Мета: дослідження змін на політичній карті Азії, Африки, Ла-тинської Америки протягом першої половини ХХ ст.; розвиток предметних компетентностей — простору, часу, історичності, іден-тичності, цінностей та загальних щодо історії — комунікативної та інтелектуально-інформаційної; виховання поваги до історичної спадщини народів світу.

Кінцевим результатом проек туможе бути учнівський проект у вигляді комп’ютерної презентації — «електронний атлас».

Тип проекту: творчий.

Матеріали і ресурси: комп’ютер, електронний атлас з курсу всесвітньої історії для 10 класу, історична карта та довідкова література.

Створюється протягом вивчення теми «Країни Азії, Африки, Латинської Америки».

Робота над проектом

Даний проект передбачає створення кількох проектних груп учнів. Кількість груп визначається залежно від кількості учнів у класі. Оптимальна група з шести осіб. До неї повинні входити уч-ні з різним рівнем предметних та загальнонавчальних компетен-цій. Кожна група під час аналітичного етапу формулює проблему і мету проекту, добирає необхідну інформацію. Обов’язковим на даному етапі є складання плану реалізації проекту з розподілом ролей у групі. Цей проект показовий тим, що на етапі планування

учні самостійно визначають критерії оцінки продукту і самі називають фахівців, що є експертами з даних питань. Перед початком планування вчитель ставить учням питання про те, «що від них особисто буде потрібно, якщо вони будуть проводити презентацію, де вони будуть її проводити, і т. ін.». Таким чином, під час бесіди визначається загальна стратегія. Детальне планування («що про-читати, з ким зустрітися, що обговорити») проводиться учнями са-мостійно. План, намічений на початку роботи, з часом може конк-ретизувався.

У подібних проектах з істотною «творчою» складовою як з ініціативи учнів, так і за ініціативою вчителя досить часто відбуваються обговорення щодо кінцевого варіанта продукту. У цій ситуації важливо, щоб консультант перебував на формальній позиції (наприклад, позиції культурної норми), а не спирався на особисті уподобання.

Інформаційні та мультимедійні технології переводять сучасні наукові дослідження на нові рівні збору даних, їх обробки та аналізу. Для зберігання та обробки великих масивів інформації науковцями використовуються різноманітні потужні бази даних; засоби моделювання складних процесів та явищ. Процес наукового дослідження стає прозорішим і доступним для контролю і спеціального вивчення. Цілком можливим є створення синтетичного науково-навчального продукту, побудованого із залученням усіх необхідних програмних підходів (наприклад, електронний атлас Азії, Африки, Латинської Америки у першій половині ХХ ст.). У ньому ен-циклопедичний компонент має бути пов’язаний з географічною інформаційною системою, що забезпечувала б просторовий аналіз

та виклад даних. Таким чином даний продукт виконував би функ-ції атласу й екскурсійного посібника, а мультимедійні засоби гене-рували б можливості інтерактивної роботи з наявними даними.

На практичному етапі учитель проводить кілька консультацій з учнями, відбувається поточний контроль якості та внесення у ро-боту змін. Учні інтерпретують отриману ними інформацію в кон-тексті змісту проекту. Характеристики продукту плануються з ура-хуванням його використання потенційними споживачами.

Через створення електронного атласа десятикласники дослі-джують географічне становище країн Азії, Африки, Латинської

Америки, виявляють зміни, що сталися протягом першої половини ХХ ст. Наявність у них предметних компетентностей простору і ча-су є неодмінною умовою успішного виконання даного завдання. За-вдяки подібним проектам учні правильно зазначають кордони дер-жав, історико-географічні об’єкти; вміють використовувати карту для узагальнень, порівняння та аналізувати дані історичної карти в комплексі.

Під час презентації електронного атласа його автори по черзі проводять змагання між собою. Учні мають продемонструвати ви-сокий рівень сформованості не лише комунікативної компетент-ності, але й інформаційної. Оскільки учні самостійно приймають рішення про те, яка інформація необхідна їм для виконання проек-ту, вони ж перевірятимуть вірогідність наявної в них інформації.

Саме так учні намагаються застосовувати елементи роботи жур-наліста або письменника. Характерні для старшокласників проекти пов’язані з апроба-цією можливих варіантів майбутньої трудової діяльності, які дозволяють учневі в режимі імітації «приміряти» на себе один з видів діяльності, що визначатиметься його можливим про-фесійним вибором.

У рамках таких проектів створюються умови для формування уміння розв’язувати проблеми, оскільки вони часто містять у собі проектування чи моделювання будь-яких акцій, детальний аналіз ситуації для прийняття рішень, надають можливість попрацювати з альтернативними рішеннями і критеріями для ухвалення рішен-ня, спланувати ресурси.