Застосування норм права — де владна діяльність компетентних державних органів, їх посадових осіб та інших’суб’єктів щодо прийняття індивідуальних правових приписів із метою вирішення конкретної справи.

У процесі застосування норм права уповноважений орган за допомогою індивідуальних актів вирішує два завдання:

1) організації виконання приписів норм права, їх позитивного виконання;

2) забезпечення відповідної реакції на порушення або неналежне виконання норм права.

Ознаки правозастосування:

1) це діяльність, яка здійснюється лише відповідними державними органами чи за їх делегуванням громадськими структурами;

2) застосуванню норм права притаманний державно-владний характер;

3) застосування норм права завжди має активний творчий характер;

4) правозастосування здійснюється у певних процесуальних формах;

5) процес застосування норм права завершується виданням пра-возастосовного акта, в якому фіксуються індивідуально-конкретні правові приписи.

Правозастосовний акт — це індивідуально-конкретний, дерта ино-владний припис, винесений відповідним органом унаслідок нирішення юридичної справи.

Ознаки правозастосовного акту:

— приймається лише державними органами в результаті здійснення правозастосовчої діяльності;

— націлений на юридичну фіксацію та визнання певних фактів з точки зору їх правомірності чи протиправності;

— має державно-владний характер і є обов’язковим для чітко визначених суб’єктів;

— має чітко визначену форму та атрибути;

— розрахований на однократне застосування;

— породжує певні юридичні наслідки для визначених суб’єктів