом двох уроків. (Пошуковий і аналітичний етапи проводяться на 1-му занятті, практичнийвдома, презентаційний і контрольнийна 2-му занятті).

Робота над проектом

На початку навчального року в учнів потрібно сформувати мотиви навчання, головним з яких є інтерес до предмета. Звичайно, учнів навчають не тільки того, що їм цікаво. Навчання -це праця, що потребує великого напруження сил. І все ж стійкий інтерес уч-нів до предмета іде через цікавість і допитливість і значною мірою визначає успіх учнів у навчанні. Тому рекомендується розпочати проектну діяльність з неважкого міні-проекту із залученням комп’ютерних технологій.

На першому уроці наголошується на дослідницькій проблемі проекту, для розв’язання якої мають бути створені ініціативні гру-пи у кількості 6–8 осіб (відповідно 3–4 на мікрогрупу).

Складність для учнів полягає в тому, що необхідно підтвердити закономірності зв’язку історичного розвитку держави з її географічним положенням.

На етапі організації проектної діяльності створюються дві ініціативні групи, які самі обирають територію дослідження — Західну Україну у складі Австро-Угорської чи Україну в складі Російської імперій.

На основі аналізу наявної інформації учасники груп складають план реалізації проекту. За допомогою електронного атласа, істо-ричної карти, підручника, довідкової літератури вони знаходять оптимальний спосіб досягнення мети проекту.

Під час організації проектної діяльності вчитель чітко ставить перед собою завдання з формування інформаційної, а також пред-метної просторової компетентності. У роботі з інформацією він за-безпечив здобуття учнями досвіду:

1) установлення зв’язків між об’єктами, описаними словесно і представленими графічно;

2)  переведення інформації з однієї форми (графічна) в іншу (таб-лична);

3)  пошуку інформації в науково-популярних журналах.

Учитель дозує труднощі, з якими учні можуть зіштовхнути-ся під час інформаційного пошуку, залишивши їм для самостійного розв’язання їм лише названі завдання. Для полегшення ро-боти можна використати електронний атлас з курсу Історія України для 10 класу, що виготовлений інститутом передових технологій на замовлення Науково-методичного центру з організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України.

Оскільки даний міні-проект є вступним і найменшим за часо-вим навантаженням, уже наступним етапом буде презентація й аналіз результатів виконання проекту з оцінюванням його якості.

Презентація проходить у комп’ютерному класі. Представники міні-груп по черзі розкривають зміст свого творчого доробку комп’ютерної презентації. (Програма створення слайд-шоу Роwеr-Роіnt).

У наш час розвитку інформаційних технологій та глобальної ін-форматизації суспільства виникає чимало проблем, пов’язаних з опрацюванням інформації. Існує досить багато джерел інформа-ції, але вона не завжди може відповідати вимогам об’єктивності, адекватності та цінності. Тому слід вчитися відсіювати зайве з по-тужного інформаційного потоку. Існує велика кількість засобів

представлення інформації, але невміле їх використання призво-дить або до зниження зацікавленості аудиторії, або перетворює все навколо на «розвагу та ефектні явища»; при цьому втрачається цінність інформації, яку необхідно донести до аудиторії.

Якщо необхідну інформацію представлено з урахуванням вмілого застосування відповідних засобів, це сприяє досягненню поставленої мети, розумінню аудиторією доведеної до неї інформації саме у тому ракурсі, який передбачався при постановці завдань проекту.

Після комп’ютерної презентації відбувається бесіда, під час якої проводиться аналіз результатів даного міні-проекту. Під час оцінювання вчитель звертає особливу увагу на розвиток предмет-них просторових компетенцій учнів. Учні оцінюють результати ро-боти над проектом з огляду на можливості використання набутих умінь і способів діяльності.