Підстави для набуття громадянства України:

— за народженням;

— за походженням;

— через прийняття громадянства України;

— через поновлення в громадянстві України;

— внаслідок усиновлення;

— внаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування,

— внаслідок установлення опіки над особою, визнаною судом но дієздатною;

— у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одною чи обох батьків дитини;

— внаслідок установлення батьківства;

— за підставами, передбаченими міжнародними договорами.

Умови для вступу до громадянства України іноземців і апатридів

— визнання Конституції і законів України;

— неперебування в іноземному громадянстві;

— безперервне проживання на території України на законниц підставах протягом останніх 5 років (виняток складають ті, хто довів, що один з його батьків, дід чи баба або вони самі нл родилися на території України);

— володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спіл кування;

— наявність законних джерел існування.

Підстави для припинення громадянства України:

— вихід із громадянства;

— втрата громадянства;

— підстави, передбачені міжнародними договорами.

Громадянство України припиняється:

— унаслідок виходу з громадянства України;

— унаслідок втрати громадянства України;

— на підставах, передбачених міжнародними договорами України

Вихід із громадянства України не допускається, якщо громадянин, який порушив клопотання про вихід, притягнутий до кримі нальної відповідальності як обвинувачений або відносно нього є ви рок суду, що вступив в законну силу.

Громадянство України втрачається:

— унаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або до інших органів державної вла ди й управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України;

— якщо громадянство України набуте унаслідок подання явно помилкових відомостей або фальшивих документів;

— якщо особа, що знаходиться за межами України, не встала на консульський облік протягом п’яти років.

При зміні громадянства батьків, унаслідок якого обидва стають громадянами України або обидва виходять з громадянства України, відповідно змінюється громадянство їх дітей, що не досягай 14 років.

Органи влади та посадові особи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України:

Президент України;

Комісія при Президентові України з питань громадянства;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи;

Міністерство закордонних справ України; дипломатичні представництва і консульські установи України.