У 1915 році ро­сійська армія зазнала поразки і змушена була залишити не лише захоплені українські землі Австро-Угорщини, а й чимало українських земель самої Російської імперії. На територію Катеринославської губернії, як і в інші досить віддалені від фронту українські регіони, хлинув потік біженців — переважно з Польщі та західних територій Ук­раїни. Населення Галичини, Холмщини, Волині, Поділля десятками тисяч прибувало на станції та до міст Катери­нославської губернії. Крім біженців, постала і проблема військовополонених, які масово були захоплені на почат­ку війни, а тепер також переміщувалися на схід. У нашому краї в 1915 р. було зосереджено 250 тисяч військовополо­нених та біженців. На 1916 рік у губернії було на постійних засадах розміщено майже 200 тисяч біженців.

Уряд не міг справитися з проблемою і звернувся за до­помогою до громадськості. Виникло кілька неурядових організацій, які об’єднували громадські зусилля для вирі­шення проблем воєнного часу:

Палата рядових у другому госпіталі Катеринослава
Палата рядових у другому госпіталі Катеринослава

«Союз міст», «Земський союз», «Товариство допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від військових дій» тощо. Саме ці організації опікувалися біженцями, організовували для них школи та лікарні, мобілізовували ресурси для забезпечення потреб населення краю. У Катеринославі в 1915 році було створе­но комітети допомоги населенню Галичини та з піклування за біженцями. Комітети у своїй діяльності спиралися не лише на урядові кошти, а й на пожертвування населення краю, які почали збирати з березня 1915 року.

Серед біженців було багато євреїв та німецьких колоністів, яких російська адміністрація виселяла з постійних місць проживання. Особливо масово біженці спрямовувалися у Но- вомосковський повіт. Для контролю за потоками біженців та військовополонених у Катеринославі було роз­горнуто розподільний та евакуаційний пункти. Бі­женців масово розселю­вали та працевлаштовува- ли у сільській місцевості. Для опіки над ними були створені місцеві відділи Татьянинського комітету (комітет, створений од­нією з дочок Миколи II). їм видавалося до 10 рублів для харчування на місяць на одну людину, пізніше ця сума була скорочена до 6 рублів.