Відповідальність — складне соціальне і правове явище.

У широкому значенні цей термін трактується як відношення особи до суспільства, держави, до інших осіб з приводу виконання певних обов’язків.

Поняття відповідальності розглядається в двох аспектах:

ретроспективному — особа відповідає за свої дії, уже зроблені (відповідальність за минуле);

перспективному (позитивному) — особа відповідає за дії, що відбуваються, або мають бути скоєними, наприклад відповідальність батьків перед суспільством за виховання дітей (відповідальність за майбутнє).

У залежності від сфери соціальної діяльності соціальну відповідальність розділяють на відповідальність політичну, юридичну, моральну, відповідальність перед суспільними організаціями тощо.

Юридична відповідальність — застосування державою до винної особи санкцій за скоєне правопорушення.

Ознаки юридичної відповідальності:

— пов’язана з державним примусом — способом державно впливу на суб’єкта правопорушення, що тягне для нього п вбавлення особистого, майнового чи організаційного харан теру;

— відображає негативну реакцію держави на правопорушен і на суб’єкта, що винний у його вчиненні;

— настає лише за скоєння конкретного правопорушення;

— виражається в обов’язку правопорушника зазнати несприят ливих для себе наслідків за протиправну поведінку;

— здійснюється в процедурно процесуальній формі.

Принципи юридичної відповідальності:

— законності: юридична відповідальність настає за діяння, г редбачені законом, застосовується в суворій відповідності з в значеним законом порядком;

— невідворотності: полягає в неминучості настання відповід ності правопорушника, оперативності застосування захо відповідальності за вчинені правопорушення, ефективнос заходів, застосовуваних до правопорушників;

— доцільності: полягає у відповідності обраного заходу вплив? на правопорушника цілям юридичної відповідальності;

— справедливості: виявляється в тому, що кримінальне пока рання не встановлюється за проступки, при встановленні зс ходів покарання і стягнення не повинно принижуватися люд ська гідність, за одне правопорушення встановлюється тіл! одне покарання тощо;

— обґрунтованості: виражається в установленні самого фак ту вчиненого правопорушником протиправного діянн як об’єктивної істини;

— своєчасності: означає можливість притягнення правопору ника до відповідальності протягом строку давності, тобто п міжку часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення*

Ціль (мета) юридичної відповідальності полягає у вияві її соціальної необхідності та ефективності:

1) Формування правомірної поведінки не тільки в осіб, які скоїли правопорушення, а й усіх інших членів суспільства.

2) Компенсація потерпілому (у тому числі й державі) збитків,.заподіяних правопорушенням, включаючи і моральну шкоду.

3) Позбавлення винного на деякий час можливості вчиняти нові правопорушення.

4) Вплив на винного та інших осіб, внаслідок якого у них повинно зникнути бажання вчиняти нові правопорушення.

5) Надання винному можливості для пристосування до нормального життя в суспільстві.